НКЖИ ще управлява 33 имота

Правителството обяви имот – частна държавна собственост, предоставен безвъзмездно за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, за нуждите на Общинска служба по земеделие – гр. Бяла, за публична държавна собственост. Имотът се намира на пл. „Екзарх Йосиф Първи“ в гр. Бяла и представлява самостоятелен обект в сграда, който е със застроена площ 194 кв. м и с предназначение за офис. Включва три помещения, заедно със съответните общи части от сградата и от отстъпеното право на строеж върху земята. Помещенията се използват за административни цели от служителите на Общинската служба по земеделие – гр. Бяла.

Друг имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на правосъдието, се обявява за публична държавна собственост. Имотът е с площ 162 310 кв. м. и се намират в гр. Сливен, местността „Рамануша“. Използва се за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“, затвора – Сливен, като в него е изградено затворническо общежитие от открит тип, чиято цел е ресоциализацията на лишените от свобода жени.

Министерският съвет прие решение за учредяване на безсрочно ограничено вещно право – сервитут, върху част от поземлен имот – публична държавна собственост. Имотът се намира в с. Брестник, община Родопи, област Пловдив с начин на трайно ползване отводнителен канал. Сервитутът се учредява за право на преминаване на директен газопровод, необходим за обезпечаване на нужните количества природен газ на производствен обект. Съгласно Закона за държавната собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, или когато друго техническо решение е икономически нецелесъобразно.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на 33 имота – публична държавна собственост. Те са разположени на територията на гр. Септември, област Пазарджик. Имотите попадат в обхвата на проект „Модернизация на железопътния участък Костенец- Септември“, който е част от национален обект „Модернизация на железопътната линия София- Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“.

Oт Министерството на земеделието, храните и горите, поради отпаднала необходимост, се отнема правото на управление върху три имота в област Пловдив, които стават частна държавна собственост. Имотите досега са били с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Пловдив. Единият имот се намира в с. Каравелово, община Карлово, и е с площ от 3115 кв. м, ведно с изградената в него едноетажна полумасивна сграда – ветеринарна лечебница със застроена площ 98 кв. м. Вторият имот се намира в с. Брестовица, община Родопи, и е с площ 1138 кв. м, ведно с изградените в него сгради: едноетажна масивна сграда с площ 118 кв. м и двуетажна масивна сграда с площ 101 кв. м. Третият имот се намира в с. Златовръх, община Асеновград. Той е с площ 893 кв. м. Имотите преминават в управление на областния управител на област Пловдив.

Източник: https://m.fakti.bg/imoti/569004-nkji-shte-upravlava-33-imota?fbclid=IwAR0hKPUEy4HHXDH8M-sCS3RZugRiXWlRpCM9lsDDnIhKGJYd0zTkRs3HDvM

Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]