Освобождават жп операторите от инфраструктурни такси

Представителите на държавите членки в Съвета се споразумяха за мандат във връзка с предложението за даване на възможност на страните да подпомогнат сектора чрез освобождаване на железопътните дружества от определени инфраструктурни такси. Същевременно се гарантира своевременното възстановяване на средства за доставчиците на инфраструктура.

„Предназначението на тези извънредни целеви правила е да се гарантира непрекъснатост на железопътния транспорт чрез намаляване на риска от свързани с COVID-19 фалити в сектора, който беше сериозно засегнат от временна липса на търсене на транспортни услуги, заяви председателят на Съвета Андреас Шойер, федерален министър на транспорта и цифровата инфраструктура на Германия. – За да се гарантира справедливо третиране на операторите, мерките за облекчение ще се прилагат по строго неутрален, икономически обоснован и прозрачен начин.“

[✕]


Временните правила за освобождаване от такси за ползване на железопътната инфраструктура ще се прилагат от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. и при необходимост могат да бъдат удължавани. Те водят до облекчаване на задълженията по отношение на таксите за достъп до релсов път, таксите за резервация и надценките.

В своя текст Съветът уточнява, че когато е целесъобразно държавите членки могат да прилагат дерогацията относно таксите за достъп до релсов път в съответствие с пазарните сегменти, като например пътнически или товарен транспорт, по прозрачен, обективен и недискриминационен начин.

Всяка държава членка решава дали да приложи някоя от тези дерогации или не. Съветът добави задължение за държавите членки да информират Комисията за всички мерки, които предприемат, както и задължение за Комисията да прави тази информация публично достояние.

При необходимост тези дерогации могат да бъдат удължени чрез делегирани актове на Комисията. Съгласно мандата на Съвета референтният период може да бъде удължаван всеки път с най-много шест месеца и с общо най-много 18 месеца след влизането в сила на регламента.

Проектът за регламент ще влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Източник: Logistika.bg

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]