КЗК отмени решение на НКЖИ за интермодалния терминал в Русе

 

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) за избор на изпълнител на проект за интермодален терминал в Русе. Според заключението на комисията има нарушение на процедурата за избор. Класираното на първо място обединение "Дунав" не е предоставило навреме данните, които е трябвало да бъдат попълнени в декларация за авансово плащане, смята КЗК. Подаването на нова декларация с липсващата информация е в нарушение на Закона за обществените поръчки. Решението на КЗК гласи, че по казуса има нарушение на принципите на конкуренцията, както и дискриминация относно останалите кандидати по поръчката, чиито оферти са били изготвени в съответствие с изискванията на възложителя. Заедно с това институция установява неясноти по отношение на оценяването на офертите и класирането на участниците.
Източник: http://stroitelstvo.info, 02.06.2014г.

 

Становище на КЗК

 

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Директора на Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) – София-град за откриване на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на управляеми печатни услуги за нуждите на ТП на НОИ – София град".

Производството установи, че заложената методика за оценка на офертите е незаконосъобразна, като показателите за оценка – Предложение за изпълнение на заданието /ПИ/ и Предложение за обслужване на техниката /ПО/ са субективни и няма яснота за критериите, по които комисията ще оцени предложенията. ЗОП не забранява дефинирането на показатели за оценка, които нямат точен математически или друг стойностен израз, но в конкретния случай изискванията за „задълбочено разбиране“ и „принципно разбиране“ на нуждите на възложителя са субективни величини и при липса на конкретни указания от страна на възложителя, каквито не са налице, това би довело до значителна свобода на интерпретацията от страна на членовете на комисията при присъждането на точки по указаните показатели.

Предвид гореизложеното КЗК счита, че е налице нарушение на императивна норма на ЗОП, като се дава възможност за прекомерен субективизъм при определяне на комплексната оценка на участниците, недостатък, който не може да бъде преодолян дори с изискването за експертност на състава на комисията. Разглежданото нарушение е съществено и съставлява основание за отмяна на решението за откриване на обществената поръчка.

Източник:http://www.cpc.bg/General/News.aspx, 02.06.2014г.

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…