В жп-годината: терминал в Горна Оряховица, машинистки, ИТчудеса

През 2021 г. – годината, посветена на жп -транспорта, България има възможност да започне да влага над 1 милиард лева в подобряване на железопътния си транспорт. За да се обсъдят проектните предложения на Националната компания „Железопътна инфраструктура “ (НКЖИ ) и на „БДЖ Пътнически превози “, които до 20 април трябва да бъдат представени в окончателен вид пред Европейската комисия, Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия (RASTIA) в партньорство с Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ организираха специална кръгла маса. Тя се проведе онлайн на 9 февруари и в нея се включиха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията начело с министъра Росен Желязков, генералният директор на Националната компания „Железопътна инфраструктура “ (НКЖИ ) инж. Красимир Папукчийски, неговият заместник инж. Бисер Минчев заедно с водещи представители от екипа му, директорът на отдел „Обслужване и продажби“ в БДЖ Константин Азов, евродепутатите Андрей Новаков от ГЕРБ и Ангел Джамбазки от ВМРО, депутатът от „Обединени патриоти“ Деан Станчев. От страна на организаторите участваха Цветан Симеонов – председател на УС на Българската търговско-промишлена палата, инж. Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“ и колегите му инж. Марио Нинов и Цветан Александров. С коментари се включиха различни експерти – Eкатерина Йорданова от федерацията на транспортните работници към КНСБ, Валентина Лулева от Асоциацията на българските авиокомпании, инж. Илия Илиев – управител на фирмата за проектиране „Трансгео“ ООД, заместник-кметът на Варна – Пейчо Пейчев, проф. д-р инж. Валери Стоилов от Техническия университет в София, Стефан Ставрев – асистент във Факултета по математика и информатика на Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“, Младен Младенов – локомотивен машинист и председател на Инициативния комитет на служителите от БДЖ , Надежда Иванова – управител на фирма „Трансфер“, бивш главен инженер в Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ за ДП Национална Компания „Железопътна Инфраструктура „. Всички уместни забележки, отнасящи се до представените проекти, ще бъдат обмислени, отбелязоха представителите от НКЖИ и БДЖ . Основен водещ на кръглата маса, продължила 2 часа и 45 минути, бе доктор Людмил Иванов, председател на Управителния съвет на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA). Той обясни, че конкретната цел на Кръглата маса е да се представи и обсъди Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в част „Транспортна свързаност“, който ще се изпълнява от НКЖИ и „БДЖ Пътнически превози “ и ще включва четири основни проекта. Тези проекти са насочени към намаляване на въглеродния отпечатък на жп -сектора, принос към зеления и цифров преход и най-вече повишаване безопасността на превозите. От НКЖИ уточниха, че на 30 октомври е била публикувана първата версия на Националния план за възстановяване и устойчивост, като към 9 февруари от организацията са в процес на приключване на втората версия. Тя надгражда първоначалната, като отразява направени коментари и предложения, както в резултат на вече проведени обществени обсъждания, така и след дискусии със службите на Европейската комисия. Ето какви са по-конкретно проектите и какво предвиждат те. Проект № 1: Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийна ефективност по жп направления от основната и широко обхватната TENT-T мрежа Основна цел: Подобряване качеството на услугите на железопътния транспорт чрез контрол на експлоатационните параметри и повишаване на сигурността, надеждността и безопасността на транспортните операции. Основни параметри: Включва: 12 обекта в обхвата на проекта Стойност: 267 705 000 лв. без ДДС Период на изпълнение: 2021 – 2026 г. Първият обект ще е по направлението София – Мездра, в което ще бъде изградена диспечърска централизация, което включва проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация с управление в единен център в „Гара София“. Вторият обект е продължението на направлението Мездра – Горна Оряховица, което също включва изграждане на диспечърска централизация. От НКЖИ са преценили след анализ, че в участъка има централизации, които не могат да поемат надграждане с диспечърско управление. За това ще бъдат сменени с микрокомпютърни централизации и това са гарите Мездра, Кунино, Червен бряг, Горни Дъбник, Долен Дъбник, Плевен Запад и Ясен. Третият обект е Горна Оряховица – Каспичан, където също ще има изграждане на диспечърска централизация с управление в единен център в Горна Оряховица. Там също ще бъдат подменени централизации, които са от 60-те и 70-те години. Става дума за гарите Дралфа, Търговище, Хан Крум, Шумен и Мътница. Следващият обект ще е Русе – Горна Оряховица. Там е предвидена модернизация на телекомуникацонните системи. Те ще са базирани на оптична кабелна мрежа, в нея влизат и пътнически информационни системи и оповестителни системи, като това ще е продължението на свързване на Горна Оряховица със съседна Румъния. Следващият обект е изграждане на оптична кабелна мрежа и на цифрова телекомуникационна мрежа в направлението – София – Карлово – Филипово с цел да се затвори пръстенът, който включва оптичен кабел, цифрови телекомуникационни системи за пренос на глас и данни, включително видео наблюдение на гарите и гаровите райони. Предвижда се и изграждане на LED-осветление в 120 от общо 311-те гари и соларни централи за добиване на електроенергия за собствени нужди на НКЖИ . Планира се и информационен хъб, чиято идея е да се създаде дигитално управление на данните и процесите, които се изпълняват в НКЖИ . Системата ще може да бъде надграждана във времето, като с нея ще могат да се следят процеси по промяна на обекти на територията на инфраструктуратата, като тук бе даден пример със срутища и видеонаблюдение на места, особено опасни за инфраструктурата. Основната задача на хъба ще бъде обединяване на целия документооборот, премахване на хартиения носител, възможност за взимане на мигновени решения при аварии. Проект № 2: Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси (Мездра и Червен бряг) и израждане на интермодален терминал – Горна Оряховица. Обхват и основни дейности: Модернизиране и рехабилитация на елементите на железопътната инфраструктура в района на гаровия комплекс Мездра и Червен бряг, като на гара Мездра ще се направи преустройство с оглед намаляване броя на коловозите и постигане на оперативна съвместимост. Предвижда се обследване и рехабилитация на приемно здание (за Червен бряг); реконструкция и облагородяване на околното пространство, както и изграждане на безнаставов релсов път, с подновяване на долното строене, изграждане на нови приемно-отправни коловози и нови перони. Предвидено е изграждане на нов пешеходен подлез/ пасарел за Мездра. Предвидена е рехабилитация на съществуващ пешеходен и транспортен подлез за Червен бряг, както и изграждане на хале за ремонт на механизация с довеждаща инфраструктура в гаров комплекс Мездра. При подготовката и изпълнението на обекта „Изграждане на интермодален терминал в Горна Оряховица“ от НКЖИ са в процес на проучване на определяне на парцела, където той ще бъде изграден. В хода на дискусията стана ясно, че той ще е на 4 км извън Горна Оряховица, близо до бъдещата магистрала и близо до летището. Проект № 3: Проектиране, строителство и доставка на оборудване за модернизация на 20 тягови подстанции (ТПС) и прилежащите им 21 броя секционни постове, с изграждане на локални системи за телеуправление. Изграждане на система, обединяваща съществуващите системи за телеуправление и телесигнализация SCADA за железопътни енергийни обекти и ъпгрейд на система SCADA в участъка Пловдив – Турска граница. По-конкретно се предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на диагностична мобилна лаборатория за геометрични, оптични и ултразвукови измервания и записи за определяне на състоянието и местоположението на обекти и елементи на жп -инфраструктурата. Планира се и да бъдат закупени три броя релсови самоходни специализирани машини за ремонт на съществуващата контактна мрежа и за добиване на пълен набор от данни за състоянието й. При представянето стана ясно, че с модернизацията на 20-те тягови подстанции от НКЖИ ще си решат проблема с постоянния недостиг на персонал – от тези 20 ТПС ще бъдат освободени около 100 души, които от предприятието ще влеят в редиците на жп -инфраструктурата, където имат огромен брой незаети работни места. Константин Азов – директор „Продажби и обслужване“ в БДЖ говори по Проект № 4, който ще изпълняват от„БДЖ Пътнически превози “. Той носи работното заглавие: „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга чрез закупуване на енергийно ефективен и комфортен подвижен жп състав“. Неговата цел е да се надградят големите инвестиции в жп -инфраструктурата с енергоефективни европейски жп -състави и мотрисни влакове за дълги разстояния (от 300 км нагоре). Предвижда се те да отговарят на всички изисквания за беозпасност и да са пригодени за трудно подвижни лица. В проекта се предвижда и поетапно интегриране на жени машинистки. Проектът по предварителни данни ще бъде на стойност около 320 млн. лева, като е предвидено 217.6 млн. лева да бъдат осигурени именно по Националния план за възстановяване и устойчивост. При последвалите коментари направи впечатление искането да отпадне частта за информационния хъб. Причината – предизвиква негативни асоциации с неосъщественото и до този момент скъпо струващо електронно управление. Сериозен акцент бе и желанието да се работи по осъществяване на жп -връзката Солун – Дунав, тъй като амбиции за свързването им имат и Сърбия, и Гърция, които правят всичко възможно да заобиколят България.

Пълно видео от кръглата маса:

Източник: https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/v-jp-godinata-terminal-v-gorna-oriahovica-mashinistki-itchudesa

Воден транспорт

Превозът на български въглища за Сърбия, удълбочаването на Дунав и нов интермодален терминал, обсъдиха Христо Алексиев и Томислав Момирович

България и Сърбия ще работят заедно за гарантирането на енергийните си ресурси с оглед на предстоящия зимен сезон. Това заяви вицепремиерът по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията […]

Автомобилен транспорт

Служебният кабинет върна Бойко Рановски в Автомобилна администрация

Бойко Рановски се връща начело на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация, съобщиха Нова и бТВ.  Рановски бе освободен от поста в средата на февруари, като той самият обясни, че не е […]

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]