Директива на Европейската комисията ще прави оперативно съвместими ТОЛ системите в Европейския съюз

Директива 2004/52/ЕО и Решение на Европейската комисията (ЕК) 2009/750/ЕО определят правната рамка за постигане на напълно оперативно съвместими тол системи в Европейския съюз (ЕС). Идеята е да се предлага една Европейската електронна услуга за тол такси (EETS) за целия ЕС. Съгласно директивата такава услуга трябваше да се предоставя за товарните автомобили в Европа в срок до октомври 2012 г.С оглед да установи причините за неспазването на този срок и да определи приоритетните мерки, които трябва да бъдат взети, ЕК прави анализ на сегашната правна рамка, който включва и консултации с транспортния бранш.Липсата на оперативна съвместимост между системите за събиране на тол такси в ЕС създава значителна административна и финансова тежест за превозвачите, чиито превозни средства преминават през различни страни с тол такси. Налага се те да оборудват своите автомобили с дузина бордови уреди и да подписват съответния брой договори за електронно отчитане на таксите с национални и местни доставчици на тези услуги.Тази ситуация се дължи на серия от правни, търговски, финансови и технически пречки, предимно свързани с правата и задълженията от една страна на доставчиците на EETS, а от друга страна – на операторите на отделните електронни системи. На първо място на ниво ЕС няма задължителни правила, поради което договорите между държавите и операторите на тол системите са с ограничен обхват и операторите не са склонни да отварят техните пазари за доставчиците на EETS. Освен това е трудно доставчиците на EETS да изпълнят задължения като предоставяне на банкови гаранции, възлизащи на едномесечния еквивалент на транзакциите на тол такси, или покриване на всички електронни тол системи (над 140) в ЕС в рамките на 24 месеца от регистрацията им.

Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) подкрепя дефинираната в директивата цел „един бордови уред – един договор – една фактура" те. да се създаде единен пазар на тол таксите и превозвачите да работят с един доставчик, да заплащат само на него административни такси и да инвестират само в един уред, независимо къде пътуват техните автомобили. ИРУ настоява обаче нейната реализация да има като резултат общо намаляване на разходите за превозвачите и използването на EETS да не води до по-високи тол такси в сравнение с използването на различни оператори на тол-системи.

От АЕБТРИ предлагат на превозвачите, които извършват превози в страни от ЕС, да отговорят на въпросите на Европейската комисия в срок до 25.08.2015 г. на имейл: trans-info@aebtri.com. Отговорите ще бъдат обобщени от АЕБТРИ (без да се посочват каквито е да е данни за конкретни фирми) и препратени на ИРУ откъдето заедо със становищата на превозвачите от другите странище бъдат изпратени на Комисията. Въпросите са следните:

1. Какъв процент от Вашите товарни автомобили и какъв процент от Вашите автобуси пътуват редовно през различни електронни системи за тол такси и поради това заинтересовани ли сте от създаване на оперативна съвместимост между тях? Какъв процент от Вашите товарни автомобили са оборудвани с 2, съответно с 3 и с 4 или повече бордови уреда за заплащане на такси за ползване на пътната инфраструктура?
2. Услугите, предоставяни от посредници, като издадените на карти за гориво, решават ли напълно проблемите, свързани с липсата на договорна и процедурна оперативна съвместимост, напр. такива посредници изпълняват ли всички функции, свързани с договорните и финансови отношения на своите клиенти с операторите на електронни тол системи?
3. Вашата фирма би ли имала потребност от EETS? Тя би ли била склонна да плати за нея, ако е необходимо? Ако да, колко или колко в повече в сравнение със съществуващите услуги, предлагани от издателите на карти за гориво или от други посредници?
4. Считате ли, че има потребност от оперативна съвместимост на електронните системи за заплащане на тол такси с трети страни? С кои? Швейцария, Норвегия, Турция, Западните Балкани, Буларус, други?
5. Необходимо ли е EETS да покрива целия Европейски съюз или оперативната съвместимост само между електронните системи за тол такси в основните транзитни страни ще задоволи Вашите потребности?
6. Oпишете как са се развивали Вашите  , свързани с електронното заплащане на тол такси от 2004 г. насам. Какви административни пречки срещахте и как се развиваше ситуацията?

 

Източник Български транспортен вестник