Вземания за над 110 млн. лв. обезкръвяват НКЖИ

Въведеното  извънредно положение в страната през март и засилените противоепидемични мерки и ограничения  повлияха върху  пазарната конюнктура и в момента в транспортния сектор се наблюдава забавяне при издаването на разрешения  за строеж и при проектирането на обекти  от железопътната инфраструктура у нас.

Наложи се Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ да изразходва и допълнителни финансови ресурси за ограничаване на разпространението на COVID-19, свързани с мерки за дезинфекция и осигуряване на средства за защита.

Настъпилите събития в този план не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия  отчет на компанията  за полугодието, отбелязват мениджърите на предприятието, което е управител на железопътната инфраструктура. 

НКЖИ изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, Механизъм за свързване на Европа, както и инвестиционна програма, финансирана от държавния бюджет.

Приходите й  от продажби на услуги през първото шестмесечие са в размер на 57.29 млн. лв. се увеличават на годишна база. Направените разходи за оперативна дейност (без отчетените разходи за амортизации) обаче са за 151.48 млн. лева. Тоест – те също се  увеличават, но… с по-висок темп от приходите.

Логично „Национална компания Железопътна инфраструктура“ приключва шестмесечието със загуба от дейността си в размер на 29.62 млн. лева. А натрупаните

непокрити загуби от минали години са 564.85 млн. лева.

Тези данни показват съществуването на значителна несигурност, която може да породи съмнение дали компанията може да просъществува без подкрепата на държавата собственик, оказвана под формата на субсидии, държавни гаранции и осигуряване на други източници за финансиране.

Компанията е натрупала и големи търговски и други вземания, които по балансова стойност са в размер 110.61 млн. лв., като 66.17 млн. лв. от тях са със степен на ликвидност над една година. Спрямо края на миналата година, тези вземания са намалени с 3.2 на сто.

Най-много са вземанията от клиенти и доставчици – 100.19 млн. лева.  “Шампиони”  тук са “Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества, които трябва да платят 91.4% от тези пари. Като  се знае тяхното финансово състояние, въпросните суми сигурно само ще растат и едва ли ще бъдат събрани. 

Положението с търговските и други задължения на НКЖИ е малко по-добро – те са “само” за 40.58 млн. лв., като повечето са със степен на изискуемост до една година. Но без събиране на вземанията и без финансовото рамо на държавата могат да се окажат и голямо бреме. 

Секторният риск 

е свързан с намаляване качество на услугите, с аварии и затруднено преминаване през участъци на жп инфраструктурата, забавено  въвеждане  на нови технологии и подобряване на техническото състояние на жп инфраструктура, намаляване на средните скорости на движение, което води до загуба на клиенти, изземване на пазарни дялове, което прави  конкурентния автомобилен транспорт и при пътническите, и при товарните превози.

Бизнес риск

От началото на годината се наблюдава минимално увеличение на превозите, извършвани с железопътен транспорт. В сравнение с шестмесечието  на 2019 г. се отчита ръст в превозените товари и спад на пътническите превози. Като цяло, обемът на превозите оказва директно влияние върху размера на приходите от предоставяните услуги (инфраструктурни такси и цена за електроразпределение), с които се покриват разходи за текущо поддържане и експлоатация на жп инфраструктурата.

Финансовият и ликвиден риск

отчита трайна необходимост от увеличение на финансирането от държавния бюджет. Ограниченият ресурс от средства намалява възможностите на НКЖИ да изпълнява основните си задачи, свързани с: изграждане и развитие на жп инфраструктурата; управление на капацитета на мрежата; поддържане на висока сигурност, безопасност и качество на транспортната услуга; възстановяване на проектните параметри на жп мрежа.

НКЖИ държи пари в брой и по банкови сметки, за да посреща ликвидните си нужди. Средствата за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и финансирания от държавата.

Източник: https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/vzemaniia-za-nad-110-mln-lv-obezkruviavat-nkji

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…