НКЖИ търси инженери

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, обявява свободни работни места в структурите си за длъжността „инженер по“: транспортно строителство; телекомуникации и осигурителни инсталации; контактна мрежа и електрически подсистеми; технология и управление на транспорта

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

За инженер транспортно строителство:

– Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

– Компютърна грамотност и умения: програмни продукти с общо и специално преназначение, Word, Excel, Internet, Autоcad.

– Професионален опит – минимум 3 години.

Фокус: Дейност по поддържане на железния път и съоръженията – организирането и контролирането на предварителните подготвителни работи за извършване на ремонта и текущото поддържане на железния път и съоръженията.

За инженер телекомуникации и осигурителни инсталации:

– Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър.

– Компютърна грамотност и умения: програмни продукти с общо и специално преназначение, Word, Excel, Internet.

– Професионален опит – минимум 3 години;

Фокус: Дейности свързани с осигуряването на безаварийна и сигурна работа на съоръженията, устройствата и системите по осигурителна техника; профилактична поддръжка и отстраняване на повреди по телекомуникационни съоръжения и осигурителни инсталации.

За инженер контактна мрежа и електрически подсистеми:

– Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

– Компютърна грамотност и умения: програмни продукти с общо и специално преназначение, Word, Excel, Internet.

– Професионален опит – минимум 3 години;

Фокус: Експлоатация на контактната мрежа и прилежащите съоръжения, правилното изпълнение на проектантска, ремонтна и строителна дейност в електрифицираните участъци на железопътната инфраструктура и правилното функциониране, изграждане и поддържане на електрическите системи.

За инженер по управление на движението на влаковете:

– Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Технология и управление на транспорта“.

– Компютърна грамотност и умения: програмни продукти с общо и специално преназначение, Word, Excel, Internet.

– Професионален опит – минимум 3 години;

Фокус: . Управление движението на влаковете и гаровата дейност по отношение на сигурността на движението на влаковете, изпълнението на Графика за движение на влаковете, спазването на безопасността на движението, опазването и правилното използване на инфраструктурата, съоръженията и подвижния състав.

Ние предлагаме:

– Постоянен и дългосрочен ангажимент по трудов договор;

– Социален пакет;

– Интересна и разнообразна работа;

– Натрупване на опит и познания;

– Възможност за професионално израстване;

При интерес към позицията, моля изпратете на e-mail: office@rail-infra.bg или k.naydenova@rail-infra.bg

– мотивационно писмо;

– актуална автобиография (СV);

– копие от диплом за завършено образование;

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Данните на кандидатите са регистрирани и се съхраняват в отдел „Управление на човешки ресурси“, съобразно законовите изисквания за защита на данните, съгласно Регламент (ЕС 2016 / 679) и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни.