Стартира обект „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контанктната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“

Ръководителят на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ даде старт на обект „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“. Обектът е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ и е включен във втори програмен период на Оперативна прогарам „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г., като се финансира от Кохезионния фонд на ЕС по Приоритетна ос 1: „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“

Възложител:

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Изпълнител:

„ВДХ“ АД

Консултант:

ДЗЗД „ЕЖИС-ЕТП-АЙСИДЖИ“.

Основните дейности в Обхвата на обекта включват проектиране и изпълнение на следните строително-монтажни работи:

  • Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница;
  • Рехабилитация на контактната мрежа гара Зимница и в гара Стралджа;
  • Обновяване на сградите на гара Зимница;
  • Изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Зимница;
  • Изграждане на отопление на жп стрелките в гара Зимница;
  • Изграждане на ново гарово и перонно осветление в гара Зимница;

С реализацията на проекта се очаква повишаване качеството и ефективността на железопътния транспорт, също така сигурността, комфортът и безопасността на превоз на пътници и товари. Важна цел е постигането на пълна оперативна съвместимост с Трансевропейската железопътна мрежа чрез:

  • реконструкция на съществуващата железопътна инфраструктура съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики и ТСОС
  • повишаване капацитета на обслужвания железопътен трафик, включително увеличаване скоростта на движение на влаковете;
  • повишаване качеството на транспортната система и намаляване разходите за поддържане на железопътната инфраструктура;
блокада на полскит ефермери и шофьори
Автомобилен транспорт

Европейската комисия се обръща срещу Полша заради блокадата на украинската граница и заплашва със съдебни мерки

декември 4, 2023

Европейската комисия критикува остро блокадата на украинската граница от полски камиони и фермери и предупреди за възможни съдебни дейст…