Ръст на превозените пътници и товари отчита НСИ

Увеличение при товарния и пътническия транспорт към март за една година отчита Националният статистически институт.

Превозените товари растат с 13,3%, а извършената работа от товарния транспорт – с 13,6%. Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) също бележат ръст на годишна база – съответно с 2,6 и 4,6%, сочат предварителни сезонно изгладени данни на националната статистика.

Превозените товари от сухопътния транспорт са с 13,2% повече на годишна база, като увеличението е и при вътрешните, и при международните превози. Извършената работа за посочения период също нараства – с 12,8%. Увеличение се наблюдава при железопътния (9,0%) и при товарния автомобилен транспорт (18,5%).Извършената работа през първото тримесечие също расте – с 5,2% за една година заради увеличението на превозите, извършени от автомобилния транспорт (ръст от 8,0%), докато при железопътните превози извършената работа е с 12,1% по-малко.

Във водния транспорт също се увеличават превозените товари и извършената работа – съответно с 98,2 хил. т и 97,4 млн. тонкилометра. Увеличението се дължи главно на превозите от морския транспорт и е в резултат не само на по-голямото количество превозени товари, но и на по-голямото средно превозно разстояние.

Превозените пътници от водния транспорт обаче намаляват за година със 7%, което основно се дължи на по-малкия брой превозени пътници от морския транспорт. Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също отбелязва спад от 57,0% в сравнение с първото тримесечие на 2014 година. При морския транспорт намалението е с 60,0%, а при речния транспорт – с 9,4%.

По-значителен спад е регистриран през първото тримесечие от предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро). Те са превозили с 4,1% по-малко пътници спрямо съответния период на предходната година. Най-малко намаление от 1,8% е регистрирано при превозените пътници от метрополитена, докато при трамвайния и тролейбусния транспорт се наблюдава спад съответно с 5,9 и 4,0%.

Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също бележи спад с 2,1% спрямо първото тримесечие на 2014 г., като достига 269,6 млн. пкм, което е резултат на по-малкото превозени пътници от всички видове електротранспорт.Увеличава се и броят на превозените пътници от железопътния и автобусния транспорт – през първото тримесечие те са с 6,6% повече спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-големия брой превозени пътници при международните превози. При автобусния транспорт се наблюдава увеличение със 7,6%, докато железопътният транспорт бележи спад от 10,6%.

Източник: INVESTOR.BG