Транспортна свързаност част от НПВУ версия 20 юли 2021 година

Проект №19

Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа

Основни дейности, включени в проекта:

Проектът обхваща следните обекти, с включени конкретни дейности:

Обект 1 – направление София – Мездра. Изграждане на Диспечерска Централизация София – Мездра. Обектът предвижда проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в централна гара София.

Обект 2 – направление Мездра – Горна Оряховица. Изграждане на Диспечерска централизация Мездра – Горна Оряховица. Обектът предвижда проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в гара Горна Оряховица;

маршрутно-компютърни централизации на 7 броя гари (Мездра, Кунино, Червен бряг, Горни Дъбник и Долни Дъбник, Плевен запад и Ясен).

Обект 3 – направление Горна Оряховица – Каспичан. Изграждане на Диспечерска централизация Горна Оряховица – Каспичан. Обектът предвижда проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в гара Горна Оряховица;

маршрутно-компютърни централизации на 5 броя гари (Дралфа, Търговище, Хан Крум, Шумен и Мътница) и осигурен интерфейс към диспечерската централизация.

Обект 4 – направление Русе – Горна Оряховица. Модернизация на  телекомуникационните системи в участъка. Обектът предвижда  проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

подземна тръбна канална мрежа ф50 за нуждите на оптични кабелни линии, системи и устройства за ETCS/ERTMS;

модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа в участъка на 4-та железопътна линия Русе – Горна Оряховица;

пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи);

изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони.

Обект 5 – направление Карнобат – Синдел. – В обхвата е включено проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в гара Горна Оряховица;

маршрутно-компютърна централизация на гара Аспарухово;

автоблокировка с броячи на оси без проходни сигнали;

подземна тръбна канална мрежа ф50 за нуждите на оптични кабелни линии, системи и устройства за ETCS/ERTMS;

изграждане на модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа;

пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи);

изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони.

Обект 6 – направление Каспичан – Синдел. Обектът предвижда проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в гара Горна Оряховица;

автоматична блокировка с броячи на оси за осигуряване движението на влаковете в прилежащите междугария.

Обект 7 – Внедряване на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение, с включени дейности:

Изграждане на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение. Чрез внедряване на СМКППЖСД, в реално време се създават условия за непрекъснато обективно наблюдение на влаковата работа и подвижния състав. СМКППЖСД ще извършва проверка/контрол в реално време на теглото на товарните вагони, които не са претеглени на електронни везни или влизат в мрежата на НКЖИ с вече съставени документи за проверка на изчисляваните инфраструктурни такси. СМКППЖСД ще извършва проверка на габарита, правилното разпределение на натоварването на подвижния състав между талигите на вагоните, повреди на лагери и спирачки и на дерайлирал подвижен състав в реално време.

Наблюдение и контрол при внедряване на системата.

Обект 8 – Изграждане на соларни / фотоволтаични / централи за добив на електроенергия в района на железопътните гари за нуждите на НКЖИ, с включени дейности:

проектиране, съгласуване на изготвените проекти и издаване разрешение за строеж;

строително монтажни работи;

свързване към електросъоръженията на ДП НКЖИ, приемане на обекта и пускане в експлоатация.

Обект 9 – Модернизация на ново енергоспестяващо /LED/ осветление в района на 120 броя жп гари и спирки, с включени дейности:

изработване на проекти за всяка гара поотделно със съответните светло технически изчисления;

монтаж на осветители на ж.р. стълбове и пилони;

възможност за ръчно управление от място, автоматично управление и управление от диспечерски център – SCADA;

рехабилитация на ел. табла за управление;

настройки и пускане в експлоатация.

 Обект 10 Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Карлово – Филипово

подземна тръбна канална мрежа ф50 за нуждите на оптични кабелни линии, системи и устройства за ETCS/ERTMS;

изграждане на оптична кабелна мрежа в участъка;

цифрова интегрирана телекомуникационна система за пренос на глас и данни

специализирани диспечерски комуникации и гарови концентратори за оперативни връзки;

пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи);

изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони.

Обект 11 Осигуряване на система от решения в областта на киберсигурността, допринасящи за достигането на кибер безопасна и сигурна инфраструктура на ДП НКЖИ

Извършване на одит, обследване и подготвяне на информационната среда на ДП НКЖИ за въвеждане изискванията по киберсигурност с цел достигане до бързо и ефективно съответствие с нормативните изисквания и технически средства нужни за постигане на синергична киберсреда.

Създаване на вътрешни правила и политики съобразени със спецификата в инфраструктурата и нуждите на ДП НКЖИ.

Осигуряване на всички хардуерни и софтуерни ресурси с цел привеждане на информационната, комуникационна и компютърна инфраструктура на ДП НКЖИ към пълно съответствие с нормативните и технически изисквания произтичащи от Закона по киберсигурност и НМИМИС.

Резервиране на всички критично важни информационни ресурси и системи с цел постигане на висока отказоустойчивост и надеждност.

Изграждане на система за управление на логовете от сървъри и работни станции с включен хардуерен сървър за съхранение и менажиране на данните.

Изграждане на система за одитиране на активната директория, филовите сървъри проследяване на потребителските достъпи.

Изграждане на система срещу изтичане на чувствителна информация по различни канали (Data Leakage Protection) в т.ч. система за PKI (Public Key Infrastructure) инфраструктура за мин. 500 потребители с цел минимизиране риска от изтичане на чувствителна информация.

Изграждане на интегрирана система следяща всички входно-изходни комуникационни точки на ДП НКЖИ, нотификираща  и предприемаща първични действия при откриване на уязвимости (Network Access Control).

Изграждане на централизирана система за контрол на достъпа на всички административни сгради на ДП НКЖИ с цел недопускане на неоторизиран достъп.

Провеждане на периодични обучения за минимален срок от 36 месеца след въвеждане на всяка една от системите на всички заинтересовани служители на ДП НКЖИ относно превенция в киберсигурността, разпознаване на кибер заплахи и опасности, анти-фишинг и зловредни имейли. Провеждане на периодични тестове за устойчивост срещу проникване (penetration testing) на ключови потребители.

Изграждане на център за киберсигурност.

Изграждане на централизирано и защитено решение за обособяване на зони за безжичен достъп в административните центрове на ДП НКЖИ и големите жп гари (София, Пловдив, Варна, Бургас)

Модернизация чрез надграждане на съществуващата в НКЖИ SAP ERP система и миграция към SAP S/4HANA с включени обучения на персонала и гаранционна поддръжка за мин. 3 години

Обект 12 Проектиране и изграждане на автоматизиран единен хъб за контрол на елементите от железопътната инфраструктура в критични участъци

Обследване на опасните участъци в управление на жп секция София;  Доставка на сървърно оборудване. Монтаж, конфигуриране и свързване на сензорната система на място – на опасните участъци. Разработване и внедряване на базовите функционалности на софтуера.

Инсталиране, конфигуриране и интегриране на софтуера за работа с параметрите, получени от сензорната система.

Свързване, захранване и конфигуриране посредством мрежово оборудване на сензорната система в единен автоматизиран хъб за контрол.

Доставка и интегриране в автоматизираната система на техническо средство за подземно изследване на динамични характеристики на железопътната инфраструктура и нейното легло.

Обект 13 –  Модернизация на  телекомуникационната мрежа и системи в участъка Мездра – Медковец

Обектът предвижда  проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

оптична кабелна линия, чрез изграждане въздушно по стълбовете на контактната мрежа;

модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа в участъка на 7-ма железопътна линия Мездра – Медковец и свързването с останалата част от линията Медковец – Видин;

пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи);

изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони.

Индикативна стойност – 296 525 048 лева, без ДДС, в т.ч.:

Обект 1 – 8 673 278 лева, без ДДС

Обект 2 – 62 744 174 лева, без ДДС

Обект 3 – 43 783 600 лева, без ДДС

Обект 4 – 15 280 650 лева, без ДДС

Обект 5 – 27 515 032 лева, без ДДС

Обект 6 – 3 387 072 лева, без ДДС

Обект 7 – 57 193 899 лева, без ДДС

Обект 8 – 7 200 000 лева, без ДДС

Обект 9 – 7 500 000 лева, без ДДС

Обект 10 – 29 745 000 лева, без ДДС

Обект 11 – 6 335 000 лева, без ДДС

Обект 12 – 18 067 343 лева, без ДДС13.

Обект 13 – 9 100 000 лева без ДДС

Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси

Изграждане на гаров комплекс Мездра:

Участъкът, предвиден за изграждане e от до „граница на гара“.

Обхваща следните дейности:

–           Модернизиране и рехабилитация на елементите на железопътната инфраструктура в района на гаровия комплекс

–           Реконструкция и облагородяване на околното пространство.

Описание на строителните работи:

Строително-монтажните работи предвиждат изграждане на безнаставов релсов път, подновяване на долното строене, изграждане на нови приемно-отправни коловози и нови перони. Предвидено е изграждане на нов пешеходен подлез/пасарел, шумозащитни прегради, както и осигуряване на противопожарен достъп. Включени са за реконструкция и останалите коловози в гаровия район с подновяване на долно и горно строене. Изграждане на хале за ремонт на механизация с довеждаща инфраструктура, нова дренажна система за ефективно отводняване на гаровите коловози, включително и на входна и изходна гърловини. Подновяване на стълбовете и елементите на контактната мрежа, съгласно изискванията за габарит.

Изграждане на гаров комплекс Червен Бряг:

Участъкът, предвиден за изграждане е от до „граница на гара“.

Обхваща следните дейности:

–           Модернизиране и рехабилитация на елементите на железопътната инфраструктура в района на гаровия комплекс

–           Обследване и Реконструкция на приемното здание

–           Реконструкция и облагородяване на околното пространство.

Описание на строителните работи:

Строително-монтажните работи предвиждат изграждане на безнаставов релсов път, подновяване на долното строене, изграждане на нови приемно-отправни коловози и нови перони. Предвидено е рехабилитация на съществуващ пешеходен и транспортен подлез, шумозащитни прегради. Изграждане на нова дренажна система за ефективно отводняване на гаровите коловози, включително и на входна и изходна гърловини. Подновяване на стълбовете и елементите на контактната мрежа, съгласно изискванията за габарит.

Приемното здание в гаровия комплекс:

– Зона пътници – чакалня, тоалетни – жени, мъже и за ЛНП

– Административна зона – каса, канцелария, началник гара, ръководител движение, битово помещение

– Техническа зона – помещение телекомуникации, релейно и др.

С обекта се предвижда оформяне на озеленени кътове и зона за отдих, необходими за комфортен престой. Предвидени са достъпни маршрути и паркоместа за хора с увреждания, означени с международен символ за достъпност.

Индикативни стойности:

Гара Мездра –           28,664 млн. лева, без ДДС

Гара Червен бряг –   25,000 млн. лева, без ДДС

Обща индикативна стойност –  53,664 млн. лева, без ДДС

Проект №21

Модернизация на тягови подстанции и секционни постове по протежение на основната и широкообхватната TEN-T мрежа, с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA

Етап 1 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Борово, секционен пост Полски Тръмбеш с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. 2021 г. – 2023 г.

Етап 2 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Дряново, секционни постове Царева ливада и Трявна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. 2022 г. – 2024 г.

Етап 3 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Кръстец, секционен пост Радунци с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. 2023 г. – 2025 г.

Етап 4 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Яворовец (Дъбово) с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. 2024 г. – 2026 г.

Етап 5 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Червена вода с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. 2021 г. – 2023 г.

Етап 6 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Хитрино с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. 2022 г. – 2024 г.

Етап 7 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на секционни разединители в гарите от София Север до Мездра, с извършване на саниране и възстановяване на антикорозионното покритие на ЖР стълбове в гаровите участъци, тягова подстанция Илиянци и модернизация на система за телеуправление и телесигнализация SCADA по II-ра линия в участъка София – Телиш. 2021 г. – 2023 г.

Етап 8 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на секционни разединители в гарите от Роман до Телиш, с извършване на саниране и възстановяване на антикорозионното покритие на ЖР стълбове в гаровите участъци, тягова подстанция Червен Бряг, секционни постове Роман и Телиш с интегрирането им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA на II-ра линия в участъка София – Телиш. 2022 г. – 2024 г.

Етап 9 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на секционни разединители в гарите от Хан Крум до Каспичан, с извършване на саниране и възстановяване на антикорозионното покритие на ЖР стълбове в гаровите участъци, тягова подстанция Дивдядово, секционни постове Каспичан и Жълъд и модернизация на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на II-ра линия в участъка Горна Оряховица – Каспичан. 2022 г. – 2024 г.

Етап 10 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на секционни разединители в гарите от Ресен до Джулюница, с извършване на саниране и възстановяване на антикорозионното покритие на ЖР стълбове в гаровите участъци, тягова подстанция Горна Оряховица с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на II-ра линия в участъка Горни Дъбник – Горна Оряховица и тягова подстанция Честово с интегрирането й в система за телеуправление и телесигнализация SCADA на II-ра линия в участъка Горна Оряховица – Каспичан. 2023 г. – 2025 г.

Етап 11 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на секционни разединители в гарите от Дралфа до Търговище, с извършване на саниране и възстановяване на антикорозионното покритие на ЖР стълбове в гаровите участъци, тягова подстанция Търговище и секционни постове Караджата и Кочово с интегрирането им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA на II-ра линия в участъка Горна Оряховица – Каспичан. 2024 г. – 2026 г.

Етап 12 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на секционни разединители в гарите от Горни Дъбник до Павликени, с извършване на саниране и възстановяване на антикорозионното покритие на ЖР стълбове в гаровите участъци, тягови подстанции Плевен и Левски, както и секционни постове Згалево и Лесичери с интегрирането им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA на II-ра линия в участъка Горни Дъбник – Горна Оряховица. 2024 г. – 2026 г.

Етап 13 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на секционни разединители в гарите от Стражица до Попово, с извършване на саниране и възстановяване на антикорозионното покритие на ЖР стълбове в гаровите участъци, тягова подстанция Славяново и секционен пост Стражица с интегрирането им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA на II-ра линия в участъка Горна Оряховица – Каспичан. 2024 г. – 2026 г.

Етап 14 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Твърдица, секционен пост Николаево с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. 2021 г. – 2023 г.

Етап 15 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Сливен, секционен пост Орешак с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. 2022 г. – 2024 г.

Етап 16 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Столник, секционен пост Буново с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. 2023 г. – 2025 г.

Етап 17 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Казанлък, секционен пост Тулово с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. 2024 г. – 2026 г.

Етап 18 – Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Карлово, секционен пост Тъжа с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. 2024 г. – 2026 г.

Етап 19 – Доставка на един брой релсова самоходна специализирана машина за дигитализация и визуализация на параметрите на контактната мрежа, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала. 2021 г. – 2022 г.

Етап 20 – Доставка на два броя релсови самоходни специализирани машини за дигитализация и визуализация на параметрите на контактната мрежа, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала 2021 г. – 2022 г.

Етап 21 – Доставка и въвеждане в експлоатация на диагностична мобилна лаборатория със собствено задвижване на жп ход за геометрични, оптични и ултразвукови измервания. 2021 г. – 2023 г.

Етап 22 – „Изграждане на система обедняваща системите за телеуправление и телесигнализация SCADA за железопътни енергийни обекти и ъпгрейд на система SCADA в участъка Пловдив – Турска граница. 2021 – 2026

Етап 23 – Доставка на един брой релсова самоходна специализирана машина за дигитализация и визуализация на параметрите на контактната мрежа, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала 2022 г. – 2024 г.

Индикативна стойност – 273,2 милиона лева, без ДДС

Източници на финансиране: ЕС – 100 %, съгласно правилата на ИВУ и НПВУ

Етап 1 –9 962 638,37 лв.
Етап 2 –10 455 861,48 лв.
Етап 3 –7 137 624,84 лв.
Етап 4 –8 951 196,86 лв.
Етап 5 –9 471 021,31 лв.
Етап 6 –7 264 936,32 лв.
Етап 7 –15 861 012,76 лв.
Етап 8 –12 207 009,15 лв.
Етап 9 –12 729 150,53 лв.
Етап 10 –25 997 020,87 лв.
Етап 11 –12 260 926,28 лв.
Етап 12 –25 702 095,14 лв.
Етап 13 –13 602 136,66 лв.
Етап 14 –7 998 009,17 лв.
Етап 15 –8 715 250,10 лв.
Етап 16 –9 860 072,86 лв.
Етап 17 –7 371 008,92 лв.
Етап 18 –8 922 531,28 лв.
Етап 19 –4 677 705,91 лв.
Етап 20 –9 241 760,84 лв.
Етап 21 –14 661 136,94 лв.
Етап 22 –25 372 208,33 лв.
Етап 23 –4 777 685,07 лв.

Проект №22

Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга по електрифицирани и рехабилитирани ЖП участъци за 160км/ч, чрез закупуване на енергийно-ефективен и комфортен подвижен ЖП състав

20 влакови композиции за 160км/ч

Индикативната стойност на проекта възлиза на  312 069 901,20 лева без ДДС.

217 600 000 европейско финансиране и 94 469 901,20 частно съфинансиране през EUROFIMA- финансовата институция на европейските железници.

Документи :

Източник : Министерски Съвет на Република България

Симеон Ананиев
ЖП транспорт

Проф. Симеон Ананиев: От 30 години нищо не се прави за безопасността в жп транспорта

декември 1, 2022

Вчера отново имаше инцидент с влак. Той се блъсна в паднала скала по пътя София –Бургас, между Клисура и Христо Даново. Един от вагоните и локомотивът дерайлираха. Професор Симеон Ананиев, […]

ЖП транспорт

НКЖИ: Дъждът е причина за катастрофата на влака София – Бургас

декември 1, 2022

Дъждовното време е причинило свличането на земна маса, след което скала падна върху железопътната линия София – Бургас. Това заяви за „Хоризонт“ главният ревизор от „Национална компания железопътна инфраструктура“ Кирил […]

Автомобилен транспорт

Кабинетът засекрети тол системата като обект от национална сигурност

декември 1, 2022

С постановление на Министерския съвет Национално тол управление, което е част от структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“, е определено за стратегически обект от значение за националната сигурност. Целта е обезпечаване […]