Стартира процедура за избор на изпълнител за „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ РАДОМИР – ГЮЕШЕВО – ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ“ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

На 14 май ДП“НКЖИ“ стартира процедура за избор на изпълнител 2018-ОП-040 „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИ-НИЯ РАДОМИР – ГЮЕШЕВО – ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ“ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
ДП НКЖИ има за цел да бъде изградена железопътна магистрала по направлението София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Р. Македония, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Да се осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоа-тация и безопасност, както и свързаност с европейските железопътни мрежи чрез при-лагането на унифицирани стандарти. Модернизацията на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Р. Македония ще осигури необходимия ка-пацитет, ще позволи предоставянето на железопътни услуги, в съответствие с изисква-нията на Трансевропейската транспортна мрежа и ще позволи привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози по железница.
Описание на съществуващата железопътна линия
Участъкът Радомир – Гюешево е с обща дължина 87.97 км, еднопътна, неелектрифици-рана железопътна линия с междурелсие 1435 mm. Линията е разделена на два участъка:
– Радомир – Кюстендил (53.82 км)
– Кюстендил – Гюешево (34.15 км).

В железопътния участък Радомир – Кюстендил има 2 междинни гари (Земен и Ражда-вица), 2 разделни поста (Александър Димитров и Копиловци) и 7 спирки. Максимал-ният наклон достига 15 ‰, a минималният радиус на кривите е 270 м. Проектната ско-рост варира от 75 до 90 км/ч, но максимално допустимата скорост по книжка (разписа-ние) в повечето случаи не надвишава 50 км /ч в междугарията. В този участък има 12 моста с обща дължина 371 м, 9 тунела с обща дължина 1927 м и 12 прелеза с дървенa прелезна настилка.
В железопътния участък Кюстендил – Гюешево има 8 спирки. Максималният наклон достига 20 mm/m и минималният радиус на кривите е 270 м. Железопътната линия е със сравнително ниски параметри за движение на влаковете. Проектната скорост е 65 км/ч, а по книжка – разписание е значително по-ниска – 25 км/ч. В този участък има 7 моста с дължина 197 м, 8 тунела с обща дължина 950 м и 12 прелеза с дървено покри-тие.
Съществуващата железопътна линия може да бъде характеризирана като:
• Недостатъчно развита за интермодални/комбинирани транспортни услуги;
• Не е оперативно съвместима;
• С относително ниска степен на надеждност за товарни услуги;
• Неконкурентна с автобусния и автомобилен транспорт при пътническите услуги;
• С прекалено дълго времепътуване.

За да се постигне прогнозния трафик, трябва да се изпълнят изискванията на опера-тивната съвместимост и да се осъществи възможността за скорости от 160 км/ч и 120 км/ч съответно за конвенционалните пътнически и товарни влакове, модернизацията изисква в голям процент ново трасе на жп линията.
Нов железопътен участък Гюешево – граница с Р Македония – 2 км.
От гара Гюешево до границата с Р. Македония няма изградена връзка. В миналото е взето решение връзката да бъде между Гюешево и Крива Паланка (Р. Македония), чрез изграждането на трансграничен тунел „Деве баир“ с проектна дължина 2 383 м, от кой-то 1193,70 м (км 137+131.70 до км 138+325.4) на територията на Р. България. Строител-ството на тунела от българска страна е започнало през 1941 г. Напълно завършени са 550 м от тунела, изпълнени с еднослойна облицовка съставена от бетонови блокове в свода и монолитен бетон в пиедритите, но се нуждаят от реконструкция на тунелния профил за височина 6,60 м. Тунелът в готовата си част осигурява светъл профил b/h – 5.2/6.0 м (след реконструкция на съществуващото дъно). До км 138+158 следва частич-но прокопана и незавършена част от тунела – водещи галерии и пр.
След 1943 г. строителството на тунела e преустановено, като облицованата част е била отделена с тухлена стена от прокопаните галерии и дълго време е използвана за скла-дово помещение. През 1997-1998 г. от фирма „Транспроект“ ЕООД е разработен Рабо-тен проект за реконструкция на съществуващия облицован участък и довършване на тунела до границата с Македония.
Описание на идейното трасе
Предпочитаният сценарий от идейния проект за железопътния участък Радомир – Гюешево е с проектна скорост 160 км/ч. с максимален наклон на проектната нивелета до 15‰. При този вариант в участъка на нова гара Жабляно се предлагат разделянето на скоростното трасе от локалното, което продължава до гара Земен. Около километър 23+400 това трасе навлиза в базов тунел с дължина 15 км. Тунелът е с параметри за ед-нопътна железопътна линия. Предвижда се изграждане на паралелен евакуационен тунел на 10 m от оста на железопътния тунел. Напречни проходи свързват през 250 m основният тунел от евакуационният. Около км 38+400 трасето излиза от тунела и с дясна крива се включва към нова гара Копиловци. След тази гара следата се развива южно от река Бистрица в посока с. Скриняно, с. Соволяно и с. Мазарачево. От село Мазарачево до Долно село трасето на варианта се развива в тясна ивица през дефилето на р. Бистрица в Лисец планина. Преминаването през дефилето се извършва с естакад-ни мостови конструкции и тунели за еднопътна железопътна линия за скорост 160 км/ч. Влизането в гара Гюешево е с крива за проектна скорост от 90 км/ч. Дължината на линията е  74,73 км.

Източник: Л. Иванов

 

Воден транспорт

Най-важната река в Европа пресъхва

B типичeн дeн peĸa Peйн в Гepмaния e дocтa нaтoвapeнa: фepибoтът нa Keвин Kлипc, пpeвoзвaщ aвтoмoбили, ce бopи зa мяcтo c бapжи, нoceщи cypoвини зa фaбpиĸитe нa юг и гepмaнcĸи […]

Анализи

Какво означава предстоящата либерализация на жп транспорта за новата програма на БДЖ

Новото ръководство на БДЖ представи приоритетите в новата икономическа програма на холдинга. Една от новините е свързана с недостига на железопътни вагони, който компанията изпитва, а решението на управата й е да […]