Приключи изграждането на два нови пътни надлеза в междугарието Черноград – Айтос

Днес, 13 декември 2023 г., с официална церемония „Рязане на лента“ завърши изпълнението на проекта по проектиране и изграждане на два нови пътни надлеза в междугарието Черноград – Айтос, който е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. Осъществен е с финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. от Кохезионния фонд на ЕС по Приоритетна ос 1: „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“.

Събитието беше открито от инж. Емил Манчев – зам. ръководител на ЗПУИП „Пловдив – Бургас, Фаза 2“ в присъствието на представители на Изпълнител, Възложител, Консултант, местна власт и др.

Двата пътни надлеза са изградени на мястото на съществуващи прелези, с което значително се намаляват рисковете от инциденти при пресичането на железопътния и автомобилния транспорт.

С реализацията на дейностите по изграждане на двете съоръжения е постигната конкретната цел за гарантиране на безопасността на движение в местата на пресичане на различните видове инфраструктури. Като част от цялостната модернизация на железопътна линия Пловдив-Бургас, новоизградените пътни надлези са изпълнени в съответствие със стандартите на ЕС за постигане на ефективен и безопасен железопътен превоз, както и за минимизиране риска от възникване на инциденти и постигане на по-висока скорост на движение.

„Днешният проект е в правилната посока. Железопътната линия Пловдив – Бургас е приоритет в националната железопътна система и с нейната модернизация ще допринесем за повишаване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. Освен това железопътната линия Пловдив – Бургас е ключова част от „основната“ трансевропейска транспортна мрежа и коридора Ориент/Източно Средиземноморие в Република България.“, отбеляза Анес Монфре, началник на отдел България, Унгария, Словения, Главна дирекция Регионална и селищна политика в Европейската комисия в специално изпратен поздравителен адрес по повод откриването на 2-та нови пътни надлеза.

Възложител:

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Изпълнител:

„ГИГАСТРОЙ“ ООД

Консултант:

ДЗЗД „ЕЖИС-ЕТП-АЙСИДЖИ“

Успешната реализация на проекта допринася за изпълнение на поетите ангажименти на България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.