Анализ на резултатите от дейността на “Летище София“ ЕАД за периода м.януари – м.март 2020 година

perspective view of jet airliner in flight with bokeh background

За първите три месеца на 2020 година “Летище София” ЕАД отчита финансов резултат от дейността си – печалба в размер на 2 243 хил.лв., с 614 хил.лв. по – малко от планираната и с 1 549 хил.лв. по – малко от отчетената за същия период на 2019 година. Подробен анализ на финансовия резултат е описан в раздел „Финансов резултат” от настоящия анализ. Планираните данни показани в анализа са по приет от СД и предоставен Бизнес план за 2020 г. в МТИТС на 15.01.2020 г.

 ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ    
в хил. леваотчетен периодбизнес план1/2 (%)съответен период на предходна година1/3 (%)
Нетни приходи от продажби27,87830,110-7.428,558-2.4
Оперативни разходи/ без амортизации и финансирания/25,11826,524-5.323,9684.8
Печалба преди фин. и изв. приходи и разходи, данъци и амортизации2,7603,586-23.04,590-39.9
EBITDA / Приходи от продажби (%)9.9%11.9%-16.916.1%-38.4
Печалба преди фин.и изв. приходи и разходи, данъци с амортизации (EBIT)2,4543,281-25.24,276-42.6
ЕBIT / Приходи от продажби (%)8.8%10.9%-19.215.0%-41.2
Печалба преди данъци2,4923,175-21.54,213-40.8
Чиста печалба2,2432,857-21.53,792-40.8
Паричен поток (печалба + амортизации)2,5493,162-19.44,106-37.9

І.ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

            Приходи

През първо тримесечие на 2020 година дружеството отчита приходи в размер 41 944 хил.лв. – с 5 466 хил.лв. по – малко от планираните и с 2 946476 хил.лв. по – малко от отчетените за същия период на 2019 година.

                                                                                                                                             хил.лв.

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТАотчетен периодбизнес плансъответен период на предходна година% отчет 2020/план 2020% отчет 2020/ отчет 2019  
Нетни приходи27,87830,11028,558-7.4-2.4
Приходи от финансирания13,91117,29413,893-19.60.1
Финансови приходи15561392483.311.5
Извънредни приходи  1 -100.0
Общо приходи41,94447,41042,591-11.5-1.5

В сравнение с плана за 2020 година и отчета за 2019 година е отчетено:

 • Неизпълнение на планирани нетни приходи от продажби в размер на 2 232 хил.лв. /спад от 7,4 %/ и намаление спрямо отчета за същия период на 2019 година в размер на 680 хил.лв. /спад от 2,4 %/. Неизпълнението на нетните приходи спрямо плана и спрямо съответния период на предходната година се дължи на обявеното в страната извънредно положение, следствие на настъпилата пандемия от коронавирус COVID – 19, което доведе до анулиране на полети и затваряне на търговски обекти;
 • Неизпълнение на планирани приходи за покриване на разходи, финансирани със средства от летищни такси в размер на 3 383 хил.лв. и увеличение на разходите с        18 хил.лв. спрямо отчета на същия период на 2019 година. Неизпълнението на плана е от отчетени в по-малко разходи за материали и външни услуги, както и разходи за персонал от незаети брой работни места по щатно разписание. Увеличението спрямо миналата година ръст от 0,1% от увеличение увеличен брой персонал и от актуализирано месечно възнаграждение на персонала от средата на 2019 г.;
 • Преизпълнение на планирани финансови приходи в размер на 149 хил.лв. от отчетени в повече приходи от положителни разлики от промяна на валутни курсове и увеличение от 16 хил.лв. спрямо предходната година от отчетени в повече приходи от положителни разлики от промяна на валутни курсове.

Разходи

За периода м.януари –м.март на 2020 г. са отчетени разходи в размер на 39 452 хил.лв. – с  4 783 хил.лв. по – малко от планираните и с 1 074 хил.лв. повече от отчетените за същия период на 2019г.

                                                                                                                                     х.лв

отчетен периодбизнес плансъответен период на предходна година% отчет 2020/план 2020% отчет 2020/ отчет 2019
Разходи за дейността25,42426,82924,282-5.24.7
в това число:     
експлоатационни разходи7,5228,3447,162-9.95.0
Суми с корективен характер (балансова стойност на продадените стоки)17,90218,48517,120-3.24.6
Финансирания13,91117,29413,893-19.60.1
Финансови разходи1171122034.5-42.4
Общо разходи39,45244,23538,378-10.82.8

В сравнение с плана за 2020 година и отчета за 2019 година е отчетено:

 1. Разходи за дейността. Намаление на разходите спрямо планираните за дейността в размер на 1 405 хил.лв. и увеличение спрямо отчетените за същия период на 2019 година в размер на 1 142 хил.лв. се дължи на:
 2. Суми с корективен характер (балансова стойност на продадените стоки) – намаление спрямо планираните в размер на 583 хил.лв., спад от 3,2%, пряко отражение на посочената причина в раздел приходи от търговска дейност и увеличение от 782 хил.лв. спрямо съответния период на миналата година в резултат на реализирани в повече продажби на пътник и разкритите нови магазини от м.април 2019 г.;
 3. Експлоатационни разходи – намаление на разходите спрямо планираните в размер на 822 хил.лв. намалението е в резултат на отказ от планираните увеличения на трудовите възнаграждения и социално подпомагане на персонала и неизпълнение на планираните разходи за материали и външни услуги и увеличение от 360 хил.лв. спрямо същия период на миналата година от увеличен брой персонал и от актуализирано месечно възнаграждение на персонала от средата на 2019 г.;
 4. Финансирания. Неизпълнение на планирани разходи, финансирани със средства от летищни такси в размер на 3 383 хил.лв. и увеличение на разходите с 18 хил.лв. спрямо отчета на същия период на 2019 година. Неизпълнението на плана е от отчетени в по-малко разходи за материали и външни услуги, както и разходи за персонал от незаети брой работни места по щатно разписание. Увеличението спрямо миналата година ръст от 0,1% от увеличение увеличен брой персонал и от актуализирано месечно възнаграждение на персонала от средата на 2019 г.;

Финансови разходи. Отчетени в повече отрицателни разлики от други разходи по финансови операции, спрямо плана в размер на 5 хил.лв. и намаление спрямо от съответния период на миналата година в размер на 86 хил.лв. от отчетени по – малко отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

Финансов резултат

За първите три месеца на 2020 година “Летище София” ЕАД отчита финансов резултат от дейността си – печалба в размер на 2 243 хил.лв., с 614 хил.лв. повече от планираната и с 1 549 хил.лв. по – малко от отчетената за същия период на 2019 година.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 
 12 3 
в хил. леваотчетен периодбизнес план1/2 (%)съответен период на предходна година1/3 (%)
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:27,87830,110-7.428,558-2.4
– авиационни приходи33873789-10.63691-8.2
– търговски приходи2328124876-6.423443-0.7
– други12101445-16.31424-15.0
Приходи от финансирания13,91117,294-19.613,8930.1
Разходи за материали и външни услуги4,9007,433-34.15,536-11.5
Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки16,03217,525-8.515,0016.9
Други разходи195375-48.0204-4.4
Суми с корективен характер17,90218,485-3.217,1204.6
Разходи по ик.елементи без амортизации – финансирания и финансови разходи25,11826,524-5.323,9684.8
 Печалба преди фин. и изв. приходи и разходи, данъци  и амортизации2,7603,586-23.04,590-39.9
Разходи за амортизации3063050.3314-2.5
Печалба преди фин, изв. приходи и разходи, данъци с амортизации (EBIT)2,4543,281-25.24,276-42.6
Нетни финансови приходи (разходи)38-106-135.8-64-159.4
Печалба преди извънредни приходи (разходи)2,4923,175-21.54,212-40.8
Нетни извънредни приходи (разходи)   1-100.0
Печалба преди данъци2,4923,175-21.54,213-40.8
Разходи за данъци249318-21.7421-40.9
Чиста печалба2,2432,857-21.53,792-40.8

Отчетените нетни приходи от продажби за разглеждания период на 2020 г. имат неизпълнение от 2 232 хил.лв. спрямо планираните и намаление от 680 хил.лв. спрямо отчетените за същия период на 2019 г.

Оперативните разходи за дейността /без амортизации, финансирания и финансови разходи/ имат намаление от 1 406 хил.лв. спрямо плана и увеличение от 1 150 хил.лв. спрямо отчета за 2019г.

В резултат за периода януари – март е отчетена оперативна печалба в размер на 2 760 хил.лв., с 826 хил.лв. по – малко от планираната и с 1 830 хил.лв. по – малко от отчетената за същия период на 2019 г.

Счетоводен баланс

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 
 12 
в хил. леваотчетен период31.12.2019 *1/2 (%)
Дълготрайни активи12 08612 328-2,0%
Краткотрайни активи, в т.ч.:299,653295,8661.3%
Материални запаси10,70011,466-6.7%
Краткосрочни вземания82,98177,8266.6%
Парични средства205,483206,069-0.3%
Краткосрочни пасиви, в т.ч.:192,954191,6520.7%
Краткосрочни задължения192,953191,6510.7%
Работен капитал106,699104,2142.4%
Зает капитал118,785115,9672.4%
Дългосрочни пасиви1 8121 8120,0%
Други   
Чиста стойност на активите116,973114,7302.0%
Печалба ( загуба )2,24312,899-82.6%
Финансов резултат от минали години12,899  
Резерви96,43696,4360.0%
Основен капитал5,3955,3950.0%
Собствен капитал116,973114,7302.0%

* – по неодитиран годишен финансов отчет за 2019 г.

Краткосрочните вземания включват вземания от авиокомпании за фактурирани летищни такси в размер на 75 737 хил.лв. в т.ч. :

 • 37 396 хил.лв. от разчетите по проекта за развитие на летище София с ГД “ГВА“
 • 38 341 хил.лв. от разчета по договор по чл.43д от ЗГВ с МТИТС.

Във вземанията по проекта за развитие на летище София са включени вземания от авиокомпания „България Ер“ АД за летищни такси на стойност 35 764 хил.лв., за които Върховният административен съд е отменил, като незаконосъобразни, издадените от „Летище София“ ЕАД актове за установяване на вземанията, както следва :

– в размер на 25 049 хил.лв.  с Решение № 3738/14.03.2019 г. и

– в размер на 10 715 хил.лв. с Решение № 8038/29.05.2019 г.

Промени в баланса за периода януари-март 2020 година.

Измененията са в резултат на :

 1. Промените в краткосрочните вземания от доставчици и клиенти в резултат на парично вземане на „Летище София“ ЕАД от доставчици в размер на 1 109 хил.лв., за върнати стоки, предназначени за продажби в търговските обекти на дружеството, които бяха затворени на 13.03.2020 г. след обявяване на извънредното положение в Република България поради епидемията от COVID-19;
 2. Промяна на вътрешната структура на паричните средства, следствие на намаление на стойността на блокираните средства и срочните депозити в резултат с 3 446 хил.лв. при едновременно увеличение следствие на извършените търговски дейности и на дейността на летищен оператор съгласно Закона за гражданското въздухоплаване, като в размера на средствата към 31.03.2020 г. са включени 101 332 хил.лв. от летищни такси във връзка с разчетите по проекта за развитие на летище София с ГД „ГВА“ и по договора по чл.43д от ЗГВ с МТИТС.
 3. Промяна на вътрешната структура на краткосрочните задължения, както следва :
 4. намаление на задълженията към доставчици с 1 728 хил.лв., следствие на спирането на доставките на стоки за търговските обекти на дружеството ;
 5. намаление на задълженията към персонала и на осигурителните задължения с 2 157 хил.лв. следствие на намалението за дължимите плащания за текущи възнаграждения, неизползвани отпуски и обезщетения за пенсиониране ;
 6. намаление на задълженията за провизии с 2 265 хил.лв. за стойността на продадена през 2013 г. земя под условие, която сума е изтеглена и върната на купувача от откритата за нея банкова ЕСКРОУ-сметка на „Летище София“ ЕАД, въз основа на окончателно съдебно решение по водено съдебно дело  за признаване на собственост, съгласно което, процесната част на имота по сделката за продажба не е била собственост на „Летище София“ ЕАД, независимо, че същия е воден по баланса на дружеството и за него е имало издаден акт за собственост;
 7. увеличение със 7 456 хил.лв. на задълженията в частта на разчетите с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка със сключения на 10 септември 2016 г. между Правителството на Република България (Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – МТИТС) и „Летище София” ЕАД Договор за условията и реда за ползване на  гражданско летище за обществено ползване София по чл. 43д от Закона за гражданското въздухоплаване. Към 31 март 2020 г. стойността на задълженията по тези разчети е 170 345 хил. лв. за получените и начислените летищни такси, лихви по разплащателни и депозитни сметки и други, намалени разходите за текуща издръжка, отчетени като текущо финансиране; разходите за придобиване на дълготрайни активи и с нетния размер на извършваните текущи финансови (банкови комисионни и др.) и други разходи, свързани с обекта.

II.Изпълнение на План-програмата на разходите и паричните средства, необходими за изпълнение на публичните услуги и администрация

                                                                                                                               хил.лв.

ПОКАЗАТЕЛИкъм 31.03. на 2020 г. отчеткъм 31.03. на 2020 г.планРъст в %
1. Приходи  – фактурирани   
Такса кацане5,7206,215-8.0
Такса паркинг1,7071,6722.1
Такса пътник9,37011,331-17.3
Такса ръкав484634-23.7
Такса сигурност4,5025,372-16.2
Такса шум229249-8.0
Фактурирани приходи от летищни такси за отч. период – общо22,01225,473-13.6
2. Разходи   
Материали1,9783,053-35.2
Външни услуги1,8953,185-40.5
Амортизации220.0
Заплати6,1866,711-7.8
Осигуровки и надбавки3,7804,129-8.5
Други70214-67.3
Разходи за текуща издръжка – общо13,91117,294-19.6
3. Капиталови разходи6111,004-39.1
Всичко разходи (2+3)14,52218,298-20.6

През първо тримесечие на 2020 година са отчетени приходи от летищни такси /фактурирани/ в размер на 22 012 хил.лв. – с 3 461 хил.лв. по – малко следствие на анулирани полети през м.март 2020 г. За м.януари и м.февруари има увеличение на фактурирани приходи от летищни такси спрямо планираните за същия период на 2020 г.

За текуща издръжка на дейността по осъществяване функции на летищен оператор са извършени разходи в размер на 13 911 хил.лв. – с 3 383 хил. лв. по – малко от планираните. Намалението е в резултат на отказ от планираните увеличения на трудовите възнаграждения и социално подпомагане на персонала и неизпълнение на планираните разходи за материали и външни услуги. В разходната част не са включени разходи за амортизации на активите финансирани със средства от летищни такси, тъй като нямат счетоводен израз, както и финансови разходи.

III.ПОДРОБЕН АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАТУРАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИотчетен периодбизнес план1/2 (%)съответен период на предходна година1/3 (%)
 12 3 
1.Излетяли и кацнали самолети – самолетодвижения12,83614,163-9.413,827-7.2
– вътрешни линии441489-9.8491-10.2
– международни линии12,39513,674-9.413,336-7.1
 2. Обслужени наземно самолети (бр.)1,8162,097-13.41,06470.7
 – вътрешни линии231.00.0 29.0696.6
 – международни линии1,585.02,097.0-24.41,035.053.1
 3.Обслужени пътници – общо (бр.)        излетели и кацнали1,369,6571,659,685-17.51,597,818-14.3
 – вътрешни линии43,34256,055-22.756,069-22.7
 – международни линии1,326,3151,603,630-17.31,541,749-14.0
 4. Натоварени и разтоварени товари и поща – тона5,7695,855-1.55,6661.8
 5. Обработени  товари от карго “Летище София”1,8412,147-14.32,044-9.9
 6.Продажби авиационно гориво  -тон34,25138,626-11.334,0680.5

1.Натурални показатели за летищния оперотор

В резултат на глобалната пандемия от коронавирус COVID-19 и обявеното в тази връзка извънредно положение в Република България е отчетено значително намаление през м.март 2020 г на натуралните показатели на летище София.

 1. Самолетодвижения

През първите три месеца на 2020 година на летище София сакацнали и излетели общо 12 836 самолети, което представлява намаление от 991 самолета или спад от 7,2 % спрямо отчетените за същия период на 2019 година. Спрямо планираните самолетодвижения е отчетено намаление от 1 327 самолета (спад от 9,4 %). Намалението спрямо плана и спрямо отчета на предходната година се дължи на големия брой анулирани полети през месец март във връзка с пандемията COVID 19. През март 2020 г. от летище София са излетелите и кацнали 3 389 самолети. Броят самолетодвижения бележи спад с 31,0 %, спрямо същия месец на 2019 г. За м.януари и м.февруари има увеличение на обслужените самолетодвижения спрямо планираните и отчетени за същите месеци на предходната 2019 г.

 1. Пътници

За периода м.януари – м.март на 2020 година през летище София са преминали общо 1 369 657 пътника, което е с 290 028 по – малко спрямо планираните за периода и с 228 161 намаление спрямо същия период на 2019 г. Пътникопотокът по международни редовни линии съставлява 92% от целия летищен трафик.

Броят на пътуващите по вътрешни линии през 2020 г. бележи спад с 23% спрямо същия период през 2019 г.

С 15% има спад на пътниците, пътуващи с международни чартърни полети спрямо същия период за 2019 г. Най-предпочитаните дестинации са Лондон, Москва, Белфаст.

През третия месец на 2020 г. летище София е обслужило 269 419 пътника. Спад от 52,9% спрямо същия месец на 2019 г. С 58% има спад на пътниците, пътуващи с международни чартърни полети спрямо същия период за 2019 г. През месец Март най-натоварени са били чартърите до Лондон ,Москва и Анталия.

Пандемията COVID 19, която навлезе в България от втората десетдневка на месец март доведе до значително намаление на обслужени пътници спрямо плана и спрямо същия месец на 2019 г. За м.януари и м.февруари има увеличение на обслужените пътници спрямо планираните и отчетени за същите месеци на предходната 2019 г.

 1. Товари

През първо тримесечие на 2020 г. са обработени 5 769 тона, което спрямо планираните товари имат намаление от 86 тона (спад – 1,5%) и увеличение спрямо същия период на миналата година от 103 тона (ръст от 1,8%). През Март 2020 г.са обработени общо 1 920 тона товарни и пощенски пратки, от които 68% са превозени с товарни самолети, а останалите 32% – с пътнически. Преизпълнението спрямо предходната година се дължи на постигнатия ръст през м.януари на 2020 г.

            2.Натурални показатели за търговското дружество

За отчетния период дружеството отчита:

            2.1. Обслужени самолети. Намаление на наземно обслужените самолети в сравнение с плана с 281 самолета (спад от 13,4% %) и увеличение спрямо предходната година със 752 самолета (ръст от 70,7 %). Намалението спрямо плана се дължи на:

 •  Разпространението на корона вируса COVID-19, който навлезе в България в началото на месец март, което доведе до анулиране на голяма част от полетите и съответно не изпълнение на плана за месец март;

Увеличението спрямо отчета за първо тримесечие на 2019 г. се дължи на:

 •  Основно на сключен договор със „Суиспорт България“ АД, като подизпълнител в част рампово обслужване на авиокомпания България ер от м. април 2019 г. /начало на лятно разписание/ и;
 • На сключен договор с авиокомпания Eurowings от месец ноември 2019 г..

2.2. Обработени товари. Намаление на планирани обработени товари от 306 тона и намаление спрямо отчета за предходната година с 203 тона /спад от 9,9 % дължащо се на анулираните полети.

2.3. Продажби на гориво. Намаление на продажбите на авиационно гориво с 4 375 тона спрямо плана /спад от 11,3 % и увеличение със 183 тона спрямо отчета за предходната година /ръст от 0,5 %/.

Източник: Министерство на Финансите

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…