НКЖИ: 94 км контактна мрежа са напълно обновени

През 2023 год. поделение „Електроразпределение“ обнови над 94 км  контактна мрежа. Механизирано подновяване на железния път, рехабилитация на контактна мрежа, подновена оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура са  изпълнени в  междугария и участъци по  2-ра главна жп линия София-Горна Оряховица-Варна, междугарие Русе разпределителна – Образцов Чифлик, междугарие Образцов чифлик – Ястребово, участък София – Мездра – Червен бряг . През изминаващата  година бе издадено разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация на строеж: „Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград – Нова Загора“. При  реконструкцията на гара Своге бе изградена нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа. За подобряване състоянието на съоръженията, през 2023г. със собствени сили и средства са подменени близо 163 000 метра бронзови носещи въжета.

През 2023 г. са стартирани договори за изграждане на единна система за управление на енергийни обекти SCADA в участъка Пловдив – Турска граница, модернизации с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягови подстанции Хитрино и Червена вода.

За нуждите на поделението бяха  доставени три броя комбинирани товарни превозни средства, оборудвани с кранова уредба и една релсова самоходна специализирана машина (РССМ) за изграждане, поддържане и инспекция на контактна мрежа.