ЖП проекти в процес на изпълнение

Национална компания "Железопътна инфраструктура" изпълнява проекти, съфинансирани със средства от оперативна програма "Транспорт" в различни приоритетни оси – 1, 3 и 5. Само по себе си това е индикатор за специфичните особености на отделните проекти.
 
Линейните проекти
Големите инфраструктурни проекти са линейни обекти, които са особено сложни и комплексни. Някои от тях включват дейности по модернизация и/или рехабилитация, а други обхващат реконструкция или изграждане на изцяло ново трасе. Това обуславя наличието на съществени разлики дори между проектите, попадащи в рамките на една и съща приоритетна ос.
С въвеждането на проектна скорост от 160 км/ч значително се увеличават радиусите на кривите, а наклоните на нивелетата им се намаляват в пъти. Предпоставя се изпълнение на сериозни количества земни работи – насипи и изкопи. В това отношение мога да посоча за пример проекта за реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград, при който в района на км 262-263 бяха изпълнени масови изкопи с дълбочина 25-27 метра, като това директно промени географията в района по протежение на новото трасе. На много места по новото трасе на проекта се изградиха високи насипи, което също усложни значително изпълнението – те изискват прилагане на специални мерки за укрепване – интензивно уплътняване на насипа и земната основна площадка, изграждане на контрафорси от скална маса, затревяване с т.нар. хидропосеви и др. Това са специфики на нашите железопътни проекти.
Някои проблеми възникват и се решават в процеса на изпълнението. При част от проектите (Септември – Пловдив и Пловдив – Свиленград) се извърши промяна в първоначалните проектни решения: предвидените пешеходни подлези бяха заменени с пасарелки, като това се наложи след отчитане на конкретните геоложки условия, нивото на подпочвените води и усложненията, до които би довело строителството на подлези. Не бе за пренебрегване и фактът, че поддръжката на пешеходни подлези изисква сериозни усилия и ресурси за експлоатационни разходи.
Особено важен и специфичен момент за новите проекти е необходимостта от премахване на прелезите на едно ниво при железопътните линии за 160 км/ч. Съгласно нормативната уредба у нас постоянно функциониращи прелези на едно ниво са недопустими, поради което са предвидени и се изпълняват множество пътни подлези и надлези и значително се усложни и оскъпи самото строителство. В определени случаи се запазват прелези на едно ниво като временни съоръжения със срок на функциониране до 2 години, което съответства на приложимата нормативна уредба. Искам да отбележа, че линейните обекти, каквито са железопътните линии, включват различни и комплексни съоръжения, обхващат много и разнообразни строително-монтажни работи и в процеса на изпълнението им е възможно да се появят непредвидени дейности и проблеми от най-разнообразен характер. Те са свързани с пресичане на електропроводи, газопроводи, пътища, преодоляване на водни препятствия, по трасето им се разкриват археологически находки…
За всеки от подобектите трябва да се получи разрешение за строеж, придобиването на собствеността върху терените е свързано с отчуждения и обезщетения на много собственици и/или наследници, има случаи на дълги съдебни процедури като резултат от обжалвания. Възникнаха проблеми, които не е могло да бъдат предвидени в началото на процеса. В резултат на всичко това има забавяне в хода на проектите.
 
Гаровите комплекси
Друга важна група обекти, които се изпълняват с финансиране по ОПТ, са гаровите комплекси. Това са проекти, напълно различни по своята специфика от линейните обекти. Гаровите комплекси обхващат основно ремонт и рехабилитация на приемните здания и прилежащата инфраструктура.
През изминалия програмен период беше финансирана рехабилитацията на три пътнически гарови комплекса – гара Пазарджик, Централна гара София и гара Бургас. Рехабилитацията на гара Пазарджик приключи успешно през миналата година, а дейностите на Централна гара София и гара Бургас вървят с пълна сила.
За всеки комплекс са изготвени работни проекти, които отчитат в максимална степен характера и особеностите му. Така например проектът за Централна гара София обхваща рехабилитация на приемното здание, подлезите в гарата, пероните и перонното покритие, част от коловози и контактна мрежа, прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване с фотоволтаици, които ще произвеждат част от необходимата за приемното здание енергия. Изпълнява се конструктивно усилване за осигуряване на антисеизмична устойчивост на приемното здание. Това се наложи и поради архитектурните промени в зданието, които ще доведат до повишено натоварване върху конструктивните елементи. Особено внимание се обръща върху осигуряването на условия за достъпна среда за хората с намалена подвижност, което е един от основните хоризонтални принципи на Европейската кохезионна политика. 
Източник: gradat.bg