Най-големите обществени поръчки през седмицата

24.4 МЛН. ЛЕВАЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВОТО И ВЛАКОВЕТЕ НА БДЖ БДЖ – Пътнически превози" ЕООД обяви поръчка за застраховки „Имущество" и „Релсови превозни средства" за нуждите на дружеството за период от пет години. Тя включва следните видове застраховки: 1. „Имущество" за дълготрайни материални активи; 2. „Релсови превозни средства" за подвижен железопътен състав, както следва: дизелови мо-трисни влакове „Сименс Дезиро", серия 10 – до 20 бр.; електромотрисни влакове „Сименс Дезиро класик", серия 30 и 31 – до 24 бр.; локомотиви , собственост или предоставени на БДЖ – до 120 бр.; вагони , собственост или предоставени на БДЖ – ориентировъчен брой – до 400. В рамките на общата стойност на договора възложителят има право да намалява/ увеличава броя на застрахованите локомотиви и вагони . Посочената прогнозна стойност на обществената поръчка е с включен 2% ДЗП (данък застрахователна премия). Кандидатите следва да са изпълнили през последните три години минимум по една услуга за всеки вид от застраховките по настоящата обществена поръчка, застрахователната сума по която да не е по-малка от 25% от прогнозната стойност на застрахователна сума на активите на възложителя. Тя е в размер на 56.685 млн. лв. за застраховка „Имущество" за първата година и 214.263 млн. лв. за „Релсови превозни средства" за първата година. Оферти се приемат до 14 март 2016 г.***7 МЛН. ЛЕВАЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА БЛОКОВЕ В ГАБРОВООбщина Габрово обяви обществената поръчка за инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Тя е разделена на следните позиции: 1. Габрово, Св.св Кирил и Методий № 7 и 9.; 2. „Катюша" – гр. Габрово, бул. Могильов № 84; 3. ЖБ Камчия, гр. Габрово -ул. Орловска 139; 4. „Блок Бедем Чумерна 20-26 – Габрово; 5. гр. Габрово – жк Петър Падалски 6; 6. Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г; 7. „Узана", гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А, Б, В; 8. Сдружение на собствениците „Люляк", бул. Могильов 83, 85, 87, гр. Габрово. Поръчката е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради. По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергос-пестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С". Срокът за изпълнение е 300 дни. Участниците трябва да имат опит в еднакво или сходно проектиране: изработване на инвестиционни проекти, свързани с реализация на енергоефективни мерки в жилищни сгради с минимум 2000 кв.м РЗП и минимум средно застрояване над 10 м. Оферти могат да се подават до 18 март 2016 г.***5.3 МЛН. ЛЕВАДОСТАВКА HAMATEРИАЛИЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНАМедицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна, обяви поръчка за избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали, медицински и санитарни изделия, апарати, оборудване и инструменти по девет обособени позиции: 1. Материали и консумативи за консервативно зъболечение; 2. Зъболекарски борчета, ротационен и абразивен инструментариум; 3. Дентален и хирургичен инструментариум; 4. Ортодонтски материали и консумативи; 5. Дентални апарати и периферия; 6. Медицински и санитарни изделия; 7. Регенеративниматериали и интраосални импланти; 8. Анестезиологично оборудване; 9. Ен-доскопско оборудване. Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции. Количеството на стоките се определя от възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансова обезпеченост. Посочените количества в конкурсната документация са прогнозни за срока на договора и ще служат при оценяване на офертите, като на всяка стока от обособените позиции е посочена единица мярка (брой, комплект, килограм, литър, опаковка или др.). Срокът на договорите ще е две години. Участниците трябва да притежават валидно разрешение и приложението към него за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия освен в случаите, в които участникът е производител, установен на територията на България, и може да извършва търговски сделки с произведените от тях изделия. Срокът за подаване на оферти е 21 март 2016 г.***4 МЛН. ЛЕВАСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ВОБЩИНАХИТРИНООбщина Хитрино обяви поръчка за сключване на рамково споразумение за извършване на СМР на територията на общината. Възложителят предвижда възлагането на строителни дейности в рамките на четири години. Ще бъдат възлагани, както дейности по изграждане и ремонт на сгради, собственост на община Хитрино, така и такива за събаряне на сгради съгласно изискванията, посочени в приложение № 1 към техническата спецификация на поръчката. В процедурата могат да участват лица, които разполагат или имат достъп до финансов ресурс поне в размер на 500 хил. лв. без ДДС. Участниците следва да са изпълнили минимум три договора със сходен предмет през последните пет години; да разполагат със собствени или наети МПС, машини и оборудване (техника), позволяващи изпълнение на поръчката; да разполагат с минимум 15 работници, наети по трудово правоотношение, притежаващи нужната квалификация/специалност за изпълнение на поръчката. Оферти се приемат до 16 март 2016 г.***2, 6 МЛН. ЛЕВАДОСТАВКА НА ВОДАЗА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК"„Мини Марица-изток" ЕАД обяви поръчка за доставка на вода. Местата за доставка са следните: Рудник „Трояново-1", с. Трояново; Рудник „Трояново-север", с. Ковачево; Рудник „Трояново-3", с. Медникарово; отдел „Логистика и контрол", град Раднево, ул. „Заводска" № 26. Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции: позиция 1. Доставка на изворна вода; 2. Доставка на изворна вода обогатена със зеолитни минерали; позиция 3. Доставка на натурална минерална вода. Подробно описание на техническите изисквания и условия съгласно документацията за участие – технически спецификации. Общото количество за трите обособени позиции е 11.6 млн. литра. Срокът за изпълнение е 36 месеца. Участниците трябва да са изпълнявали еднакви или сходни поръчки. Те трябва да представят за първите две позиции удостоверение за регистрация на обект за бутилиране на води, разрешително за водовземане от подземни води, анализни документи (протоколи и др.), издадени от специализирани акредитирани лаборатории; за третата позиция се изисква заверено копие на сертификат от Министерството на здравеопазването по реда на Наредба за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. Оферти могат да се подават до 29 март 2016 г.

Източник : www.crossdisplay.bg

Автомобилен транспорт

Служебният кабинет върна Бойко Рановски в Автомобилна администрация

Бойко Рановски се връща начело на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация, съобщиха Нова и бТВ.  Рановски бе освободен от поста в средата на февруари, като той самият обясни, че не е […]

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]