Зададени въпроси към МТИТС, ДП“НКЖИ“ и БДЖ-ПП за бъдещето на жп транспорта

На 09.02.2021 г. Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия (RASTIA) в партньорство с Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на труда „Подкрепа“ организираха и проведоха Кръгла маса за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ в част Транспортна свързаност. Във връзка с поетия ангажимент по време на кръглата маса обобщихме и днес внесохме в Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията с копие до ДП „НК ЖИ“ и Холдинг БДЖ  57 въпроса. 

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в част Транспортна свързаност, който ще се изпълнява от ДП“НКЖИ“ и „БДЖ-Пътнически превози“

НПВУ – Проект едно „Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направленията от основната и широко обхватната TEN-Tмрежа“

НПВУ – Проект две „Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждане на интермодален терминал – Горна Оряховица“

НПВУ –Проект три „Модернизация на тягови подстанции и секционни постове по протежение на основната и широко обхватната TEN-Tмрежа, с изграждане на система за телеуправление и телесигнализацияSCADA”

НПВУ–Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга чрез закупуване на енергийно ефективен и комфортен подвижен жп състав

Въпроси и предложения от участници в обсъждането във връзка с „Национален план за възстановяване и устойчивост“ в част Транспортна свързаност:

Въпроси и предложения по проект 1 и 2:

 1. Каква е причината за редуциране на бюджета по проект №2 от НПВУ със сумата от 110 млн. лв. без ДДС ? На 13 ноември 2021 г. бе презентиран план на който се представиха проекти на стойност близо 188 млн. лв. без ДДС, а на 9 февруари 2021 г. сумата бе намалена до 78 млн. лв. без ДДС? Къде и за какво са пренасочени тези средства ? – д-р Людмил Иванов
 2. След модернизация на гарови комплекси и привеждането им към съвременните изисквания по протежение на железопътната линия София – Г. Оряховица – Варна, от кой фонд и по коя програма ще финансирате изграждане на ERTMS ? – д-р Людмил Иванов
 3. Реално след 3-4 години ще бъдат завършени модернизациите на всички гари по протежение на железопътната линия София – Г. Оряховица – Варна и едва тогава ще има готовност за инсталиране на оборудване за съвременно управление на влаковото движение ERTMS. Ще запазите ли намеренията си за използване на система GSM-R или ще преминете към FRMCS ? – д-р Людмил Иванов
 4. Предвид увеличаващия се обем от работа по подготовка на документи и обявяване на процедури в настоящия програмен период наличния персонал на ДП“НКЖИ“ достатъчен ли е ? Какви мерки сте взели за недопускане забавяне изпълнението на проекта НПВУ ? – д-р Людмил Иванов
 5. Каква е политиката по кадрово осигуряване на ДП „НКЖИ“ и има ли план откъде ще се взимат кадри в програмата не става ясно как точно ще стане дигитализация без кадри ! – членове и експерти на RASTIA
 6. На кои гари (километрично разположение) ще се внедрят системи за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение ? Необходимо е монтирането им на ключови места из цялата железопътна мрежа на ДП“НКЖИ“ ! Какво ще представлява системата за контрол на характеристиките на ПЖПС, къде ще се изградят тези пунктове; – членове и експерти на RASTIA и въпрос от социалните мрежи
 7. При ремонт и модернизация на железопътен участък по НПВУ, предвижда ли се дефинирането на критерии, по които да се извърши оценка на проекта относно необходимостта от ново въвеждане в експлоатация, съгласно ЗЖТ? – членове и експерти на RASTIA
 8. В рамките на този проект поне експериментално на две гари и едно междугарие да се внедри система за мониторинг на подвижния състав и пътната инфраструктура, основана на използване технологията за разпределено акустично сондиране (DAS). – членове и експерти на RASTIA
 9. Целесъобразно е използването на оптични влакна за пренос на данни както за служебни нужди на ДП“НКЖИ“ така и за отдаване на трасета под наем с цел генериране на допълнителен приход за дръжеството. Възможно ли е при изкоп за полагане на нови оптични кабели да се добави допълнителен кабел с голям капацитет от над 300 влакна , който да бъде отдаван под наем ?– членове и експерти на RASTIA
 10. Целесъобразно е монтирането на слънчеви бойлери за топла вода, топлоизолация и висок клас PVC дограма на обитаеми помещения и използване на клас ААА за уреди е по добър вариант от монтирането на фотоволтаични централи на покривите на спирки и гари. Икономическия ефект от фотоволтаичните централи ще е значително по малък от предложените алтернативи. – членове и експерти на RASTIA
 11. Във връзка с проектиране и изграждане на автоматизиран хъб за управление на информацията в ДП“НКЖИ“ е икономически по ефективно наемането на отдалечени сървъри (Cloud technologies).– членове и експерти на RASTIA
 12. С какви параметри и характеристики ще е бъдещото хале за ремонт на механизация с довеждаща инфраструктура в гаров комплекс Мездра ? – членове и експерти на RASTIA
 13. Планираните модернизации по железопътните линии в настоящия програмен период ще бъдат оборудвани с така нареченото ниво 1 на ERTMS или ще преминете към инсталиране на оборудване ниво 2 ? Допускаме като вероятни години на изпълнение 2026-2027 за инсталиране на ERTMS, след 5-6 години ERTMS ниво 1 ще бъде ли актуално или ще бъде морално остаряла технология ? Предвид че голяма част от Европа ще внедрява ERTMS ниво 2 , ДП“НКЖИ“ кое ниво ще предпочете да внедрява и защо? – д-р Людмил Иванов
 14. Кога ще се въведе съвременна Единна Система за управление на влаковата работа в Държавно Предприятие „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ на територията на цялата страна и планирате ли това да стане посредством НПВУ? – членове и експерти на RASTIA
 15. В отговор на предизвикателствата към дигитализации в железопътния транспорт, намирате ли за необходимо доразвиването и обвързването на географската информационна система (ГИС)  с регулярно извършваните измервания и диагностика на железния път, което да улесни и подобри решенията по поддръжка? – членове и експерти на RASTIA
 16. Какво е виждането на ДП „НКЖИ“ за поддръжка на оборудването след модернизиране по НПВУ на железопътни системи за сигнализация и телекомуникация? Има ли технически проблеми по експлоатацията на вече модернизираните гари по направление Пловдив – Свиленград, както и при нормалната експлоатация на ТПС ? Ако има проблеми как могат да бъдат избегнати за напред ? – членове и експерти на RASTIA
 17. Дефиниране на системни изисквания за решения, а не единствено спецификации на оборудване в тръжните процедури, както и отделяне на високите технологии от строителството. – членове и експерти на RASTIA
 18. Да залегне принципа за развиване на единна IP базирана стратегия за железопътни комуникации при осъществяване на НПВУ, ОП и МСЕ. – членове и експерти на RASTIA
 19. След като гара Карлуково не фигурира в плановете за нова централизация пак ли предвиждат да я закриват!?- Валентин Драганов
 20. За да се привличат товари трябва да има условия! Защо не въобще не се споменава товарната гара в Червен бряг? -Симеон Александров
 21. Какво значи обследване и ново здание на гарата в Червен бряг?- Иван Иванов
 22. Какво преустройство е предвидено така, че да отпадне намалението на скоростта и от двете страни на гарата! От към бившия месокомбинат трябва да се мести трасето а страна Карлуково само преустройство на гърловината ли ще е?- Иван Иванов
 23. Любопитно ми е какъв ще е този подлез и къде ще се намира в Мездра при положение, че гарата е почти на нивото на р.Искър!? Проектанта сигурно трябва да е този правил тунела под Ламанша!- Ивайло Иванов
 24. Защо ще се махат коловози в г. Мездра?- Ивайло Иванов
 25. Съгласно Решение № 2012/88/ЕС23  проектите финансирани с евросредства трябва задължително да се включва изграждането на ERTMS. Освен това изискването е до 2030 г. всички жп линии, които са част от основната TENT-T мрежа трябва да са съоръжени с елементите на както и подвижния състав движещ се по тях да е снабден с такъв. Съгласно плана за внедряване на ERTMS в България, които се актуализира на 5 години и следващата актуализация е 2022г. По предписание на европейската сметна палата към комисията всяка държава членка трябва да постигне споразумение с комисията кога да изведе от експлоатация националната си система и да въведе ERTMS. В тази връзка въпросите са: Какво споразумение е постигнато и кога България ще изведе от експлоатация националната си система и да въведе ERTMS, както по основните части на TENT-T мрежа така и по второстепенните?- въпрос на КТ „Подкрепа” към МТИТС;
 26. По кои жп линии в страната части от основната TENT-T мрежа има защитени проекти и осигурено финансиране за изпълнение на изискванията на ЕК по отношение на въвеждането на  ERTMS до 2030 г. и има ли такива за които няма такива?- въпрос на КТ „Подкрепа”  към МТИТС;
 27.  В кои гари ще се изграждат МКЦ в представените участъци (брой и имена); – Ангел Янев
 28.  В много междугария в посочените участъци за внедряване на автоблокировки с броячи на оси има съвременни такива, изградени и въведени в експлоатация в последните 2-10 г. – ще се заменят с по-нови ли? Какви ще са предимствата и въобще нуждата от това, ако се подменят; – Ангел Янев
 29.  Кои са и какво се разбира под гарови комплекси за преустройство – гаровите сгради, перони, коловозно развитие, цялата гарова платформа; – Иван Кисев
 30.  Какво представлява облагородяване на околното пространство и не е ли добре това да стане със собствени целеви средства, вместо с европейски; – Стефан Илиев
 31.  Защо в новата версия на плана ги няма плановете за преустройва в сградите на гари Илиянци, Враца, Левски, Горна Оряховица, Филипово? – Стефан Илиев

Въпроси и предложения по проект 3

 1. Предлагаме изграждането на ТПС да е придружено с договор за гаранция и поддръжка на съоръжението за период от минимум 10 години. – членове и експерти на RASTIA

Въпроси и предложения свързани със закупуване на подвижен състав от БДЖ – Пътнически превози

 1. Предвидените 20 мотрисни влакове за дълги разстояния (от 300 км нагоре) след като стана ясно, че ще бъдат съоръжени  с необходимото оборудване на за кое ниво на ETCS са предвидени и съгласувано ли е с управителя на инфраструктурата? (Все пак ще има такива които ще се движат по направления по които нямаме задължение за въвеждане на ERTMS а в останалите има или се предвижда различно ниво на системата)-въпроса е към БДЖ ПП въпрос от КТ „Подкрепа”.

Допълнителни въпроси:

 1. За развитие на интермодалния транспорт в страната е необходимо изграждането на малки интермодални терминали в района на Търговище, Радомир и Перник (логистичен център). За терминал в първите няколко години може да се използва един или два съществуващи коловоза с дължина минимум 740 метра на гарите, като се изгради контейнерна площадка и товароразтоварно оборудване (челен товарач). Също да се направи оценка на съществуващите терминали и да се реновират и разширят тези които имат потенциал за растеж ! – членове и експерти на RASTIA
 2. Каква е визията за развитие на Фериботен комплекс Варна ? – членове и експерти на RASTIA
 3. Какви са възможностите за финансиране посредством НПВУ – доизграждане на системата за онлайн билето издаване (На БДЖ – ПП), както и закупуването на автоматични билето издаващи устройства за поне 70 гари ? – членове и експерти на RASTIA
 4. Изграждане на пътническа информационна система на перони, на спирки и гари и в подвижния състав – Необходимо е да се агрегира пътна информация и да се покаже по подходящ начин на гражданите. Конкретно, това може да са информационни табла, показващи заминаващите и пристигащите влакове или местонахождението на даден влак в момента.  Или тази информация може да се покаже директно на гражданите посредством мобилно приложение.  – Стефан Ставрев
 5. Няма да дойде млад човек за заплата 800-1100 бруто никой не е луд да работи в мизерията за 700 лв -Предложение 1 изчистване на фалшивите телкове от БДЖ и НК ЖИ . Стимулиране на млади и образовани хора да работят в тези фирми. Не е нормално за мен щатовете в БДЖ, НК ЖИ и метрополитен чрез градски транспорт топлофикация да са едни и същи. Един млад инженер може ли да живее в София с 1000 – 1100 лв в София?-Станислав Панев;
 6. Ще го карат пенсионерите/а те не са вечни/ защото другите бягат за ПАРИ. Поне още 300 лв към щата към днешните цени на частните превозвачи биха били задържали машинистите в БДЖ- Илия Филипов;
 7. Аз имам следният въпрос към МТИТС: Защо не приложиха в България, препоръчаният от ЕС регламент от 01 март 2020 за намаляване на инфраструктурните такси за ползване на жп-мрежата. Железопътните превозвачи също са засегнати от Ковит-кризата. Компенсират се единствено автобусните превози. Можеше поне да замразят инфраструктурните такси (както и всички допълнителни такси, цена на ток които плаща превозвача) на НКЖИ, на ниво от 2020 година, но в никакъв случай не трябваше да се позволява, през 2021г. отново, да бъдат повишени. МТИТС има ли план за справяне на ковид-кризата в жп-сектора?- Галя Николова;
 8. Излишен стрес на колегите, работили 30-40 години на стара инсталация, и изведнъж ново. Кога ще го научи, ще го изпитат и свикне на тънкостите! Те някои от таблета с телеграмите се плашат, и вярват на чипирането, вие модерни технологии.- Панайот Желев;
 9. Защо  новите локомотиви на БДЖ Сименс Смартрон серия 80 са поръчани без система за сигурност ETCS и по този начин не могат да реализират максималната си скорост от 160 км/ч? Какво се случва с ремонта на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30/31? Имаме договор на лице с Алстом, а в същото време на лице не се вижда нищо свършено. Как ще коментирате запалването на ДМВ серия 10 в участъка София-Перник? Защо българските железници не залагат на еднаква визия на подвижният си състав? В последно време се забелязват вагони от сериите 74 и 50 със син цвят и бяла ивица – което е може би 5-та или 6-та различна ливрея на пътническите вагони. По никакъв начин това не отговаря нито на ливреята на локомотивите серия 80, нито на масовите серия 43/44/45. Не е ли редно да се стигне до една визия и всички вагони да бъдат в тази разцветка ? -Красен Панев–Въпроси към БДЖ ;
 10. Защо в технически таблици и нормативи никъде не е заложено движение на товарните влакове със скорост 120 км/ч в участъците където позволява това? До колкото винаги се е казвало – новите участъци Септември – Свиленград позволяват това, но нормативите не го позволяват. Защо бяха намалени скоростите в участъците Елин Пелин – Побит Камък от 130 на 80 км/ч, Веринско – Ихтиман от 110 на 60 км/ч, Сестримо – Белово – Септември от 80 на 60 км/ч? Говорите за модернизация и увеличаване на скоростите – а в същото време се намаляват без фактически започване на работата по модернизация на споменатите участъци. Защо беше започнат ремонта на София – Елин Пелин едновременно? По този начин беше унищожена пропускателната способност на споменатия участък. В същото време ремонта на Казичене – Елин Пелин се проточва над 3 години подред в участък без никакви сложни съоръжения или терени за преодоляване. Защо при товарни влакове назначени до 100 км/ч на спирачен процент 69% не се позволяват скорости над 80км/ч по разписание в участъците – Зимница – Карнобат и други вече реновирани?Красен Панев– Въпрос към НКЖИ;
 11. Защо се допуска номерирането на локомотиви от различен тип под една серия? Визирам локомотивите серия 80 и 81, в Булмаркет, БДЖ и ПИМК Рейл – това са електрически локомотиви тип Х4Е, а в БЖК – това са маневрени дизелови локомотиви LDH125 (серия 55). Разбирам, че локомотивите на БЖК са под наем тук, но серията им съвпада с тази на електрическите локомотиви. Това допустимо ли е? Защо се налага поставянето на дванадесет цифрените номера на локомотивите на челните им греди/стени? Според европейските изисквания – този номер трябва да бъде поставян само на страничните стени на локомотивите (sidewalls – записано в европейската директива). Защо ние перифразираме написаното и задължаваме поставянето на всички страни на този дванадесет цифрен номер? Красен Панев– Въпрос към МТИТС и ИА“ЖА“;
 12. Необходим ли е на България независим и работещ в обществен интерес железопътен регулатор (РО, НОБ, НОПП) или настоящото положение удовлетворява индустрията? –Варужан Апелян;
 13. Обсъждана ли е идеята да се фолират вагоните, подобно на градския автобусен транспорт, с цел да се чистят по-лесно от графити? -Иво Щерев ;
 14. Кога ще се довърши Коридор 8, линията Радомир – Кюстендил? А на мен ми е интересно да разбера защо машинисти около 70 годишни продължават да упражняват професията, дори и като пенсионери? Дали има 70 годишни пилоти?- Ренета Андонова;
 15. В страните от Западна Европа се наблюдава намаляване на инфраструктурните такси и отмяна на таксите за заявено неизползвано трасе. На фона на зелената сделка, 2021г обявена за година на ЖП транспорта, у нас таксите се повишават с 10%, като такса заявено, неизползвано трасе не е отменена или намалена. Каква е причината за това? -Мая Янакиева;
 16. Целите, които са поставени ще се постигат през хората. Къде във всичко е подготовката на персонала? Моето мнение е, че трябва Човека да бъде поставен в центъра? Всичко останало е следващо ниво. -Христо Сановски;
 17. Въпрос към НКЖИ: Кога ще бъде окончателното завършено подновяването на жп участъка София – Мездра с тежък тип релси? Към БДЖ-ПП: Кога ще направят тяговите проби на новия локомотив Смартрон дали отговаря на техническите спецификации заложени в договора? -Васил Рангелов;
 18. Какъв е принципът на приемо-предаване на подвижен състав на граничните пунктове и по-специално на Капитан Андреево -Капъкуле и как се приоритизират влаковете? Не е ли удачно инициирана на експертна комисия с участието на представители от неправителствени организации, с цел прозрачност, контрол и гъвкавост на процеса? -Павел Павлов;
 19. Кога ще се реновира линията Свищов – Троян и прокопаването на тунела Троян – Кърнаре?-Вълко Станев ;
 20. Исках да задам въпрос относно готовността ни да приложим 4-ти пакет от мерки за железопътния транспорт, както и дали имаме готовност да инициираме комбиниран транспорт Ро-Ла (вторият въпрос мога да допълня така: ако нямаме готовност, защо, при положение, че отдавна се говори за това, а всъщност капацитет има). -Антоанета Кирова.;
 21.  Кога ще бъде публикуван договора между държавата и БДЖ ПП за извършване на обществени превозни услуги(ДОПУ) на превоз на пътници?- Инициативен комитет на работещите БДЖ;
 22. Кога ще бъде публикувана новата процедура за ДОПУ и жп мрежата ще бъде ли разделена на линии (участъци), ще се допуснат ли на пазара частни оператори (от България и Европа) или ще се продължи закрилата над БДЖ и качеството на услугата ще продължи да пада (ако е приоритизира БДЖ – ПП то рано или късно ще има процедура срещу България за господстващо монополно положение и недопускане на конкуренция, също така в 4-ти жп пакет има клауза че под определени изминати влаккилометри на годишна база може да има само един оператор това няма ли да изкриви пазара и да продължим да копаем дъното???) – Иван Иванов
 23. Ще се преразгледа ли държавната политика свързана със ЗОП, поради неравностойна конкуренция на БДЖ с частните предприятия, на които не е вменено изискването да провеждат обществени поръчки за закупуване на части агрегати и подвижен състав? – Инициативен комитет на работещите БДЖ;
 24. Каква е обосновката за закупуването на 15 локомотива, 16 мотрисни влакове  за къси и 20 мотрисни за дълги разстояния по НПВУ и предвижда ли се на закупуване на други ? – Инициативен комитет на работещите БДЖ.

Съгласно постигната договореност между участващите на кръглата маса  очакваме да получим отговор на зададените въпроси до 01.03.2021 г.

Пълно видео от кръглата маса:

Автомобилен транспорт

Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи: Служебният транспортен министър може да помогне много на автомобилния бранш дори и без да пипа нормативната уредба

Господин Димитров, от днес транспортното министерство се поема от нов служебен министър. Какви са очакванията на автомобилния бранш към него? Първо искам да честитя новия пост на г-н Тодоров. Въпреки […]

Автомобилен транспорт

Георги Тодоров ще бъде служебен министър на транспорта

Георги Георгиев Тодоров ще бъде служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съобщиха от президентството. Георги Тодоров е магистър по право. Професионалната му кариера преминава през Министерство на транспорта, […]