На пътна полиция ще показваме само личен документ

Представянето на документи ще отпадне навсякъде, където съответният орган може да направи проверка в публичен регистър (Имотен регистър, регистри по ЗУТ и регистър на дипломите, поддържан от МОН). Това ще облекчи например процедурите по категоризация на хотели и заведения за хранене, по лицензиране и регистрации на стокови борси и тържища, по оценка на въздействието върху околната среда, съгласуване на инвестиционни проекти за опазване на културното наследство, разрешения за ползване на водни обекти, лицензиране на данъчни складове, регистрация на обекти за дестилиране и за винопроизводство, регистрации като винопроизводител, регистрации и разрешения за дейности, свързани с отпадъци, на обекти за развъждане и продажба на риба и др.

Би отпаднало и изискването за представяне на скица, като вместо това заявителят ще посочва адрес, номер по действащ план и/или идентификатор за извършване на служебна проверка в кадастъра.

В няколко закона е предвидено отпадане на удостоверението за актуално състояние и на удостоверението, че предприятието не е обявено в несъстоятелност или не е в производство по несъстоятелност – поради наличието на Търговския регистър. Отпада изискването за представяне на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци, годишни финансови отчети, ако те са заявени в Търговския регистър.

Отпада изискването да се дават дипломи в производствата за придобиване на професии като нотариус, частен съдебен изпълнител или за юридическа правоспособност, при вписването в регистъра на лесовъдите, за регистрации в различни камари, за членства в съсловните организации и т.н. По същата причина отпада и представянето на свидетелство за съдимост.

Не на излишното изискване на документи за самоличност

Копия от лични документи занапред ще могат да се изискват само когато това е изрично предвидено в специален закон като задължение за идентификация на определени категории граждани, например по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В Закона за движението по пътищата се записва, че при проверка от КАТ водачът се легитимира с личен документ, а контролните органи извършват служебна проверка за издадено свидетелство за управление, контролен талон, регистрация на автомобила, сключена застраховка “Гражданска отговорност”, преминат периодичен преглед и др. Актове за нарушения за движение по пътищата ще са валидни 6 месеца, за да не се ходи всеки месец за презаверка в КАТ, ако не е издадено наказателно постановление.

Отпадане на копията на решения на ТЕЛК и НЕЛК при административни процедури, като съответната администрация трябва да поиска служебно информацията от НЕЛК.

Облекчена процедура при промяна на адресната регистрация

В Закона за гражданската регистрация се предвижда, че при промяна на адрес няма да се представят документи за собственост и документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализирана институция, а само ще се посочват индивидуализиращи данни на тези документи.

Съкращават се сроковете за издаване на актове за раждане и актове за смърт с електронен обмен между болници и общини. В някои общини това вече е реализирано дори без законови промени.

Данъчни оценки и липса на задължения ще се проверяват служебно

От 1 януари 2020 г. отпада необходимостта за представяне на удостоверенияза данъчни оценки на недвижими имоти и за липсата на задължения по Закона за местните данъци и такси в рамките на различни процедури.

При данъчна дерегистрация на автомобил в общината поради претърпяна щета ще отпадне представянето на документа за удостоверяване на щетата.

Облекчения при одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителство

С мащабни изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ) се предвижда органите, които взимат решение за съгласуване на устройствени планове, за одобрение на инвестиционни проекти и за разрешаване на строителство (най-често това са общините) служебно да изискват съгласувателни становища от органи като РИОСВ и НИНКН. В момента те се издават в рамките на самостоятелни процедури, когато са необходими за процедурите по ЗУТ. Предвижда се възможност инвестиционните проекти да се изработват само на електронен носител, като в тези случаи одобрението може да бъде с електронен подпис или електронен печат на одобряващия орган.

На гражданите вече няма да се налага да изискват удостоверяване на данните, вписани в публичния Национален регистър на недвижимите културни ценности, те ще се проверяват служебно, когато са относими към други производства. Облекчава се процедурата по съгласуване на инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство, като се съкращава и срокът за извършване на съгласуването – от 2 месеца на 2 седмици. Законово се обезпечава възможността за предоставяне на услугата по електронен път.

При промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии служебно ще се изисква становище от екоминистъра или оправомощено от него длъжностно лице.

Хигиенното заключение от районните здравни инспекции (РЗИ) също ще се изисква служебнопри откриване на лечебно заведение или при дейности по третиране на отпадъци и регистрацията на дейности с отпадъци.

Застрахователите ще събират служебно информация

При изплащане на обезщетение за настъпили застрахователни събития застрахователите служебно ще събират всички необходими документи и информация, които се намират в административен орган (например в КАТ, МВР и др.), доставчик на обществени услуги (личния лекар, здравното заведение), лице, осъществяващо публични функции и/или орган на съдебна власт (разследващите органи). Застрахователят, който е определил тотална щета на МПС, незабавно уведомява за това КАТ, откъдето предприемат действия за служебно прекратяване на регистрацията на автомобила.

В услуга на земеделци и животновъди

След вписването на договорите за аренда в служите по вписванията те служебно ще се изпращат за регистрация в общинските служби по земеделие. Предвижда се, че при издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на овощни и горски дървета и на лози в селскостопанските земи и по границите между тях се включва и разпореждане за маркиране на дървесината с общинска горска марка по Закона за горите и за издаване на превозен билет за транспортиране на дървесината. В резултат процедурите от три се свеждат до една.

Отпада задължението за регистрация на развъдни ферми и стопанства в областните дирекции. Предвижда се в процедурата по регистрация на фермите като животновъдни обекти пред БАБХ да се проверяват и изискванията по Закона за животновъдството.

В конкурсите за получаване на разрешително за стопански риболов се предвижда да отпадне изискването за липса на непогасени задължения по частни държавни вземания, каквото изискване няма никъде другаде в законодателството ни. Отпада и изискването за представяне на свидетелства за правоспособност на лицата, които ще извършват риболова, тъй като те се издават от ИАРА.