Бъдещето на товарния транспорт: от интермодалност към синхромодалност

Орлин Енчев

Tочно като пътнически транспорт, секторът на товарния транспорт е по средата на пълна промяна. Предизвикателствата и желанията за промяна са големи, тъй като опасенията относно изменението на климата, качеството на въздуха и задръстванията, застават начело на политическата и социалната програма, докато се очаква самият сектор да се увеличи значително през следващите години.

 В Париж през 2015 г. целта на Европейския съюз беше да намали емисиите с 40% под нивата от 1990 г. до 2030 г. и транспортът трябва да играе жизненоважна роля за постигането на тази цел. Към настоящия момент транспортният сектор е отговорен за 32% от емисиите на CO2 в Европейския съюз.

Последната миля и електронната търговия

Електронната търговия е най-бързо развиващият се сегмент и явно предизвикателство за всички заинтересовани страни. Разработват се модели за маршрутизиране на превозни средства, за да се проучи влиянието на прозорците на времето за доставка. Ако на клиентите бъде позволено да избират предпочитания прозорец за време на доставка, това значително ще повлияе на разходите.

Разглеждат се възможностите за групирани доставки в последната миля – тоест до крайния потребител.

Анализира се търсенето, чрез проучване как потенциалните потребители на електронната търговия може да се стимулират при избора на „crowdshipping“ услуга за доставяне на стоките, които купуват. Резултатите показват, че възможността за планиране на датата на доставката и нейния график за изпълнение има най-голямо влияние върху потребителите.

Разглеждайки модалните промени в товарния транспорт, виждаме че ако искаме да постигнем целите за декарбонизация на Европейската комисия, ще е необходимо значително преминаване към по-екологични режими.

Следващата стъпка в интермодалния транспорт е синхромодален транспорт при който по гъвкав и динамичен начин може да бъде избран най-добрият начин на транспорт. Синхромодалността може да доведе до модален преход към по-бавни, но по-екологосъобразни видове транспорт, без да се компрометират разходите или качеството. Предпоставка за синхромодален транспорт е възможността свободно да избирате кой транспортен вид да използвате и лесно да превключвате от един вид към друг.

Бъдещето е в разработване на  инструменти, за оценка на приноса на модалното изместване към декарбонизацията на товарния сектор. Приложими за различни разстояния и регионални обхвати, инструментите трябва да предоставят на създателите на политики основна информация за промените в емисиите на CO2 при промяна на начина на товарен транспорт, настъпила в миналото, което от своя страна може да бъде полезно при разработването на бъдещи транспортни политики.

Дори се анализират възможностите за прехвърляне на товари от камиони за доставки към товарни велосипеди с електрическа помощ в градска среда. Като се вземат предвид много фактори, анализи показват в кои ситуации е подходяща смяна. Най-важните влияещи фактори са близостта до постоянeн ток, броя на спирките, разстоянията между тях и броя на пратките на спирка.

Постигането на по-устойчива логистика може да бъде класифицирано като абсолютен приоритет за сектора. В тази връзка е необходимо да се разгледа въздействието на новите концепции върху околната среда. Изключително важно е разработването на по-нататъшни методологии за анализиране, изчисляване и сравняване на социалното въздействие на новите концепции, за да бъдат по-осведомени компаниите, властите и гражданите.

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]