Национален план за развитие на комбинирания транспорт определя мерките за насърчаване на устойчивите превози до 2030 г.

Правителството одобри Национален план за развитие на комбинирания транспорт до 2030 година. Документът включва пакет от мерки за стимулиране на комбинирания транспорт, индикативен бюджет и потенциални източници за финансиране на заложените политики.

Планът ще подпомага Министерството на транспорта и съобщенията при реализацията на проекти за развитие на мрежа от съвременни интермодални терминали и определянето на стимули към бизнеса за прилагане на по-ефективни и екологични транспортни решения и вериги.

В плановете до 2030 г. е заложено изграждане на интермодални терминали в София и Северна България, както и проучване на необходимостта от изграждане на терминал във Видин. Документът включва мерки за развитие на логистични центрове у нас и за подобряване на довеждащата жп инфраструктура до съществуващи пристанищни и железопътно-пътни терминали.

Министерски съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2022 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2022 година.

От общо 152 мерки към 30 юни 2022 г. са изпълнени 88 мерки. Неизпълнените мерки са 64, което представлява 42,1% неизпълнение. В края на март неизпълнението беше 53,1%.

От неизпълнените мерки 46 са законопроекти. Само 9 от тези законопроекти са приети от Министерския съвет и са в Народното събрание на различен етап от разглеждането им. За останалите законопроекти е необходимо да се положат усилия за ускоряване на разработването им.

Към 30 юни 2022 г., общо 43 мерки от Плана за 2022 г. са свързани с 36 стартирали процедури по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС. От тези 43 мерки, 33 са неизпълнени към 30 юни, а по 10 все още не е настъпил срокът за изпълнение.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 31 директиви на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) със срок за въвеждане до края на месец ноември 2022 г., като на 13 от тях срокът за въвеждане е бил до 31 май 2022 г.

Предвид сериозния дефицит при въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар, който е по-висок от определената в Акта за единния пазар цел от 0,5 %, следва да се положат допълнителни усилия за вземането на необходимите политически решения при изпълнение на ангажиментите на страната и да продължи засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2022 г.

Правителството одобри отчет на Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Френското председателство на Съвета на ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приет Отчет на Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Френското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2022 г.).

Отчетът предоставя систематизирана информация относно развитието на дебатите по приоритетните теми и досиета, включени в европейския дневен ред и определени като важни за България в Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Френското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари – юни 2022 г.).

В Шестмесечната програма бяха включени 61 законодателни досиета и теми, които бяха приоритетни за страната ни през първото полугодие на 2022 г. по време на Френското председателство на Съвета на Европейския съюз и по които България се стремеше в максимална степен да защити националния интерес.

Развитието по досиетата и темите беше редовно докладвано на заседанията на Съвета по европейските въпроси.

Зам.-министър Маргаритов е определен за председател на българската част на Смесената междуправителствена комисия „България – Баден – Вюртемберг”

Правителството определи Димитър Маргаритов, заместник-министър на икономиката и индустрията, за председател на българската част на Смесената междуправителствена комисия „България – Баден-Вюртемберг” и одобри състава на комисията.

Създадената през 2006 г. Смесената междуправителствена комисия „България – Баден – Вюртемберг” се утвърди като ефективен инструмент за координация и развитие на сътрудничеството във всички области от взаимен интерес между България и германската федерална провинция Баден-Вюртемберг.

Дейността на комисията съществено допринася за разширяване на двустранните връзки в приоритетни области като повишаване на административния капацитет, подпомагане на реформите в областта на правосъдието и вътрешния ред, сътрудничество на регионално равнище, привличане на инвестиции, сътрудничество в областта на малките и средни предприятия, иновации, дигитализация и стартиращи предприятия, образование, наука и култура.

Министерски съвет определи членовете на правителството на България пред Международното бюро по изложенията в Париж

Определени са представители от името на правителството на Република България пред Международното бюро по изложенията със седалище в Париж, Франция. Това ще бъдат посланикът на Република България във Френската република и Княжество Монако и икономическия съветник в Службата по търговско- икономически въпроси в Париж, Франция.

Международното бюро по изложенията (МБИ/BIE) е създадено през 1931 г. за контролиране прилагането на Парижката конвенция от 1928 г. за Международните изложения. Република България се е присъединила към Конвенцията през 1960 т. Определянето на персоналното представителство в органите на МБИ, както и вземането на участие в утвърдени от МБИ световни изложения – ЕКСПО, е въпрос от компетентността на правителството на всяка присъединила се към Конвенцията държава.

3,6 млрд. лева за опазване и подобряване на качеството на околната среда са предвидени по Програма „Околна среда” 2021-2027 г.

Близо 3,6 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в опазването и подобряването на качеството на околната среда в България. Средствата са предвидени в проекта на Програма „Околна среда” 2021-2027 г., който беше одобрен от Министерския съвет. Програмата е основният инструмент за подкрепа на инвестиции в областта на управлението на водите и отпадъците, кръговата икономика, биологичното разнообразие, качеството на атмосферния въздух, превенцията и управление на риска от природни бедствия и изменението на климата. Финансирането се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет.

Планира се извършването на инвестиции за повишаване равнището на свързаност и пречистване на градските отпадъчни води, намаляване на количеството депонирани битови отпадъци и увеличаване на дела на разделно събраните и рециклирани отпадъци и подобряване природозащитното състояние на природните обекти.