Прогнозират износ на 900000 тона слънчоглед

За поредна година отчитат Високи стойности на съдържанието на масленост В слънчогледовото семе

1 580 000 тона слънчоглед са произведени в България през 2015 г., което е с 21,4 % по-малко в сравнение с 2014 г., сочат данните на отдел "Агро статистик а" на Министерството на земеделието и храните. Според статистиката реколтираните площи със слънчоглед са със 7,2% по-малко в сравнение с 2014 г., а при средния добив от маслодайната култура се наблюдава понижение с 15,2%. Причина за това е необичайно горещото и сухо време през летните месеци.

Общото предлаганена слънчоглед през настоящата 2015/16 година се прогнозира да възлезе на около 1895 000 тона. Това е с около 14% по-малко спрямо предходната година, като намалението на производството е частично компенсирано от по-високите начални запаси, оценявани на около 235 000 тона.

Вносът на слънчоглед в страната традиционно е нисък, тъй като производството надхвърля значително вътрешното потребление.

Според оперативна информация, през периода септември 2015 г. -януари 2016 г. в страната са внесени 46 000 тона слънчоглед. До края на маркетинговата 2015/16 година се очаква вносът да достигне до около 70 – 80 хил. т. По предварителни данни на НСИ, през изтеклата 2014/15 маркетингова година общият внос на слънчоглед (маслодаен и шарен) бележи ръст от близо два пъти на годишна база, но остава сравнително малък – 51,3 хил. тона, основно от Румъния (33,7 хил.т.), Украйна (4,5 хил. т.), Турция (4,1 хил. т.) и Молдова (3,3 хил. т.). Увеличението спрямо предходната година е свързано основно с нарастване на доставките на обелен и шарен слънчоглед.

Общото потребление на слънчоглед през пазарната 2015/16 г. се предвижда да се свие с близо 9% спрямо предходния сезон, до около 1 809 000 тона, като по-ниското предлагане се очаква да доведе до намаление както наупотребата за производство на масло, така и на износа. Прогнозите сочат, че употребата на слънчоглед за семена за реколта 2016 ще бъде около 4 000 тона.

През последните години се наблюдава тенденция наувеличение на промишленото производство на слънчогледово масло в страната, най-значително през последните две години, когато е налице и чувствителен ръст на производството на слънчоглед. Предвид намаленото предлагане, през настоящия пазарен сезон се очаква употребата на слънчоглед за преработка в слънчогледово масло да се понижи до около 750 – 800 хил. тона, при засилена конкуренция между преработвателните предприятия и износителите за изкупуване на слънчогледа. Употребата на слънчоглед за други цели се предвижда да се запази на нивото от предходните няколко години – около 105 000 тона.

В периода 1 септември 2015 г. – 31 януари 2016 г. през пристанище Варна са изнесени 88 000 тона слънчоглед. Експортът изостава с около 25% спрямо същия период на предходната година. Очаква се общият износ за цялата 2015/16 пазарна година да бъде под миналогодишния, като има потенциал да достигне около 850 – 900 хил. тона. По данни на НСИ, през изминалата 2014/15 пазарна година са изнесени 911 000 тона слънчоглед (вкл. близо 300 хил. т. Обелено семе). Това е с около 13% по-малко спрямо предходната година, поради увеличената употреба в страната и сравнително ниските международни цени. Средната експортна цена на слънчоглед е 526 щ. д./ тон, със 7% по-ниска на годишна база.

Малко над 768 хил. тона или 84% от количествата са реализирани в ЕС, като основни контрагенти на страната са Нидерландия (226,6 хил. т.), Португалия (105,9 хил.

т.), Франция (96,8 хил. т.) и Испания (90,4 хил. т.). Износът за трети страни е в размер на 143 хил. тона, от които 82,9 хил. т. за Турция.

Резултатите от извършеното окачествяване на слънчоглед реколта 2015 година показват, че добитото зърно е добре изхранено и за поредна година се отчитат високи стойности на съдържанието на масленост в слънчогледовото семе. По информация на Българската агенция по безопасност нахраните, получените крайни резултати от окачествяването на реколта '2015 сочат, че 61,28% от анализираните проби отговарят наусловията на стандарта за качество на слънчогледовото семе, при 76,40% през предходната година и 55,15% през 2013 г. Показателят „маслено съдържание" при слънчогледа от реколта'2015 остава на високо ниво -70,52% от анализираните партиди през годината са със стойности на маслеността над установената минимална такава (42%), при 88,45% през 2014 г. и 72,21% през 201 Зг. Над 45% масленост се отчита при 22,76% от анализираните партиди.

Изкупни цени на слънчоглед

От началото на текущата 2015/16 пазарна година изкупните цени на маслодаен слънчоглед се движат чувствително над нивата от съответния период на предходната година, подкрепяни от прогнозите за намаление на производството, респективно предлагането, както в страната, така и в световен мащаб.

С появата на пазара на първите количества от реколта 2015, през септември се наблюдава леко понижение на средната изкупна цена на слънчогледа на месечна база, до 667 лв./ тон, което обаче е със значителните 30% над нивото, отчетено преди една година. Следва постепенно покачване до средно 735 лв./т. за декември и известен спад до 714 лв./т. за януари 2016 г., което остава едно сравнително високо ниво. Средната изкупна цена на слънчогледа за първите пет месеца на настоящата маркетингова година е 708 лв./тон – с 26% по-висока на годишна база. По-слабата реколта 2015 в страната, в комбинация с прогнозите за малко по-ниско световно предлагане на слънчоглед през пазарната 2015/16 година, дават основание да се очаква през следващите месеци цените на маслодайната култура да продължат да се движат над нивата отпреди една година. През периода септември 2015 г. -януари 2016г. експортните цени на маслодайния слънчоглед се движат малко над нивата от съответния период на предходната година, под влияние на прогнозите за леко намаление на предлагането в световен мащаб и съществено понижение на производството в рамките на ЕС. Макар и да се наблюдава леко нарастване на котировките в рамките на периода, увеличението на годишна база постепенно се свива, като към януари 2016 г. износната цена наукраинския слънчоглед – 440 щ. д./тон, е едва с около 1%над тази, отчетена през миналата година. През първите два месеца на текущия пазарен сезон (септември – октомври 2015 г.) експортните цени на българския маслодаен слънчоглед, от черноморско пристанище , са съответно 472 щ. д./т. и 406 щ. д./т., – средно със 7% по-високи спрямо същия период на предходната година. Средната експортна цена на слънчоглед от Аржентина, за периода септември 2015 г. – януари

2016 г. намалява с близо 4% на годишна база, до 369 щ. д./тон. През декември 2015 г. новото правителство на Аржентина отмени експортните такси за някои селскостопански продукти, вкл. слънчоглед, което повишава конкурентоспособността на аржентинския слънчоглед.

Световно производство и потребление на слънчоглед

По данни на Департамента по земеделие на САЩ от средата на януари 2016г., световното производство на слънчоглед през пазарната 2015/16 г. се прогнозира да се понижи с около 1,5% спрямо предходната година, до 39,5 млн. тона, поради по-слабата реколта в основни производители като ЕС (с 13,2%, до 7,8 млн. т.), Аржентина (със 17,7%, до 2,6 млн. т.) и Турция (с 16,7%, до 1 млн. т.). Други два основни производителя като Русия и Украйна регистрират чувствително увеличение на продукцията, съответно с 8,1%, до 9,7 млн. тона и със 7,8% до 11 млн. т. Глобалното потребление на слънчоглед през 2015/16 маркетингова година се предвижда да се увеличи незначително (с 0,3%) на годишна база, възлизайки на около 40 млн. тона. Така, към края на текущия сезон преходните запаси от слънчоглед в световен мащаб се очаква да се свият до малко под 2,1 млн. тона – с около 680 хил. т. по-малко спрямо година по-рано, като най-голяма редукция се очертава в ЕС.

По прогнозни данни на Европейската комисия от края наянуари 2016 г., производството на слънчоглед вЕС-28 през маркетинговата 2015/16 година се оценява на 7,1 млн. тона -с около 21% под нивото от предходната година. При 15% по-ниски начални наличности и очаквано леко нарастване на вноса от трети страни, общото предлагане на слънчоглед в Съюза през текущия пазарен сезон се прогнозира да се свие с около 20% спрямо предходната година, възлизайки на около 8,2 млн. тона. Вследствие на по-ниското производство, общото потребление на слънчоглед в ЕС през маркетинговата 2015/ 16 се предвижда да се понижи с близо 22% на годишна база, до 7,4 млн. тона, като вътрешната употреба спадне с около 23%, до 6,9 млн. т., а износът за трети страни -с6%, до 538 хил. т. Експертите от ЕК прогнозират в края на 2015/16 пазарна година преходните запаси от слънчоглед в Съюза да бъдат в размер на около 833хил. in., при 850хил. т. година по-рано. По информация на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България, в резултат от по-ниското производство на слънчоглед в рамките на ЕС, през настоящата 2015/16 пазарна година се предвижда преработката на слънчоглед да спадне до 6,9 млн. тона. Това ще бъде най-ниската стойност, регистрирана през последните три години, която от своя страна предполага леко покачване на вноса на слънчогледово масло в ЕС. По данни на Oil World (Германия) от 22 януари 2016 г., световният износ на слънчогледово масло през маркетинговата 2015/16 година се очаква да достигне 8 млн. тона – с 0,7млн. т. повече в сравнение с предходния сезон. Количеството е с 0,2 млн. т. над прогнозата на аналитичната служба от м. декември 2015 г., поради по-високи от очакваните по-рано производство и преработка на слънчоглед в страните от бившия СССР. Това се очаква да ограничи потенциала за покачване на цените на слънчогледовото олио и вероятно ще доведе до намаление на ценовата премия за слънчогледовото спрямо рапичното олио през следващите месеци.

Източник : www.crossdisplay.bg

Автомобилен транспорт

Руска тройка на върха

Днешната, втора част от маратонския етап би могла да компенсира онези, които са били предпазливи вчера, през първата част. Освен удоволствието от преминаването на пясъчните, а след това и на […]

Автомобилен транспорт

DAKAR 2021 – второ действие

Равносметка на останалите в надпреварата след „ходенето по мъките“ от предишните 6 дни: в Етап 7, Хаил – Сакака, днес потеглиха 88 мотоциклетисти (96 стартираха в Етап 1), 14 (16) […]

ЖП транспорт

Нов блок влак между Китай и Франция

CEVA Logistics стартира експресен влак от Джинхуа (Китай) до Дурж (Франция), за да осигури допълнителен товарен капацитет за спедиторите на фона на безпрецедентно търсене на транспортни и логистични услуги. Пилотният […]