Актуализират идейния жп проект на Видин – Медковец

 

Чехи, поляци, българи и французи в търга за проектиране на жп трасето Видин – Медковец

Отвориха офертите за aктуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец по проект "Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София" в две обособени позиции – едната е за актуализация на проекта, а втората е за изработване на ПУП, ПРЗ, Парцеларен план и технически проект за жп участъка. Участниците имат право да подават оферти както за цялата поръчка, така и за всяка обособена позиция.
Стойността на поръчката е почти 20 млн. лв. без ДДС, като от тях10 348 860 лв. без ДДС е индикативната стойност на първата позиция, а 9 329 920 лв. без ДДС – на втората позиция.
В търга се състезават

десет участника
Девет от тях са обединения, самостоятелно играе само "Вектор Бул" ООД, София, който се състезава за позиция 1. Пет от участниците са записали и двете позиции. Като общо по-голям интерес предизвиква  устройствената част и техническия проект. Полската "Мости" с българското си дъщерно дружество вече участва и в жп търговете. "Судоп"- Прага, отдавна е на жп пазара, включително и метрото. "Доправопройект" също е познат в средите на консултантите.
Инвестиционният проект "Модернизация на железопътната линия Видин – София" предвижда изграждане на железопътна линия, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.
Основни цели при реализирането на настоящата обществена поръчка са постигане на проектна готовност за строителство на модернизацията на железопътната линия Видин – София в железопътния участък Видин – Медковец и подготовка в следваща фаза (технически проект) на железопътните участъци Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник. Целта е да се оптимизират параметрите, което да намали стойността на проекта. Ще бъдат изпълнени всички дейности, свързани с подготовката на жп участъка Видин – Медковец до фаза "зрял проект".

Бъдещият изпълнител следва да:
– Актуализира идейния проект и оптимизира разходите за жп участъка Видин – Медковец
– Актуализира и оптимизира идейния проект за жп участъци Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник
– Изготви технически проект за жп участъка Видин – Медковец
– Изготви технически паспорти на съществуващите сгради и съоръжения в обхвата на жп участъка Видин – Медковец
– Промяна на предназначението на земята и подготовка за отчуждителни процедури за железопътен участък Видин – Медковец
Милена ВАСИЛЕВА
Валентин Михайловски, председател на БАКФЖС:
"Процедурата е много важна, защото трябва да изпълни две задачи:
– да се актуализира проектът в изпълнение на задачите, поставени в ОВОС;
– да се оптимизира цената, която сега за участъка е 550 млн. евро.
Бъдещият изпълнител ще се стреми да достигне към 350-400 млн. евро, но това е въпрос на преценка – цената не може да пада до безкрай. Трябва да се гарантира безопасността."
Позиции
Позиция 1:Актуализация и оптимизация на идеен проект за железопътни участъци Медковец  – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник.
Позиция 2: Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план (ПУП), План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) и технически проект за жп участък Видин – Медковец.
Участници в търга
№ Участник Позиция
1. ДЗЗД "Инжерем", София, съставена от "Инжероп Консултации и проектиране", Франция и "Реминг консулт"АД, Словакия 1 и 2
2. Консорциум "ЕПГ – Ардануи", София, съставен от "Айзенбан – унд баупланунг гезелшафт"мбх Германия 2
3. "Вектор Бул" ООД, София 1
4. Консорциум "ТЕЕ – Судоп", София, съставен от "Транс ел.инженеринг"ООД, София, и "Судоп Прага"АД, Чехия, 2
5. Обединение СЕ -22, София, съставено от "Евротранспроект"ООД София, "Инсилон консулт"ООД, София, и "Айси консулентен цивилтехникер"Гмбх, Австрия 2
6. Консорциум "Ню Ай Еф", София, съставен от "Нет инженеринг"АД, Италия, "Италфер"АД, Италия, "ИКюИ Контрол"ООД, София, "УИГ България"ЕООД 1 и 2
7. Консорциум "Мости", София, съставено от "Мости"ООД, Катовице, Полша, и "Мости България"ЕООД, София 1 и 2
8. Обединение "Доправопройект – Мист", София,съставено от "Мист проект"ООД, София и "Доправопроект"АД, Братислава 1 и 2
9. "Европроект" ДЗЗД, София, съставено от "ЕС Енерджи проект" ЕООД, София, и "Проджер"АД, Италия" и 1 и 2
10. Обединение "Асистем – Гама", Франция, съставено от "Асистем инженеринг енд оперейшън сървисиз", Франция, и "Гама инженеринг" АД, София 2

Източник: http://stroitelstvo.info14.07.2014г.

Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]

Въздушен транспорт

Съветът по транспорт към БСП: Само неотложни мерки сега ще запазят работните места в сектора

На няколко сектора ще бъде разделен Съветът по транспорт, информационни технологии и съобщения към Националния съвет на БСП. Железопътният транспорт, автомобилният, водният и въздушният са диференцирани като категории под шапката […]