Клъстер Зелен Транспорт провежда в Бургас семинар „Представяне на дни КЗТ“

 

Клъстер Зелен Транспорт, проведе поредния семинар „Представяне на дни на КЗТТ“. Беше представена дейността на КЗТТ и развитието на проект: „УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЪСТЕР ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ“, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ № К-02-20/09.01.2013г., по процедура BG161PO003-2.4.01 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
На събитието присъстваха представители на:
– Асоциация на българските железопътните превозвачи;
– Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура;“
– Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
– „Пристанище Бургас“ ЕАД;
– Община Бургас;
– Институт за регионани стратегии;
– Форум за балкански транспорт и инфраструктура;
– „Дискордиа“ АД;
– „Деспред“АД;
– „Порт България Уест“
Както и представители на много транспортни и логистични фирми, консултантски агенции и т.н.

Събитието се състоя на 17.03.2015г. Вторник, от 10:00 часа, в Хотел-Ресторант „Атаген“.

Контакти:
Сдружение Клъстер „Зелен Транспорт“
Любомир Сяров – Председател на УС на КЗТТ
София 1000, Иван Денкоглу № 34, етаж 2
тел.: + 359 2 981 58 88
GSM: + 359 888 801838

Автор: Веселин Грозданов