Откриха процедурата за концесионер на интермодален терминал Пловдив

 

Концесията ще е за срок от 27 години. Операторът на терминала ще бъде определен чрез открита процедура.

Чрез предоставянето на концесията се цели да бъдат привлечени частни инвеститори в процеса на поддържане и развитие на транспортната инфраструктура в България и да се оптимизират услугите по обработка на товари.

Съгласно разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия и на Регламент 2015/1986 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки, в „Официален вестник" на Европейския съюз ще бъде публикувано обявление за концесията. След публикуване на обявлението цялата документация за концесията ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и достъпът до нея ще е пълен и безплатен.

На терминала има една линия за разтоварване и товарене, която е електрифицирана. На нея могат да бъдат подадени за обслужване до 25 вагона наведнъж. Останалите коловози, които ще обслужват терминала, са маневрени. Капацитетът на терминала е обработка на 50 контейнера на ден, а за година 57 хил. TEU. При достигане на заложените капацитети има възможност без никакви допълнителни промени да се направи и втора линия, която да обслужва увеличението на товарите. В момента до площадката е оставено празно място, което също би могло да се използва в бъдеще. Площта на товаро-разтоварната площадка е 28 декара, а целият терминал е около 70 декара. Предвиден и е митнически пункт за проверки. Има възможност и за складирането на контейнери. Дали ще има деконтейнеризация ще зависи от самия концесионер.

Търсят се възможности за подобен на пловдивския терминал в София. Други места, около които се предвижда да бъдат изградени интермодални терминали, са свързани с водния транспорт във Видин и Русе. Във Видин министерството е в процес на предпроектни проучвания. Техническият проект за Русе вече е готов. Предвижда се и терминал във Варна, където в момента се извършва проектирането. За Бургас трябва да се уточни какъв подход да бъде избран.

Източник: http://www.logistika.bg, 02.11.2016г.

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…