Бланка за кандидатстване по НПВУ за закупуване на нов подвижен състав

Осигуряване на устойчива и транспортна свързаност и услуга по електрифицирани и рехабилитирани ЖП участъци за 160км/ч, чрез закупуване на енергийно-ефективен и комфортен подвижен ЖП състав.

БДЖ-Пътнически превози ЕООД изпълнява социална функция чрез Договора за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт. Ежедневно 565 влака обслужват 685 гари и спирки на територията на цялата страна, с което осигуряват на 90% транспортна свързаност на населението. Въпреки трудностите и предизвикателствата причинени от COVID-19, Дружеството ежедневно продължава да изпълнява в пълен обем задълженията си по Договора, като основен, а за много жители на населени места и единствен начин за придвижване.

За периода 2020-2024 г. в БДЖ-Пътнически превози ЕООД е изготвена програма и проведени поръчки за частично обновяване на подвижния състав и ремонт на съществуващия, така че да е в състояние да предоставя превозната услуга с необходимото качество и надеждност до 2030 г., съобразена изцяло с програмата за инвестиции и развитие на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура“.

Част от договора включва и осигуряване на транспортна услуга по рехабилитирани и процес на рехабилитация за 160км/ч електрифицирани железопътни участъци свързващи София с Варна, Бургас и Свиленград.

Дължините на участъците са следните: София – Пловдив – Бургас – 448 км.

София – Пловдив – Свиленград – 297 км. София – Пловдив – Карнобат- Варна – 545 км.

Към момента превозите в посочените участъци се изпълняват с електрически локомотиви и различни серии пътнически вагони произведени през 70те и 80те години на миналия век. По този начин предлаганата услуга значително отстъпва на автомобилния транспорт, при който с по-малки инвестиции завзема сериозен пазарен дял в пътническите превози. За да се обезпечи движението на дневните влакове по посочените дестинации ежедневно са необходими 20 влакови композиции за 160км/ч, с които дружеството не разполага.

В график на движението на влаковете за 2021 г. , влаковете по направления са следния брой: София – Пловдив – Бургас – София – до 20 влака/ден

София – Пловдив – Свиленград – София – до 10 влака/ ден София – Пловдив – Карнобат- Варна -София – до 4 влака/ден

В тази връзка са анализирани възможностите за закупуване на 20 електромотрисни влака за посочените дълги направления, които се предлагат на европейския пазар и предоставят комфортен и екологичен транспорт и устойчива транспортна свързаност. За определяне на прогнозната стойност на проекта е използвана информация е инициирана обществена поръчка през предходната година, „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”, с   №01605-2020-0002,

която предстои да бъде завършена в първото тримесечие на 2021г., в рамките на която са получени официални встъпителни ценови оферти от следните производители: Stadler, Alstom и Siemens. Предоставените стойности са подробно описани в Приложение 1- първоначално ценово предложение – 3 бр.

Съгласно цитираните по-горе документи, прогнозната стойност за производство, доставка, гаранционна поддръжка и обучение на персонал за 1 бр. новопроизведен електрически мотриснен влак за дълги разстояния, предоставящ комфортен и екологичен транспорт и устойчива транспортна свързаност при скорост 160 км/ч, може да бъде определена като осреднената между предложените такива от производителите стойност, а именно:

Стойност на производител в лв. без ДДС

Обединение Консорциум Щадлер/ Stadler 16 286 451,00

Алстом Феровиариа С.п.А/ Alstom 14 852 500,00

ДЗЗД“ СТБ Трейнс“/ Siemens 15 671 534,18

В обобщение, прогнозната стойност на проект „Осигуряване на устойчива и транспортна свързаност и услуга по електрифицирани и рехабилитирани ЖП участъци за 160км/ч, чрез закупуване на енергийно- ефективен и комфортен подвижен ЖП състав“ се определя в размер на 312 069 901,20 лева без ДДС. При следните условията и начин на плащане:

До 25% от общата стойност на договора – авансово плащане след подписване на договора;

Не по-малко от 75% от единичната стойност на електромотрисен влак- плащане след приемане на всеки един от тях;

Прецизирани са следните базови параметри, 4 или 5 секционни мотриси, с минимум 280 места и с повишен комфорт за пътниците, секции с първа, втора класа и специално съобразени с необходимостите на трудноподвижните лица места и санитарни помещения, детски колички и велосипеди, видеонаблюдение, WI-FI и възможност за кетъринг зона.

Проектът е насочен към обучение на жени машинисти, политика на интеграция, която вече е въведена в големите европейски железници.

При предоставяне на базовия комфорт за пътуване с железопътен транспорт съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1371/2007, основни критерии са покупната цена на мотрисите, както и стойността на тяхната поддръжка и разходите за превоз на единица пътник.

На база състоянието на пазара на железопътния подвижен състав се очаква новопроизведените електрически мотриси да се доставят в рамките на до 30 месеца от датата на подписване на договора. Инвестиционния проект е част от общия план за подобряване на условията за превоз на пътници и стратегическо развитие на държавните железници, включващ обновяване на съществуващия парк и закупуване на нов подвижен състав, като по този начин дружеството ще отговори на предизвикателствата в съвременните конкурентни условия.

Проектът ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти от страна на България за развитие на железопътната инфраструктура, достигайки европейските стандарти за стабилно развитие на Транс- европейската транспортна мрежа.

Основни цели: – Подобряване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт, особено чрез прехвърлянето на пътници от автомобилния към железопътния транспорт, което би довело до по-ниски емисии на парникови газове, т.е. до намаляване на общото отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда. – Надграждане и визуализация на проектите за обновяване и рехабилитация на железопътната инфраструктура, изпълнени или в процес на реализация от ДП НКЖИ.

Индикативната стойност на проекта възлиза на  312 069 901,20 лева без ДДС. 217 600 000 европейско финансиране и 94 469 901,20 частно съфинансиране през EUROFIMA- финансовата институция на европейските железници.

Подобряване на транспортната свързаност, чрез намаляване на времепътуването на разстояние 448 км ( София-Пловдив-Бургас)

Начална стойност – 6:00 ч. [2021 година]

Междинна стойност –  5:00 ч. [24 месец / 2023 година] Крайна стойност – 4:30 ч. [36 месец / 2024 година]

Пълна информация : Изтеглете файла

Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]