Студентският съвет на ВТУ за сливането на университети: Отказваме да подкрепим недобре обоснована реформа

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

От името на Студентския съвет на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, в качеството ни на представители на студентската общност, се обръщаме към вас и към широката общественост, за да изразим тревогите, страховете и съмненията на студентите във връзка с тиражираната в медиите и публичното пространство заявка на министър акад. Николай Денков за провеждане на реформа във висшето образование, целяща повишаване на неговото качество.

Съгласни сме, че необходимостта от такава реформа е повече от належаща, но сме силно обезпокоени от частта, която касае т. нар. механично обединяване на висши училища. Според публикации в медиите, изказвания на министър Денков и неофициална информация, за Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ е предвидено сливане в обща структура с още четири висши училища на територията на гр. София, а именно Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Лесотехнически университет, Химикотехнологичен и металургичен университет – София и Висше училище по телекомуникации и пощи. И петте висши училища са образователни институции с десетилетна, а някои дори и с повече от столетна история, която е заплашена да бъде изтрита от историческата, образователната и професионалната памет на стотици хиляди българи – бивши и настоящи студенти.

Нашата тревога в по-голямата си степен е причинена от неяснотата, в която е обвито предложението на министър Денков, от липсата на информация за причините да се предприема този вид мярка, от липсата на анализи до какво ще доведе, и от липсата на критерии и методика, по които ще бъде проведено такова съдбоносно мероприятие.

Остава неизяснен и изцяло некомуникиран с нас въпросът по какви критерии са били групирани точно тези висши училища, предвид тяхната тясна и конкретно насочена специализация, автентичното място на всяко от тях в системата на образованието, фокусираното им обвързване с определени ключови сектори на икономиката.

Тревожи ни и значителната вероятност създаването на такава мегаструктура сериозно да затрудни образователния процес в чисто оперативен аспект, да пострадат добрите взаимоотношения между бизнеса и Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, които са гарант за нашата професионална реализация на пазара на труда. Такова окрупняване би затруднило и ограничило достъпа на нас и на бъдещите студенти до академичното ръководство, би забавило работата на администрацията, с която при настоящите условия се работи гъвкаво и експедитивно и би ограничило нашите възможности да взаимодействаме и да общуваме със своите преподаватели.

А затрудняването на работата на нашето училище, особено в ролята му на специализирано висше училище, в което се обучават кадри за транспортния сектор и специално за железопътния и градския транспорт в т.ч. метрополитена, когато се намираме на прага на мащабна реформа в българските железници и в контекста на европейската политика за екологичен транспорт, ще мултиплицира трудностите в много други системи, подсистеми и равнища.

Допълнително сме озадачени от такава реформа и в контекста на една от констатациите в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г., а именно:

„Големият брой ВУ в България дава възможност за широк достъп до висше образование и, сам по себе си, не влияе отрицателно върху качеството на образованието. Всъщност новооткрити са само частните ВУ, докато останалите са наследени от периода преди 1990 г. Отрицателно влияе на качеството не толкова броят на ВУ, а това, че беше допуснато повечето ВУ да разкрият несвойствени за тях професионални направления и специалности и да изгубят профила си – технически, химико-технологичен, икономически и пр.“ (Параграф 2.9).

В качеството си на представители на студентската общност на нашето висше училище и в единодушие с решението на академичния съвет на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, решително отказваме да подкрепим подобна недобре обоснована реформа със съмнителен ход, която не е базирана на функционален анализ и е с хазартен и неясен резултат, от която не виждаме позитивна промяна в наша полза и в полза на нашето училище. Готови сме да подкрепим промяна, основана на ясни критерии, правила и принципи, която ще допринесе за нашето развитие като професионалисти и достойни възпитаници на Висшето транспортно училище, което през настоящата 2022 г. отбелязва своята 100-годишнина и 55 години, откакто патрон на училището е революционерът Тодор Каблешков – пример за непоколебим дух, който в най-непрогледния исторически мрак се е борил за благото, просперитета и добруването на българския народ.

И още нещо, което за нас звучи не само тъжно, но и застрашаващо бъдещата ни професионална реализация и развитие. След 3-4-5 и повече години, когато кандидатстваме за работа и представим нашите дипломи, издадени от ВТУ „ Т.Каблешков“ (аналогични доводи и за останалите 4 ВУ), как ще ни възприемат нашите потенциални работодатели и как ще се чувстваме ние: А, вие сте онези, дето ви сляха. Вече няма такова висше училище, предпочитаме да назначим други, например тези, които са завършили един от известните като име и авторитет технически университети (София, Варна, Габрово и др.). За нас това е обида и своеобразна дискриминация, в сравнение с колегите ни от „големите“ университети.

В заключение, още веднъж декларираме решително своето становище и твърдо се противопоставяме на идеята засегнатите висши училища да станат обект на несправедлива асимилация, която по никакъв начин не е подкрепена с разумни доводи и липсва ясна и конкретна визия за бъдещото ефективно и адекватно функциониране на предложената в проекта мегаструктура.

С уважение,

Владо Владев

Председател на Студентски съвет на

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…