Търси се доставчик на резервни части за пътнически вагони на БДЖ за 2.16 млн. лв

Единствения лицензиран пътнически железопътен превозвач в България "БДЖ – Пътнически превози" обяви на Портала за обществени поръчки на сайта на Агенцията по обществени поръчки АОП http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688809&newver=2

поръчка за доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на дружеството.

Поръчката е разделена на 16 обособени позиции (електрическа подвагонна и вътрешна инсталация, високоволтови контактори, електрически кабели и др.), подробно описани в документацията.

Участниците могат да кандидатстват за една или повече позиции.

Срокът на изпълнение е 3 месеца.

Участниците трябва да представят копие на валиден "Сертификат за функция по поддържане на ПЖПС", издаден по чл. 62б, ал. 3, т. 2 от Наредба №59 за управление на безопасността в железопътния транспорт, и валиден сертификат от серията ISO 9000 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството.

Критерият за избор е най-ниска цена. 

Източник: capital.bg