Обучение на мениджъри в логистиката как да избягват въздействията й върху околната среда

Training Green Logistics Managers to Avoid the Environmental Effects of Logistics
2017-1-ES01-KA202-038346

Координатор –  – PONS SEGURIDAD VIAL SL – Испания;  Партньори:  Training 2000 psc – Italy, Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie – България, bit management Beratungs GesmbH- Австрия, CNA Associazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Италия, TYOTEHOSEURA RY-  Финландия.

Справяйки се с повишената сложност на съвременните системи за образование и обучение, проектът допринася за популяризирането на програмите по околна среда, за да станат устойчива част от екологичния бизнес и подготовката за заетост. На тази необходимост от подобряване на прозрачността и признаването на квалификациите за развитие на екологичната икономика се отговаря чрез резултатите, основани на системи за обучение. Главната цел на проекта е да приложи иновативната система за професионално образование и обучение за основните умения на работното място с екологична осведоменост за устойчивостта в логистиката в съответствие с настоящото пренасочване на пазара на труда в ЕС към интелигентни и „зелени“ работни места. Програмата предвижда да се подобри качеството на обучението на специалисти в “зеления“ логистичен мениджмънт” чрез гъвкави, преносими иновативни учебни резултати и преминаване към обучение, основано на умения.

Резултатите от предварителния анализ на потребностите са следните:предлаганото понастоящем образование в областта на „зелената“ логистика в Европа е недостатъчно – поради това в тази област има силна образователна нужда; въвеждането на общи европейски стандарти е необходимост за бизнеса, което може да се приложи във всички промишлени отрасли, за да има по-добър консенсус какво означава да се работи “зелено”; За да се достигне отвъд настоящите промишлени стандарти, е необходимо обучение на „зелени“ мениджъри в логистиката.

Във връзка с европейския приоритет “Насърчаване на сътрудничеството между професионалното образование и обучение и света на труда”, този проект ще даде отличен пример за подобренията по отношение на екологичните проблеми, които възникват в ежедневния бизнес или на академично ниво. Това ще служи като защита на околната среда в логистичното поле. Добавянето на компетенции в областта на логистиката ще осигури по-лесно мобилността на работниците в Европа.

Основната цел е идентифицирането на рамковите условия по отношение на „зелената“ логистика (по-специално значението на термините, обхвата на дейностите и изискваното обучение) в страните партньори и съчетаване на съществуващите най-добри модели за разработване на стандартни практики, които да се използват за методология за обучение и сертифициране. Резултатите от обучението ще дадат на мениджъра по „зелена“ логистика представа на неговата роля в логистичната индустрия, ще могат да идентифицират “зелените” проблеми, които ще бъдат разгледани, за да знаят мениджърите кога / къде да актуализират собствената си база от знания.

Партньорските организации са експертни в областта на професионалното обучение и в „зелените“ или логистичните сектори, като са включени и заинтересовани страни, които да подкрепят устойчивостта на проекта след неговия край.

Първа партньорска среща в Мадрид, декември 2017

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  ‘’