Националният план за възстановяване – ще се изгражда подземна телекомуникационна мрежа, интермодален терминал в Г.Оряховица ще има, но по друга програма

През последната близо година се обсъжда Националния План за Възстановяване и Устойчивост в част Транспортна свързаност и резултата е непрекъснатото му подобряване. В последната версия на плана средствата отделени за железопътен транспорт са в размер 623,389 милиона лева.

В последната версия на плана от 20 юли 2021 година се наблюдават съществени различия в четири от обектите 4, 5, 10, 12 и е добавен нов обект 13, които са разписани в проектен фиш №19 (Инвестиция 1: Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широко обхватната TEN-T мрежа).

 В обект 4 са добавени 5 530 650 лева без ДДС, в обект 5 са добавени 4 715 000 лева без ДДС, обект 10 са добавени 10 755 000 лева без ДДС, обект 12 са добавени 67 343 лева без ДДС, и обект 13 са добавени 9 100 000 лева без ДДС.

Общата сума на прелетите средства от други проектни фишове е в размер на 30 167 993 лв. без ДДС, като 25 милиона лева са от отпадналия проект за интермодален терминал в Горна Оряховица от проектен фиш №20 (Инвестиция 2: Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси).

Обект 4 (проектен фиш №19) Русе – Горна Оряховица 5 530 650 лева без ДДС за подземна тръбна канална мрежа ф50 за нуждите на оптични кабелни линии, системи и устройства за ETCS/ERTMS. Разстоянието между двете гари е около 111 км.

Обект  5 (проектен фиш №19) Карнобат – Синдел 4 000 000 лева без ДДС . Стойност на подземна тръбна канална мрежа ф50 за нуждите на оптични кабелни линии, системи и устройства за ETCS/ERTMS. Приемаме че стойността на пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи) и изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони е в рамките на 715 000 лева без ДДС. Общо за обект 5 сумата е 4 715 000 лева без ДДС. Разстоянието между двете гари е около 123 км.

Обект  10 (проектен фиш №19) София – Карлово – Филипово 10 755 000 лева без ДДС за подземна тръбна канална мрежа ф50 за нуждите на оптични кабелни линии, системи и устройства за ETCS/ERTMS. Разстоянието между двете гари е около 210 км.

Ето и подробно изложение на включените мeроприятия в променените обекти от проектен фиш №19 (Инвестиция 1: Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широко обхватната TEN-T мрежа):

Обект 4, версия от 4 април 2021 – направление Русе – Горна Оряховица. Модернизация на  телекомуникационните системи в участъка. Обектът предвижда  проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

 • модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа в участъка на 4-та железопътна линия Русе – Горна Оряховица;
 • пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи);
 • изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони.

Обект 4, версия от 20 юли 2021 – направление Русе – Горна Оряховица. Модернизация на  телекомуникационните системи в участъка. Обектът предвижда  проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

 • подземна тръбна канална мрежа ф50 за нуждите на оптични кабелни линии, системи и устройства за ETCS/ERTMS;
 • модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа в участъка на 4-та железопътна линия Русе – Горна Оряховица;
 • пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи);
 • изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони.

Разлика: 5 530 650 лв.

Обект 5, версия от 4 април 2021  – направление Карнобат – Синдел. – В обхвата е включено проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

 • диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в гара Горна Оряховица;
 • маршрутно-компютърна централизация на гара Аспарухово;
 • автоблокировка с броячи на оси без проходни сигнали;
 • изграждане на модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа.

Обект 5, версия от 20 юли 2021 – направление Карнобат – Синдел. – В обхвата е включено проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

 • диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в гара Горна Оряховица;
 • маршрутно-компютърна централизация на гара Аспарухово;
 • автоблокировка с броячи на оси без проходни сигнали;
 • подземна тръбна канална мрежа ф50 за нуждите на оптични кабелни линии, системи и устройства за ETCS/ERTMS;
 • изграждане на модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа;
 • пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи);
 • изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони.

Разлика: 4 715 000 лв.

Обект 10, версия от 4 април 2021 Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Карлово – Филипово

 • изграждане на оптична кабелна мрежа в участъка;
 • цифрова интегрирана телекомуникационна система за пренос на глас и данни
 • специализирани диспечерски комуникации и гарови концентратори за оперативни връзки;
 • пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи);
 • изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони.

Обект 10, версия от 20 юли 2021  Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Карлово – Филипово

 • подземна тръбна канална мрежа ф50 за нуждите на оптични кабелни линии, системи и устройства за ETCS/ERTMS;
 • изграждане на оптична кабелна мрежа в участъка;
 • цифрова интегрирана телекомуникационна система за пренос на глас и данни
 • специализирани диспечерски комуникации и гарови концентратори за оперативни връзки;
 • пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи);
 • изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони.

Разлика: 10 755 000 лв.

Обект 12, версия от 4 април 2021  Проектиране и изграждане на автоматизиран единен хъб за управление на информацията в ДП НКЖИ

 • Рехабилитация на съществуващи помещения. Подготовката им за сървърни помещения. Доставка на сървърно оборудване. Монтаж, конфигуриране и пуск в експлоатация. За техническа обезпеченост на проекта е необходимо да бъдат изградени 3 сървърни центъра с идентично оборудване. Разработване и внедряване на базовите функционалности на софтуера.
 • Надграждане на системата със специфични функционалности – добавяне на информация за мониторинг и контрол на данни от вече съществуващи системи в ДП НКЖИ. Системата ще има възможност да обединява и сравнява различни параметри от едно централизирано място – Автоматизиран Единен Хъб.

Обект 12, версия от 20 юли 2021 Проектиране и изграждане на автоматизиран единен хъб за контрол на елементите от железопътната инфраструктура в критични участъци

 • Обследване на опасните участъци в управление на жп секция София;  Доставка на сървърно оборудване. Монтаж, конфигуриране и свързване на сензорната система на място – на опасните участъци. Разработване и внедряване на базовите функционалности на софтуера.
 • Инсталиране, конфигуриране и интегриране на софтуера за работа с параметрите, получени от сензорната система.
 • Свързване, захранване и конфигуриране посредством мрежово оборудване на сензорната система в единен автоматизиран хъб за контрол.
 • Доставка и интегриране в автоматизираната система на техническо средство за подземно изследване на динамични характеристики на железопътната инфраструктура и нейното легло.

Разлика: 67 343 лв.

Обект 13, версия от 20 юли 2021  –  Модернизация на  телекомуникационната мрежа и системи в участъка Мездра – Медковец – Обектът предвижда  проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

 • оптична кабелна линия, чрез изграждане въздушно по стълбовете на контактната мрежа;
 • модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа в участъка на 7-ма железопътна линия Мездра – Медковец и свързването с останалата част от линията Медковец – Видин;
 • пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи);
 • изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони.

Сравнителна таблица на финансиране от проектен фиш 19 по обекти

Фиш 19 от април 2021Фиш 19 от юли 2021 
Индикативна стойност – 266 357 055 лева, без ДДС, в т.ч.: 1. Обект 1 – 8 673 278 лева, без ДДС 2.Обект 2 – 62 744 174 лева, без ДДС 3.Обект 3 – 43 783 600 лева, без ДДС 4.Обект 4 – 9 750 000 лева, без ДДС 5.Обект 5 – 22 800 032 лева, без ДДС 6.Обект 6 – 3 387 072 лева, без ДДС 7.Обект 7 – 57 193 899 лева, без ДДС 8.Обект 8 – 7 200 000 лева, без ДДС 9.Обект 9 – 7 500 000 лева, без ДДС 10.Обект 10 – 18 990 000, без ДДС 11. Обект 11 – 6 335 000, без ДДС 12. Обект 12 – 18 000 000, без ДДС  Индикативна стойност – 296 525 048 лева, без ДДС, в т.ч.: 1. Обект 1 – 8 673 278 лева, без ДДС 2.Обект 2 – 62 744 174 лева, без ДДС 3.Обект 3 – 43 783 600 лева, без ДДС 4.Обект 415 280 650 лева, без ДДС 5.Обект 527 515 032 лева, без ДДС 6.Обект 6 – 3 387 072 лева, без ДДС 7.Обект 7 – 57 193 899 лева, без ДДС 8.Обект 8 – 7 200 000 лева, без ДДС 9.Обект 9 – 7 500 000 лева, без ДДС 10.Обект 10 – 29 745 000 лева, без ДДС 11. Обект 11 – 6 335 000 лева, без ДДС 12. Обект 12 18 067 343 лева, без ДДС 13. Обект 13 – 9 100 000 лева без ДДС

Основната промяна, която се наблюдава при последната версия на плана е отпадането на проекта за Интермодален терминал в гр. Горна Оряховица. За сметка на това са осигурени средства за изграждането на подземна телекомуникационна мрежа – проект, който бе предлаган под различни форми на няколко пъти от 2009 година насам, но така или иначе не бе намерено финансиране за него. Ако той бъде успешно завършен, това би означавало, че държавата ще разполага с възможност за разполагане на допълнителни телекомуникационни мощности, които да използват подземната мрежа на НКЖИ – което би могло да бъде решение за част от проблемите на тол системата например.

Добрата новина е, че проектът за интермодален терминал не отпада, а вероятно ще бъде намерен друг източник за финансиране. От НКЖИ коментираха пред Транспортал, че ако проектът не бъде включен в окончателния вариант на НПВУ, ще разгледат като алтернативен вариант за финансиране възможностите, предоставени по линия на ЕСИФ чрез Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. 

„Интермодалният транспорт е изключително важен за страната с оглед създаването на условия за прехвърлянето на товарите към по-екологичните видове транспорт. Съществена роля в този процес има наличието на съвременни интермодални терминали и наличието на целенасочени програми и инструменти за подпомагане на дейности за развитие на интермодалния товарен транспорт.

В тази връзка ДП НКЖИ изразява принципно съгласие за необходимостта и важността от изграждането на ИМТ в гр. Горна Оряховица и считаме, че реализацията на този обект е от съществено значение за развитието на железопътната инфраструктура в региона и страната.“, съобщават от пресцентъра на компанията.

Воден транспорт

Превозът на български въглища за Сърбия, удълбочаването на Дунав и нов интермодален терминал, обсъдиха Христо Алексиев и Томислав Момирович

България и Сърбия ще работят заедно за гарантирането на енергийните си ресурси с оглед на предстоящия зимен сезон. Това заяви вицепремиерът по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията […]

Автомобилен транспорт

Служебният кабинет върна Бойко Рановски в Автомобилна администрация

Бойко Рановски се връща начело на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация, съобщиха Нова и бТВ.  Рановски бе освободен от поста в средата на февруари, като той самият обясни, че не е […]

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]