Проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“: Потенциалът ни е голям, продължаваме да се развиваме във всички области

Интервюто взе Михаил Рангелов

– Професор Тодорова, каква е равносметката Ви за една година като ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“?

– Пред мен, като първата жена ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“ стоят сериозни предизвикателства, защото трябва да оправдая доверието, което ми гласуваха моите колеги. Измина една година от моето управлението. Заедно с моя екип и с нашата академична общност, постигнахме значими реални резултати в тази нелека година, отстоявахме високи стандарти в преподавателската и научно-изследователската работа.Усилията ни бяха насочени към съхранение, приемственост и развитие на академичните традиции на ВТУ „Тодор Каблешков”, прозрачно и отговорно управление, спомагащо за утвърждаването на висшето училище в перспективен транспортен университет. 2017 година премина под знака на 95-годишнината на нашия университет. Бяха проведени редица юбилейни мероприятия, изложения, срещи, както и 23 международната научна конференция „Транспорт 2017“. Достойният юбилей е доказателство, че академичната общност на ВТУ успешно съхранява и развива своите исторически традиции като една от най-старите образователни институции в страната и продължава да обучава професионално подготвени и  конкурентноспособни специалисти, които успешно се реализират по професията си в почти всички сфери на икономиката на национално и международно ниво. ВТУ „Тодор Каблешков“ определено е авторитетно и динамично развиващо се висше училище с модерно обзаведена учебна база, висококвалифицирани преподаватели и учени, амбициозни и мотивирани студенти, обучаващи се както в традиционно търсени, така и в новосъздадени специалности, съобразени с променящите се нужди на динамично развиващата се световна индустрия.

Повишихме ефективността на установените контакти и формите на сътрудничество в национален и международен план, както и установихме нови такива с образователни,  държавни и обществени институции, бизнеса и медиите.

 

– Какви бяха приоритетите Ви на работа през изминалата година?

– Основните приоритети в работата ми са насочени в следните направления:

І. Учебна дейност и образователни услуги – действия за гарантиране качественото образование на студентите, тяхното кариерно ориентиране, развитие и професионална реализация, повишаване оценките от акредитацията и рейтинга на ВТУ „Тодор Каблешков” на образователния пазар.

ІІ. Научноизследователска и приложна дейност – действия за разширяване на научноизследователска инфраструктура  във ВТУ „Тодор Каблешков” и развитието му като образователен център, трансфериращ знания, технологии и иновации в практиката.

ІІІ. Конкурентоспособност на ВТУ „Тодор Каблешков” – конкурентно позициониране, национална и международна привлекателност и репутация на ВТУ„Тодор Каблешков”, утвърждаване на имиджа му на престижен образователен и научноизследователски център.

ІV. Кадрово развитие – кариерна и социална ангажираност към състава на ВТУ „Тодор Каблешков”

Работа със студентската и докторантска общност – непрекъснат диалог със студентите и докторантите и помощ по всички въпроси от първостепенно значение.

VI. Материално-техническа база – модернизиране на сградния фонд и научноизследователската инфраструктура на ВТУ;

VII. Финансово осигуряване на дейността на ВТУ „Тодор Каблешков”

През годината активно търсихме нови и актуални ниши за развитие на образователни програми, конкретно насочени към потребностите на бизнеса, което от своя страна доведе до разширяване на спектъра на бакалавърските и магистърските специалности – предложени 6 нови бакалавърски и 2 нови магистърски специалности. Стартирахме учебна година 2017/2018г. с нови по-атрактивни специалности, които отговарят на нуждите на пазара на труда и дават възможности за успешна реализация. Насочваме внимание си към обучение по специалности, свързани с развитието на високоскоростните влакове и необходимата инфраструктура,градския транспорт, както и за подготовката на кадри за Столичния метрополитен, откъдето имаме сериозни поръчки за обучение.

В момента предлагаме обучение по 19 акредитирани бакалавърски и 24 магистърски специалности, както и обучение в 22 програми за получаването на образователната и научна степен „Доктор”.

 

– До каква степен успявате да си партнирате с бизнеса в подготовката на кадри?

– Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” е определено университет, който работи в тясно сътрудничество с бизнеса. Очите ни са обърнати към съвременния ход на бизнеса, процесът на обучение и подготовка в университета ни са съобразени с най-новите и водещи тенденции в транспортното и икономическото образование. От своя страна, представителите на бизнеса определено предпочитат да попълват своите редици с младите ни специалисти, те виждат в тях залог за прогрес на работното място и качествени знания и умения. Провеждаме политика на ефективно взаимодействие с бизнес партньорите относно качеството на обучение, учебното съдържание на бакалавърските и магистърски специалности, обогатяването им с нови постижения на знанието и съвременните бизнес практики. Подпомагане на студентите при провеждането на летните стажове на базата на партньорски споразумения с бизнеса. В резултат на това производствените практики се провеждат в редица транспортни, строителни и проектантски фирми в София и страната. Разширихме и следдипломното обучение и обучението за повишаване на квалификацията, чрез предлагане на поръчкови курсове от бизнеса.

 

– С какво можете да се похвалите в сферата на научната дейност и иновациите?

– Научният потенциал на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” и нашите студенти и докторанти се стремят да бъдат в крак с времето, в което живеем, време на непрекъснато развитие и технологичен напредък. Активно участват в множество международни научни форуми и прояви – конференции, работни срещи по проекти, семинари. Това е доказателство за възходящото развитие на взаимоизгодното сътрудничество с редица чуждестранни образователни и научноизследователски институции. Разработват се редица национални и европейски проекти, а също така и проекти с вътрешно финансиране. В тази връзка може да се изтъкне факта, че Министерският съвет на Република България одобри Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. Стратегията е разработена с водещото участие на преподаватели от ВТУ. Отново наши преподаватели и докторанти проектираха, изработиха и внедриха в редовна експлоатация конкретни микропроцесорни устройства и системи в столичния електротранспорт. Положителният икономически ефект от направените научно-приложни разработки се изразява в повишаване на надеждността и сигурността при работа във всички работни режими на модернизираните системи. Силно намаляване на отказите и ремонтите, повишаване на енергийната ефективност на електрическите транспортни средства и стационарни енергозахранващи обекти, експлоатирани в столичния наземен електрически транспорт. Качествата на внедрените изделия са подкрепени с конкретни референции от фирма „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Разработихме и подадохме проект на ВТУ „Тодор Каблешков” по ОП „Наука, образование за интелигентен растеж” за създаване на център за компетентност, свързан с електромобилността, очакваме резултатите от конкурса.

Още повече разширихме националното и международното сътрудничество в областта на научните изследвания чрез активно участие на ВТУ „Тодор Каблешков” в съвместни проекти, прояви и инициативи с чуждестранни висши училища и организации, съвместни международни публикации на научни разработки в специализирани издания, издаване на съвместна учебна литература, както и  включването на студентите в изследователски екипи и научни проекти.

През месец април са проведе първото национално изложение Транс Тренд 2017„Иновации, бизнес и образование в транспорта”, чийто организатор беше Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, заедно със списания Хайдрайв и АТТ. Това е мащабно представяне, което събра на едно място заинтересованите страни от бързо променящия се свят на инженерните технологии. От една страна, транспортния, спедиторския, логистичния и дистрибуторския сектори на бизнеса. От втора страна студентите и докторантите от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” и други висши училища и образователни институции.

В изложението участваха 24 фирми, от които наши основни партньори бяха „Скания България”, „ТП Ивеко”, „Порше БГ”, „Frotcom България» и Висше военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров». Със свои експонати се представиха и фирмите: Рено Нисан България, Tурботракс България, Транспрес ООД, Олимп – Предпазни екипировки, DISCORDIA, Димбо ООД, София Франс Ауто, Мото Пфое, Роберт Бош ЕООД България, 3К АД, ХАДО БЪЛГаРИЯ, Джи Пи Ес контрол, Национална браншова организация за електрическа мобилност, Шенкер България, БДЖ Пътнически превози, Дестинация България, Ретро Кар Клуб, Goodyear, Готи. Решихме да проведем такова изложение, защото сме университет, ориентиран към бизнеса. Искаме не само да запознаем студентите с последните технологии в различни сфери, но и да им дадем възможност за кариерно развитие и среща с бъдещите им работодатели. Представени бяха последните технологични достижения на водещите производители и се създадоха условия за изграждане на устойчиво сътрудничество между бизнеса и образованието.

22.11.2017г. бе изключително тържествен ден за Висшето транспортно училище Тодор Каблешков. Стартирахме поредна инициатива в посока разширяване на академичното и технологично сътрудничество между България и Китай чрез създаването на „Мозъчен тръст“ (Think Tank), специализиран в консултантски услуги в сферата на транспортната инфраструктура за страните от Централна и Източна Европа. Подписан бе официален меморандум за сътрудничество в областта на транспортната инфраструктура с участието на университети, строителни и транспортни компании, професионални организации в сферата на транспортната индустрия от България и Китай, на общинската власт в Нингбо, Алианс „Мозъчен тръст“ между Китай и страните от Централна и Източна Европа за транспортна инфраструктура и инвестиции, Секретариат за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, държавна структура, базирана в гр. Пекин, Китай и високопоставени гости от общинската власт на гр. Нингбо, Китай.

По инициатива на ВТУ „Т. Каблешков“, като признание за успешното сътрудничество в областта на научно-изследователската работа и професионалната подготовка на студентите, да подпишат меморандума поканихме нашите добри партньори от Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“, гр. Варна – флотилен адмирал проф- двн Боян Медникаров, инж. Красимир Папукчийски – генерален директор на ДП „НК Железопътна инфраструктура”, г-н Стефан Тотев – Изпълнителен директор на G.P. Group JSC и инж. Валери Василев – главен директор на Държавно предприятие “Транспортно строителство и възстановяване“. Свидетели на подписването от българска страна бяха зам.министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев, г-н Явор Георгиев и инж. Атанас Ташков от парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и доц. д-р Николай Цонков от парламентарната комисия по образование и наука. Като свидетели от страна на гостите от Китай присъстваха министърът и зам. министърът на общественото осведомяване и реклама в общинския съвет на гр. Нингбо, както и високопоставени представители на отделите по култура, финанси, протоколни дейности и др. към общината в Нингбо.

 

– Как се развива международното сътрудничество на ВТУ? Има ли интерес към обучението от страна на чуждестранни студенти?

– ВТУ партнира с повече от 50 международни университети и институции. Тези партньорства са изграждани години наред, с помощта, работата и контактите на много наши преподаватели, те имат своята история и традиция. Добра практика е обмяната на студенти, докторанти и преподаватели всяка година за десет дни между нашият университет и транспортните университети от Москва и Санкт –Петербург.

Други важни и много актуални взаимоотношения имаме вече четири години с Технологичния университет в гр. Нингбо, Китайска народна република в сферата на науката и образованието. Тези контакти са подкрепени с междуинституционално споразумение с широки параметри на действие. През тази година изпратихме първият ни докторант, специалност „Транспортно строителство“ да замине за Технологичният университет в гр. Нингбо, Китайска народна република, на издръжка на китайския университет, където в момента провежда своите експериментални изследвания по дисертационния труд.  Имаме седем докторанти по тази програма, като те са с  двойно ръководство, съответно научен ръководител от нашия университет и втори научен ръководител от китайския университет. Сериозна кореспонденция с уточняване на необходимите документи и изисквания има и към изпращане на китайски студенти за обучение при нас, като основно интереса е към специалност „Транспортно строителство“, „Транспортен мениджмънт“, „Икономика на транспорта“.

Работим по разширяване на обучението на студенти и докторанти от Китай, Швейцария, Индия, Турция, за които ВТУ „Тодор Каблешков” определено представлява интерес. В момента в университета ни се обучават се  чуждестранни студенти от 6 страни Македония, Молдова, Сърбия,  Украйна, Косово и Турция.

 

– Училището разполага с много добра материална база. Какви са основните ви задачи за поддръжката и развитието й?

– Сградният фонд на ВТУ „Тодор Каблешков” се състои от 9 учебни корпуса, две студентски общежития, библиотека, спортни терени, зони за отдих и почивка. ВТУ е единствения реален университетски кампус, с отчетливо обособени площи и сгради, осигурени чрез устойчива ограда. Огромната материална база изисква непрекъсната поддръжка и ремонт. Приоритет е поетапно възстановяване, обновяване и модернизиране на  специализираните учебни и научноизследователски лаборатории и кабинети в сградите на учебните корпуси. Подобряване на материалното осигуряване на учебния процес чрез разширяване на използваните съвременни аудиовизуални, информационни и мултимедийни продукти. С гордост можем да се похвалим с реновираните общежития  по проекти за Намаляване на вредните емисии и повишаване на енергийната ефективност на сграда и съоръжения по схемата „Зелени инвестиции“ към Националния доверителен еко фонд. В момента се радваме на две осъвременени сгради, с модерна визия и намалени енергийни разходи. Ще се търсят проекти и програми, насочени към модернизиране на вътрешното обзавеждане на общежитията.

По случай 95 годишнината на университета отворихме врати на реновирания музей на ВТУ „Тодор Каблешков”, отговарящ на съвременните тенденции и изисквания в музейното дело. Изградихме нова модерна лекционна зала за 80 човека, която носи името на нашия патрон. Постоянно работим за подобряване на техническото оборудване на работните места за осъществяване на ефективен научно-преподавателски процес, за изграждане на нови и обновяване на съществуващите специализирани лаборатории и зали, както чрез собствени средства, така и чрез засилване контактите с водещи фирми в конкретните научни области с цел спонсорство за тези нужди, и разбира се чрез участие в програми и проекти.

 

– Какви са основните задачи пред ВТУ за следващата 2018 година?

– Ще продължим политиката за развитие на ВТУ „Тодор Каблешков” като модерен учебен и научно-изследователски комплекс със съвременни лаборатории, учебни зали и спортни съоръжения. Ще насочим внимание към изпреварващо разработване и обучение по програми насочени към новите постановки и изисквания за развитие на националния и европейския железопътен транспорт, с подготвени специалисти за експлоатация на високоскоростни влакове и съоръженията за тях. Ще работим за разширяване на разнообразните форми за учене през целия живот, които да предоставят гъвкавост в образователната услуга и предлагат конкретни умения и компетентности, като ще се предложи и дистанционно обучение по някои специалности.

През м. април 2018г. ще проведем второто национално изложение „Транс Тренд 2018”, а през месец май, по време на Младежката научна конференция ще стартираме и първото изложение за строителна и подемно транспортна техника – Транс Билд Лифт. Към двете изложения вече има определено засилен интерес за участие.

Очаквам нашите действия като преподаватели и учени да доведат до сериозни резултати, свързани с подготовката на студенти с висока конкурентоспособност,  със знания и умения за успешна реализация в съвременната бизнес-практика; с разширяване на националното и международно сътрудничество за развитие на образователната и научноизследователската дейност, участието в национални и международни програми и проекти; създаване на съвместни експертни екипи с други университети, бизнеса и изследователски институти; развитие на  университетската инфраструктура и информационното осигуряване. Целта ни е ВТУ „Тодор Каблешков” да продължи да се развива като престижен образователен и научноизследователски център.

 

– Какво искате да пожелаете на вашите преподаватели и студенти за Новата 2018 година?

– Нека всички ние – преподаватели, служители, студенти и докторантите да отстояваме достойно името и авторитета на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Пожелавам на всички успешна нова 2018 година, изпълнена със здраве, мир, щастие и обич! Най-искрени благопожелания за сили и ползотворни дела, за топлота и доброта –дарявани и получавани, за дни на радост с усмивки и веселие! Да следват мечтите си със смелост и упоритост! Да не забравят, че малките неща са в основата на голямото щастие!

Автомобилен транспорт

Симеон Славчев от Група 5: Без коли в центъра на София при мръсен въздух, помощи за ток, не за дърва

Енергийни помощи за ток и газ, а не на твърдо гориво, подмяна на отоплителните системи на гражданите – където е възможно газифициране и подмяна с отоплителни уреди, които да работят на ток […]

Uncategorized

Високоскоростен влак дерайлира в Анкара

Вискоскоростен влак катастрофира в Анкара. Загинали са най-малко четирима души, 43-има са ранени, съобщи губернаторът на Анкара Васип Шахин. Катастрофата е станала в 6,30 ч. местно време, когато скоростният влак потеглял от […]

Автомобилен транспорт

Наши превозвачи тръгват на бунт към Брюксел

Българските автомобилни превозвачи подготвят протест в Брюксел заради новия Пакет за мобилност, приет преди дни от министрите на транспорта от ЕС, обявиха вчера представители на автомобилния бранш след среща с […]