Стартира процедура за избор на изпълнител за „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ РАДОМИР – ГЮЕШЕВО – ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ“ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

На 14 май ДП“НКЖИ“ стартира процедура за избор на изпълнител 2018-ОП-040 „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИ-НИЯ РАДОМИР – ГЮЕШЕВО – ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ“ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
ДП НКЖИ има за цел да бъде изградена железопътна магистрала по направлението София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Р. Македония, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Да се осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоа-тация и безопасност, както и свързаност с европейските железопътни мрежи чрез при-лагането на унифицирани стандарти. Модернизацията на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Р. Македония ще осигури необходимия ка-пацитет, ще позволи предоставянето на железопътни услуги, в съответствие с изисква-нията на Трансевропейската транспортна мрежа и ще позволи привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози по железница.
Описание на съществуващата железопътна линия
Участъкът Радомир – Гюешево е с обща дължина 87.97 км, еднопътна, неелектрифици-рана железопътна линия с междурелсие 1435 mm. Линията е разделена на два участъка:
– Радомир – Кюстендил (53.82 км)
– Кюстендил – Гюешево (34.15 км).

В железопътния участък Радомир – Кюстендил има 2 междинни гари (Земен и Ражда-вица), 2 разделни поста (Александър Димитров и Копиловци) и 7 спирки. Максимал-ният наклон достига 15 ‰, a минималният радиус на кривите е 270 м. Проектната ско-рост варира от 75 до 90 км/ч, но максимално допустимата скорост по книжка (разписа-ние) в повечето случаи не надвишава 50 км /ч в междугарията. В този участък има 12 моста с обща дължина 371 м, 9 тунела с обща дължина 1927 м и 12 прелеза с дървенa прелезна настилка.
В железопътния участък Кюстендил – Гюешево има 8 спирки. Максималният наклон достига 20 mm/m и минималният радиус на кривите е 270 м. Железопътната линия е със сравнително ниски параметри за движение на влаковете. Проектната скорост е 65 км/ч, а по книжка – разписание е значително по-ниска – 25 км/ч. В този участък има 7 моста с дължина 197 м, 8 тунела с обща дължина 950 м и 12 прелеза с дървено покри-тие.
Съществуващата железопътна линия може да бъде характеризирана като:
• Недостатъчно развита за интермодални/комбинирани транспортни услуги;
• Не е оперативно съвместима;
• С относително ниска степен на надеждност за товарни услуги;
• Неконкурентна с автобусния и автомобилен транспорт при пътническите услуги;
• С прекалено дълго времепътуване.

За да се постигне прогнозния трафик, трябва да се изпълнят изискванията на опера-тивната съвместимост и да се осъществи възможността за скорости от 160 км/ч и 120 км/ч съответно за конвенционалните пътнически и товарни влакове, модернизацията изисква в голям процент ново трасе на жп линията.
Нов железопътен участък Гюешево – граница с Р Македония – 2 км.
От гара Гюешево до границата с Р. Македония няма изградена връзка. В миналото е взето решение връзката да бъде между Гюешево и Крива Паланка (Р. Македония), чрез изграждането на трансграничен тунел „Деве баир“ с проектна дължина 2 383 м, от кой-то 1193,70 м (км 137+131.70 до км 138+325.4) на територията на Р. България. Строител-ството на тунела от българска страна е започнало през 1941 г. Напълно завършени са 550 м от тунела, изпълнени с еднослойна облицовка съставена от бетонови блокове в свода и монолитен бетон в пиедритите, но се нуждаят от реконструкция на тунелния профил за височина 6,60 м. Тунелът в готовата си част осигурява светъл профил b/h – 5.2/6.0 м (след реконструкция на съществуващото дъно). До км 138+158 следва частич-но прокопана и незавършена част от тунела – водещи галерии и пр.
След 1943 г. строителството на тунела e преустановено, като облицованата част е била отделена с тухлена стена от прокопаните галерии и дълго време е използвана за скла-дово помещение. През 1997-1998 г. от фирма „Транспроект“ ЕООД е разработен Рабо-тен проект за реконструкция на съществуващия облицован участък и довършване на тунела до границата с Македония.
Описание на идейното трасе
Предпочитаният сценарий от идейния проект за железопътния участък Радомир – Гюешево е с проектна скорост 160 км/ч. с максимален наклон на проектната нивелета до 15‰. При този вариант в участъка на нова гара Жабляно се предлагат разделянето на скоростното трасе от локалното, което продължава до гара Земен. Около километър 23+400 това трасе навлиза в базов тунел с дължина 15 км. Тунелът е с параметри за ед-нопътна железопътна линия. Предвижда се изграждане на паралелен евакуационен тунел на 10 m от оста на железопътния тунел. Напречни проходи свързват през 250 m основният тунел от евакуационният. Около км 38+400 трасето излиза от тунела и с дясна крива се включва към нова гара Копиловци. След тази гара следата се развива южно от река Бистрица в посока с. Скриняно, с. Соволяно и с. Мазарачево. От село Мазарачево до Долно село трасето на варианта се развива в тясна ивица през дефилето на р. Бистрица в Лисец планина. Преминаването през дефилето се извършва с естакад-ни мостови конструкции и тунели за еднопътна железопътна линия за скорост 160 км/ч. Влизането в гара Гюешево е с крива за проектна скорост от 90 км/ч. Дължината на линията е  74,73 км.

Източник: Л. Иванов

 

Анализи

Инициативата „Един пояс, един път“ с положителен ефект върху китайската икономика в труден за Пекин момент

Приходите за китайския бизнес от сключени инженерни проекти в държавите от инициативата „Един пояс, един път“ (ЕПЕП) са се увеличили със 17.8 процента за първата половина на 2018 г., показват […]

Автомобилен транспорт

211 моста в страната плачат за ремонт

211 моста от републиканската ни пътна мрежа се нуждаят от ремонт, стана ясно по време на вчерашното правителствено заседание, което се проведе ден след като край италианския град Генуа рухна […]