Руски дипломати се прибраха от Северна Корея с ръчна дрезина

Ðîññèÿ. Ïðèìîðñêèé êðàé. Ñîòðóäíèêè ðîññèéñêîãî ïîñîëüñòâà â ÊÍÄÐ è ÷ëåíû èõ ñåìåé, âîçâðàòèâøèåñÿ â Ðîññèþ, åäóò íà äðåçèíå ïî æåëåçíîé äîðîãå îò ðîññèéñêîé ïîãðàíè÷íîé ñòàíöèè Õàñàí. Ïîñêîëüêó âîò óæå áîëüøå ãîäà ãðàíèöû çàêðûòû è ïàññàæèðñêîå ñîîáùåíèå ïðåêðàùåíî, äîáèðàòüñÿ äîìîé ïðèøëîñü â íåñêîëüêî ýòàïîâ: 32 ÷àñà íà ïîåçäå, çàòåì åùå äâà ÷àñà íà àâòîáóñå äî ãðàíèöû è äàëüøå ïåðåõîä íà ðîññèéñêóþ ñòîðîíó ñ ïîìîùüþ äðåçèíû. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Служители на руското посолство в Северна Корея и семействата им преодоляха част от пътя до дома с ръчна дрезина и стигнаха пеш и с наземен транспорт до Владивосток, откъдето отлетяха до Москва, съобщи ТАСС.

„Те отлетяха за Москва, полетът им беше в 09:25 (02:25 московско време), отлетяха благополучно, всичко е наред“, казват от представителството на руското външно министерство във Владивосток.

По-рано руското външно министерство заяви, че в условията на затворени граници и преустановени пътнически полети поради пандемията, за да се приберат вкъщи, руснаците е трябвало да пътуват 32 часа с влак, след това два часа с автобус до границата и да направят преход пеша към руската страна.

Именно за да прекосят границата с Русия, се наложило да бъде използвана и дрезина, на която са се возели 8 души, сред които деца, едно от които на 3 години. На дрезината бил натоварен и багажът им. Тази конструкция била бутана по релсите повече от километър. На руската гара Хасан служителите на посолството са приветствани от колеги от офиса на руското външно министерство във Владивосток и осигурен от правителството на Приморския край автобус, който закара на летището дипломатите.

Източник: https://offnews.bg

Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]