Пристанищните такси за корабите падат с 14%

С промяна в Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура ", правителството понижи коефициента на редукция на тонажната такса за пътническите кораби от 0,5 на 0,4.  Изменението цели да се подобрят условията за превоз на пътници и извършване на круизни туристически пътувания в българските пристанища . Новата стойност ще доведе до редуциране на дължимите такси от пътническите кораби средно с 14 на сто.  Това от своя страна създава предпоставки за насърчаване развитието на бизнеса чрез запазване на съществуващите и привличане на нови пътници, както и за преодоляване на засилената конкуренция със съседните страни.