Mинистър Ивайло Московски защити правата на българските превозвачи пред транспортните министри на ЕС

 

 

 

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски взе участие в днешното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика – формат „Транспорт“, което се провежда в Брюксел.

По време на дебатирането на темата: „Социални аспекти на автомобилния транспорт“ министър Ивайло Московски изтъкна два конкретни проблема, които срещат българските превозвачи през последната година. Единият е свързан с въведени ограничения, за използването на нормалната седмична почивка в кабината на превозното средство, на територията на някои държави членки на ЕС. Министърът заяви, че в Регламент 561/2006 няма изрична забрана за използването на нормалната седмична почивка в кабината на превозното средство и на водача се предоставя избор къде и как да използва почивката. По думите му, за подобряване безопасността по пътищата, чрез предотвратяване на умората на водача, от приоритетна важност е водачът да използва нормалната си седмична почивка пълноценно без значение от мястото на използването й.

Министър Ивайло Московски изтъкна фактът, че въведените ограничения засягат основно превозвачите от периферните страни на ЕС, между които е и България. Превозвачите не трябва да се поставят в неравностойно положение и да се нарушават принципите за лоялна конкуренция, заяви още министър Московски. Той допълни, че контролната дейност не бива да се използва като дискриминационна практика, с цел защита на националните пазари – практика, която е в пълно противоречие с принципите на ЕС.

Вторият сериозен проблем, който беше засегнат от министъра е свързан с въведените изисквания за минимална работна заплата в някои държави-членки. Ивайло Московски изрази позицията, четези изисквания противоречат на принципите на ЕС за свободно движение на хора, стоки и услуги. Това ново изискване не е съобразено и със социалния стандарт в отделните държави-членки на ЕС, като тези мерки водят и до увеличаване на административната тежест за автомобилните превозвачи, допълни още той.

Относно мерките за гарантиране на по-доброто прилагане на социалното законодателството на ЕС, министър Московски каза, че е изключително важно транспортният сектор да има единен подход за прилагане на правилата в областта на автомобилните превози. Необходими са усилия за елиминиране на възможностите за едностранно въвеждане на ограничения и административни бариери от страна на държавите-членки. С цел уеднаквяване на правилата и методите при извършването на контрола в областта на социалното законодателство би било полезно да се разработи единна европейска методика за контрол, добави още той.

В точка „Разни“ от дневния ред, министър Московски представи информация от името на държавите-членки на Централноевропейската ротационна група (ЦЕРГ), относно предстоящите избори в Съвета на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) за 2016 – 2019 г. Министър Московски информира за взетото на 16 октомври 2015 г. решение в рамките на Европейската конференция за гражданска авиация за определяне на 8-те европейски кандидатури за места в Съвета на ИКАО. В резултат на което, държавите от ЦЕРГ бяха лишени от представителство и участие в работата на Съвета на ИКАО, а България от възможността за поемане на ротационното председателство на групата.

В своето изказване, министър Московски изрази общото разочарование на държавите от ЦЕРГ за взетото решение, което показва липса на солидарност и подкрепа между държавите-членки на ЕС. Той изтъкна, очакванията на групата за намиране на приемливо, ефективно и честно решение в дългосрочен план, което да гарантира максимално ниво на европейското влияние в ИКАО.

При така създадените условия на липса на подкрепа и отсъствие на солидарност между държавите-членки на ЕС, министър Московски информира участниците, че България се оттегля от по-нататъшна надпревара и няма да се яви на изборите за място в Съвета на ИКАО през 2016 г.И

В рамките на заседанието на Съвета се проведе работен обяд на тема: „Към по-безопасен европейски автомобилен транспорт“. Министър Ивайло Московски заяви, че българската страна подкрепя необходимостта от предприемане на законодателни инициативи и обмяна на добри практики за да бъде подобрена безопасността по пътищата, да бъде засилен контролът за спазване на правилата за движение, да се подобри качеството на обучение и повиши осведомеността на всички участници в движението.

Министър Московски изрази мнение, че прилагането на интелигентните транспортни системи е важна предпоставка за изграждането на съвременна пътна инфраструктура, като по-широкото им прилагане ще допринесе за повишаване на пътната безопасност на национално и европейско ниво.

 

 

Източник: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=8745