Първа покана за проекти по Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

Първа покана за проекти по Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

 

Първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. (BalkanMed) e публикувана на 16 декември 2015 г.

Общият бюджет на поканата възлиза на 20 132 788 евро, от които 17 112 870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3 019 918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички в програмата. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г.

По първата покана са отворени за кандидатстване и двете приоритетни оси:

– Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ (с предвиден бюджет от 7 793 338 евро) и
– Приоритетна ос 2 „Околна среда“ (с предвиден бюджет от 12 339 450 евро).

Проектите трябва да включват партньори от поне три страни от общо петте държави-участнички (Гърция, България, Кипър, Албания и Бивша Югославска Република Македония). Бюджетът на проектите по Приоритетна ос 1 може да варира от 500 000 евро до 1 000 000 евро, а по Приоритетна ос 2 – от 500 000 евро до 1 500 000 евро.

Програма „Балкани-Средиземно море“, която сближава трите държави-членки на ЕС (Гърция, България и Кипър) и двете кандидат-членки за ЕС (Албания и Бивша Югославска Република Македония), ще бъде фокусирана върху два приоритета: Повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез предприемачество и иновации и опазване на околната среда.

Проектите, финансирани в рамките на Приоритетна ос 1, имат за цел насърчаване предприемаческите, социални и дигитални иновации, установяване на връзки между бизнеса и образованието, подпомагане обмяната на знания и добри практики между отделните региони. Инвестициите, осигурени по Приоритетна ос 2, имат за цел да осигурят устойчивото използване на ресурсите и опазване на природното и културно наследство в региона на Балканите и Средиземно море.

Средствата осигурени от Европейския фонд за регионално развитие по програмата възлизат на над 28 млн. евро, а средставата от Инструмента за предприсъединителна помощ са в размер на около 5 млн. евро. Заедно със средствата, осигурени чрез националното съфинансиране от държавите-участнички, общият бюджет на програмата възлиза на приблизително 40 млн. евро.  

Източник: Списание "Логистика"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…