инж. Валентин Кузманов: Преоборудваме жп прелезите с нови светофари и видеонаблюдение

Инж. Валентин Кузманов, директор на поделение „Сигнализация и телекомуникация" към НКЖИ, пред news.bg

Инж. Кузманов, какво беше направено за модернизацията на поделението, за което вие отговаряте?
Смятам, че 2014-а бе година на изпитание за всички нас, работещи в системата на Националната компания "Железопътна инфраструктура". Но работейки с ясното съзнание за своята отговорност и дълг, считам че се справихме в един нормален порядък с проблемите и да осигурим нормалното функциониране на системите на осигурителната техника, телекомуникациите и електроснабдяване, а оттам и да дадем своя принос за нормалното функциониране на железопътната инфраструктура.
Успяхме да изпълним голяма част от целите, които си бяхме поставили в нейното начало. Успешно се справихме и с щетите, предизвикани от природните бедствия, които засегнаха немалка част от железопътната инфраструктура, както и с направените преустройства на осигурителната техника във връзка с ремонт по железния път.
Друг успешен момент в поделението е изпълнението на обектите по Проект №4 – "Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства", от инвестиционната програма на ДП НКЖИ за 2014 г на Поделението, по-важните от които са: изпълнение на предвидените строително монтажни дейности за годината по пресъоръжаване на 20 прелеза с автоматични прелезни устройства, както и дейности, изпълнявани по рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в участъка гара Пирдоп – гара Карлово.
Също изградихме, въведохме в редовна експлоатация и получихме разрешение за ползване на оптичната кабелна мрежа и апаратура в участъка гара Разменна – гара Перник Разпределителна.
Бяха изпълнени и предвидените строително монтажни дейности по изграждане на оптичната кабелна мрежа и апаратура в участъка гара Провадия – гара Варна, който ще се въведе в редовна експлоатация през втората половина на тази година.
Също така се извърши рехабилитация на осветлението на 9 жп гари с енергоспестяващи осветители, което е част от програмата на поделението за подмяна на съществуващите стари осветителни тела водещи със себе си и по-висок разход на ел. енергия. Животът на новите LED светлини е около 100 000 часа или приблизително 15 години.
Не на последно място, мога да кажа, е доставката на 3 броя багера, с което се намалява относителния ръчен физически и непривлекателен труд. Това ще спомогне за по-бързо отстраняване на повреди и аварии.
Извън изпълнението на обектите по проект 4 се извършиха и дейности по поддръжка и модернизация на съоръженията, които се състоят в няколко направления.

Кои са тези направления?
В част осигурителна техника бяха пресъоръжени 10 бр. прелези, чрез подмяна на прелезния шосеен светофор, който е с трети фар с бавномигаща бяла светлина, съгласно изискванията на чл. 24 от Наредба № 17 за регулиране движението по пътищата със светлинни сигнали.
Този тип светофари дават информация за водачите на пътни превозни средства, че автоматичното прелезно устройство е в изправност и към прелеза не приближава жп возило.
Възстановени технически параметри на 8 649 м кабелни линии, положени бяха 1100 м нови кабели в гари и извършени преустройства на осигурителната техника в 31-а гари във връзка с ремонт по железния път.
По отношение на телекомуникациите, там подменихме 15 448 м съобщителни медни кабели с нови. Възстановихме техническите параметри на 1 620 м кабелни линии. Отделно с това възстановихме 195 м оптични кабелни линии, демонтирахме, следствие на различни строително-монтажни работи 6 538 м телекомуникационни кабели. Закрити бяха 9 бр. морално остарели автоматични телефонни централи.
В част електроснабдяване и енергиен контрол се пресъоръжиха 52 бр. трафопостове. Подменихме елементи на 1 998 бр. осветителни тела външно осветление; подменени елементи на 1 690 бр.  вътрешни осветителни тела, монтирани са 528 елемента за токова защита.
Подменихме 442 бр. нагреватели за отопление на стрелки, а също и монтирахме 297 бр. електромери за измерване на ел. енергия на жилища, фирми и служебни помещения.

Кои са най-големите предизвикателства през настоящата година пред вашето поделение?
Най голямото предизвикателство е успешно завършване на обектите, изпълнявани по Проект № 4 за 2015 година, от които най-съществен е изграждането и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа на 20 броя автоматични прелезни устройства, който ще завърши до 20 май тази година и последващо разрешение за ползване.
С изпълнението на обекта общият брой прелези, оборудвани с елементи и устройства, осигуряващи безопасно преминаване на влаковете ще станат 520 от общо 774 прелеза, от които 240 жп прелеза са съоръжени с автоматични прелезни устройства с бариери, 280 са с автоматични прелезни сигнализации, от които 254 са съоръжени с шосейни светофари от новия тип с трети фар с бавномигаща бяла светлина.
В тази връзка с нерегламентираното преминаване на пътни превозни средства през жп прелезите искам да допълня, че към настоящия момент има изградено видеонаблюдение на 21 прелеза в страната. Видеонаблюдението освен като доказателствен материал пред органите, разследващи ситуации, има и психологически ефект за водачите. Сега работим по разширяване на тази дейност, като се стараем се да направим максималното, което може и което зависи от нас.
Други важни за нас обекти са изграждане, въвеждане в експлоатация и получаване на разрешение за ползване на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в участъка Провадия – Синдел – Варна; изграждане, въвеждане в редовна експлоатация и получаване на разрешение за ползване на обекта „Инженеринг на осигурителната техника в г. Доростол".
Предстои и сключване на договор за изпълнение за обект „Оптично окабеляване и съоръжаване с нова телекомуникационна апаратура на гарите в участъка Червен Бряг – Горна Оряховица и Горна Оряховица – Бяла.
Ще продължим и рехабилитацията на външно осветление на ж.п. гари с енергоспестяващи /LED/ осветители, както и по поетапното изпълнение на обект ,,Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп – Карлово".
Така също основна приоритетна задача пред Поделение СТ е излизане на свободния пазар на електроенергия за обектите на ДП НКЖИ, присъединени на нива средно и ниско напрежение, с което се постига икономия на финансови средства за заплащане на електроенергия.

Излизате на свободния пазар на електроенергия?
В момента има обявена процедура, която започна на 13 май и с очакваме в края на месец юни да приключи с избор на доставчик на ел. Енергия.

В по-дългосрочен план как смятате, че треябва да бъде моделирана визията на поделението, за което отговаряте?
Основната задача на поделението е текуща поддръжка на системите и устройствата на осигурителната техника, телекомуникациите и нетяговото електроснабдяване Това е цел осигуряване управлението, контрола и безопасността на влаковото движение. Освен това сме си поставили и други приоритетни цели, които се състоят в конкрети дейности по няколко направления.
В областта на осигурителната техника е изграждане на нови маршрутно-компютърни централизации. Тези централи спомагат за намаляване на човешкия фактор при управлението на влаковото движение и повишаване на безопасността.
При телекомуникациите, целта е изграждането на оптични кабелни трасета, като целта е в най скоро време да изградим реален оптичен ринг по протежение на основните направления на железопътната инфраструктура, както и модернизиране на гаровите съобщителни съоръжения и преносните системи.
В частта на електроснабдяването и енергийния контрол усилията са свързани с преоборудването на осветлението на всички ж.п. гари с енергоспестяващи осветители (лед), както и  въвеждане на автоматизирани системи за управление на електрическото отопление на ж. п. стрелки и енергосъоръженията.
Отоплението на стрелките е от ключово значение през зимата, защото често там има натрупвания на сняг, който пречи на нормалното им функциониране.