Предизвикателства в екологията на транспортния сектор

Орлин Енчев

Транспортният сектор е изправен пред двойно предизвикателство: да посрещне нарастващото търсене на мобилност и да намали въздействието върху околната среда от изминатите километри. Идва и една нова ер,а, във формите на мобилност, като споделяне на автомобили и въвеждане на цифрови иновации,  което поставя началото на „автомобилния преход“.

В тази насока е добре да обърнем внимание на развитието на пазара на автомобили, който е много показателен.

Броят на превозните средства на пътя нараства непрекъснато. През 2019 г. вероятно ще бъдат продадени 100 милиона автомобила. Една от основните причини за това е увеличаването на търсенето в развиващите се страни. Китай има най-голям принос, за нарастващите световни продажби, следван от Индия.

В Китай има петкратно нарастване на броя на автомобилите, между 2004 и 2014 г. Днес 3 от всеки 10 продадени нови автомобила в света са регистрирани там.

Обратно, броят на превозните средства на пътя в Европа може да спадне с 80 милиона до 2030 г. поради растежа на споделянето на автомобили, според проучване на PricewaterhouseCoopers (PwC).

Локалното замърсяване, свързано с емисиите на въглероден оксид, неизгорени въглеводороди, NOx (азотни оксиди) и емисии на частици в по-голямата си част е в градовете. Това създава истински проблем в контекста на нарастващото градско развитие. През 2050 г. 65% от населението на света ще са жители на града.

В световен мащаб транспортният сектор е отговорен за 23% от всички емисии на парникови газове. В тази връзка, наредбите за контрол на замърсяването, играят основна роля при развитието на технологиите в сферата на екологичните агрегати. Те ускориха дизайна на по-чисти, по-икономични автомобили (филтри за частици, намаляване на съдържанието на сяра в горивата и др.).

Въглеродният окис (CO), неизгорелите въглеводороди (HC), азотният оксид (NOx) и частиците за дизелови двигатели са регулирани на европейско ниво. Въглеродният диоксид (CO2) не е регулиран в транспортния сектор, но европейските производители поеха ангажимент да го намалят.

Европейският съюз налага все по-ограничителни прагове на емисиите на производителите:

Първата цел, определена за 2021 г., ще изисква от тях паркът от превозните им средства, да отделя средно под 95 г CO2 / км, при липса на които те ще трябва да платят значителни неустойки.

Във Франция планът за климата, поставя цел до 2040 г. да прекрати продажбата на бензинови и дизелови автомобили. Може би по този начин започва революция в автомобилостроенето.

За да се справи с нарастващите опасения за околната среда, транспортният сектор сложи начало на своята енергийна трансформация: увеличена електрификация на автомобилния парк (хибридни и изцяло електрически превозни средства), забрана за най-замърсяващи превозни средства и др.

Проблеми разбира се има. Ниският темп на обновяване на автомобилния парк, високите разходи за алтернативни технологии и специализирана инфраструктура, като презареждащи станции и липсата на адекватни политики за обществено стимулиране, продължават да възпрепятстват широкомащабното внедряване на нови транспортни решения.

ЖП транспорт

Бъдещето на товарния транспорт: от интермодалност към синхромодалност

Tочно като пътнически транспорт, секторът на товарния транспорт е по средата на пълна промяна. Предизвикателствата и желанията за промяна са големи, тъй като опасенията относно изменението на климата, качеството на […]

Автомобилен транспорт

Иван Петков, общински съветник от БСП – гр. Пловдив: Бъдещето на пловдивския градски транспорт е в електрическите автобуси

Господин Петков, накъде трябва да се развива транспортът в Пловдив след местните избори? Най-важната задача пред новия кмет ще бъде изградената транспортна система да заработи. Трябва да могат да се […]