В НКЖИ изискват да се строи екологично

НК "Железопътна инфраструктура" е компанията, която инвестира най-много средства в железопътното строителство. Въпреки това за обществеността остават скрити мерките, които дружеството взима, за да опази природата след тази си дейност. Как е регламентирано опазването на екологията ни обясняват специалиститеот компанията.

Дейността на Инспекция “Екология” на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ)е насочена към изпълнение на екологичното законодателство с цел подпомагане процеса на управление на Компанията.

Основните дейности, които изпълнява НКЖИ при опазване на околната среда са свързани с: биологичното разнообразие; управлението на отпадъците, генерирани от дейността на Компанията; енергийната ефективност, както и намаляване на шумовото натоварване.

 

В качеството си на отговорна компания по отношение на опазването на околната среда и запазване на биологичното разнообразие, НКЖИ предприе действия за намаляване на своето негативно влияние върху околната среда, като разработи проект „Обезопасяване на гнезда на бял щъркел, чрез поставяне на изолиращи платформи на стълбове за пренос на електроенергия, собственост на НКЖИ“.

Електрическите стълбове от контактната мрежа на НКЖИ много често са предпочитано място за изграждане на гнезда на бял щъркел. За съжаление, изградените върху стълбовете от контактната мрежа щъркелови гнезда носят със себе си редица проблеми. Например, при  дефектиране на елементи от изолационната система тежките надвиснали клони понякога могат да предизвикват късо съединение, което да доведе до прекъсване движението на влаковете и до непредвидени разходи, за отстраняване на щетите и възстановяване на електроподаването.

 

Проектът за обезопасяване на гнездата на белия щъркел започна след получаване на разрешително от министъра на околната среда и водите за разрушаване и ново построяване. Това означава изграждане на платформи за определен брой щъркелови гнезда, намиращи се върху стълбове, собственост на НКЖИ. Като цяло, осъществяването му  протече в три етапа. През първият бе събрана информация, направен обход по цялата железопътна инфраструктура и описани рисковите щъркелови гнезда върху стълбовете. След това изработихме проект на изолираща платформа и пилотното й монтиране. Изработи се платформа, с която гнездото да се изолира от части на съоръжения под напрежение. Последният етап бе монтиране на изолиращите платформи върху стълбовете за пренос на електроенергия.

В периода февруари – март 2010 г. бяха монтирани 43 изолиращи платформи по цялата електропреносна мрежа на Компанията в страната, с което проектът завърши успешно.

 

При последващ вътрешен мониторинг се установи, че платформите са заети от млади или възрастни двойки от бял щъркел, което отчитаме за наш успех при опазване на биологичното разнообразие.

 

По отношение на дейностите, свързани с управлението на отпадъците, НКЖИ извършва временно съхранение на отпадъците, генерирани от дейността си. Това задължение е разписани в чл. 7 ал 1 от закона за управление на отпадъците (ЗУО), според който лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на такива ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с този закон.

На територията на жп инфраструктурата са обособени 110 площадки за временно съхранение на отпадъците, които са регистрирани и одобрени от съответните регионални инспекции по околна среда и водите. Временното съхранение се налага и с цел натрупване на по-голямо количество, за да се пристъпи към последващи действия, а именно предаване по договор от НКЖИ на лица, притежаващи необходимия документ по чл. 35 от ЗУО (задължение произтичащо от чл. 8, ал. 1 от ЗУО).  

За отпадъците се водят отчетни книги и се предоставят годишни отчети към Изпълнителната агенция по околна среда.

 

Посочените дейности се извършват в съответствие с екологичните нормативни документи.

При строителни и монтажни работи се изготвя План за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

 

По отношение на енергийната ефективност, при ремонтите на гарите се подновява изцяло дограмата с нова алуминиева. Извършва се саниране на всички части на сградата и се изграждат топлоизолационни окачени тавани, които намаляват светлата височина на сградата и увеличават топлината в нея.

 

Дейностите за намаляване на шумовото натоварване са свързани с полагане на нови типове конструкции на горното строене на железния път с използване на еластични скрепления, еластомерни демпфериращи подложки. Също и чрез полагане на безнаставов релсов път, полагане на нови лубрикатори за релси, полагане на стрелки за високоскоростно движение. Извършва се и шлайфане на релсите с цел премахване на вълнообразното износване, замяна на метални мостови конструкции без баластово легло, изграждане на шумозаглушителни и предпазни стени.

НКЖИ има разработена програма за модернизация на жп прелезите и полагане на еластични прелезни настилки.

 

НКЖИ има изисквания към строителните фирми

 

Екологичните изисквания ще стават все по-актуални, защото фирмите трябва да инвестират повече, за да отговорят на изискванията, заложени в законодателството. А те са спазване на глава шеста от Закона за опазване на околната среда; Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда; Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Наредбата). Също и спазване на условията в съответните Решения на компетентния орган.

 

При обществените поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, в документацията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане се включват задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци (СО)и изискването за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи, съгласно изискванията на Наредбата.

При обществените поръчки за строително – монтажните работи и премахване на строежи в документацията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане се включва задължение към изпълнителя, за изготвянето на План за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбатаза управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

 

Проектите по оперативните програми също са екологични

 

Няма специфични изисквания при изпълнение на проектите по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ). За програмата е извършена процедура по екологична оценка, приключила с Решение № І-6/2014 г. на Министъра на околната среда и водите.

За всеки конкретен проект, финансиран чрез ОПТТИ, се извършват задължителните процедури, съгласно глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

Както за ОПТТИ, така и за проектите, изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт“ са спазени процедурите съгласно глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

За всеки отделен проект, Изпълнителят  изготвя План за управление на околната среда, чрез който се гарантира опазването на околната среда и здравето на хората по време на строителството.

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…