5 са подадените оферти за модернизация на гаров комплекс Стара Загора

На 22.03.2019 г. в сградата на ДП НКЖИ, комисията за разглеждане, оценка и класиране отвори и оповести офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора – проектиране, строителство и авторски надзор“.

Фирмите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:

  1. ДЗЗД „АККОРД КЪНСТРАКШЪНС СТРОЙ“, което включва следните фирми: „АККОРД СТРОИТЕЛНО ПРОМИШЛЕНА ИНВЕСТИЦИОННА КОРПОРАЦИЯ“ АД, „ЕР КЪНСТРАКШЪНС“ ООД и „АВТО-СТРОЙ“ ООД;
  2. ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКА ГАРА – СТАРА ЗАГОРА“, което включва следните фирми:„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД, „БИГЛА – III” OOД и „АТМ“ ЕООД;
  1. „ВДХ – ЦЕНТРАЛНА ГАРА“ ДЗЗД, което включва следните фирми: „ВДХ“ АД и „АРХОНТ“ ЕООД;
  2. ОБЕДИНЕНИЕ „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“, което включва следните фирми: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, „СИ БИЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ИНЖПРОЕКТ“ ООД
  3. КОНСОРЦИУМ „ЖП ГАРА СТАРА ЗАГОРА“, което включва следните фирми: „СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ЕМВИЗИЯ“ ООД и „ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО.

Гаров комплекс Стара Загора обслужва Транс-европейското направление от „основната“ мрежа – коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“. На приемното здание през годините са извършвани само частични спешни ремонти, крайно недостатъчни за поддържане на техническото му състояние в проектните параметри.

Основната цел на проекта е да се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на модерни системи за отопление, климатизация, осветление и информация, както и подобряване достъпността до гаровия комплекс. От особена важност е организацията на обслужването в гарите, за да бъдат създадени необходимите удобства и комфорт за пътниците.

Индикативната стойност на проекта е 10 951 192,00 лв. без ДДС.

„Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора – проектиране, строителство и авторски надзор” се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.