ЕК: Интермодалният транспорт е неконкурентоспособен на автомобилния транспорт

Доклад на Европейската комисия заключва, че интермодалният товарен транспорт не може да се конкурира с автомобилния товарен транспорт поради регулаторни и инфраструктурни пречки.

Документът на ЕК стига до категоричното заключение, че „все още няма равни условия в ЕС за интермодален товарен транспорт в сравнение с автомобилния транспорт“.

Авторите на изследването добавят, че това е факт поради следните причини:

  • слабости в проектирането и мониторинга на целите на ЕС за интермодален транспорт в контекста на екологизацията на товарния транспорт;
  • регулаторни разпоредби, които противодействат на целта за стимулиране на интермодалния транспорт;
    сериозни предизвикателства при развитието на терминали и линейна инфраструктура.

Докладът твърди, че конкурентоспособността на интермодалния товарен транспорт в ЕС може да бъде увеличена, само ако тези проблеми бъдат спешно решени. В допълнение към това се посочва, че ЕС „няма заложени цели за интермодален транспорт“ и че екологичните цели на Евросъюза „все още са нереалистични“.
Еврокомисията изтъква, че това е така, тъй като „основните тези не се основават на стабилни симулации за това до каква степен може реалистично да се постигне промяна към модалност, като се имат предвид съществуващите дългосрочни инфраструктурни ограничения за железопътния транспорт и вътрешните водни пътища, и регулаторните бариери, засягащи конкурентоспособността на интермодалния транспорт.“

Друго важно заключение е, че „държавите-членки са разработили свои собствени стратегии за промяна на видовете транспорт и са си поставили свои собствени цели, които не са съобразени с техните еквиваленти в ЕС“. Що се отнася до това какво трябва да се промени, в доклада се казва, че Комисията трябва да направи следното:

  • да се определят, в тясно сътрудничество със съответните държавичленки, цели за всеки коридор от основната мрежа по отношение на модалния дял на потоците от товарен трафик, включително интермодални потоци;
  • да се изисква от европейските координатори да докладват за постигането на тези цели и да определят инвестициите, необходими за постигането им;
  • да се подобри събирането на национални данни за интермодален товарен транспорт в сътрудничество с ЕВРОСТАТ и националните статистически служби, поспециално чрез оценка на необходимостта изискванията за предоставяне на данни да бъдат включени в законодателен акт.

Освен това, когато става въпрос за преразглеждане на регулаторната рамка, докладът препоръчва комисията да се подготви за следното:

В железопътния транспорт да се премахнат съществуващите регулаторни пречки, така че той да може да бъде конкурентна алтернатива на автомобилния транспорт. По-специално са необходими разпоредби относно управлението на капацитета, за да се отговори по-добре на нуждите за товарни услуги, и да се регулират на европейско ниво технически и оперативни стандарти, които понастоящем са само национални.

Комбинираният транспорт да разшири обхвата си до интермодален транспорт и автомобилен транспорт. Тези ревизии следва да унифицират прилагането му в различните държави-членки, да се включат разпоредби относно дигитализацията на информационни потоци, и засилване на стимулите за интермодален транспорт в сравнение с пътния транспорт.

Трета препоръка е Комисията да предостави на държавите-членки ясни насоки как да действат чрез проучване на пазара и изготвяне на план за развитие на терминали, като се обърне специално внимание на трансграничните аспекти и на коридорите на основната мрежа.

И накрая, докладът препоръчва следните мерки за по-нататъшно стимулиране на преминаването към различни видове транспорт с проекти, финансирани от ЕС:

  • да се изискват от бенефициентите проекти, финансирани от Механизма за свързване на Европа (пряко управление) и насочени към промяна на вида транспорт (поспециално терминална или пристанищна инфраструктура). Въпросните да включват: анализ на разходите и ползите, който вече е задължителна част от заявленията за безвъзмездни средства, количествена оценка на проекта, потенциал за генериране и стойност на промяната към модалност;
  • нови проекти под споделено управление, насърчаване на гореспоменатите концепции пред управляващите органи, поспециално при разработването на оперативни програми, и пред комитетите за наблюдение на програмите.

Kamioni.bg