Започна строителството на интермодалния терминал край Пловдив

На 19 юни започнаха строителните дейности по обект "Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив". На церемонията по символичната първа копка присъстваха кметът на Пловдив инж. Иван Тотев, областният управител Розалин Петков, Мария Чакърова – директор на дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в НКЖИ, инж. Ивайло Дженев – ръководител на екипа за управление на проекти, и представители на изпълнителите.
Изграждането на интермодален терминал – Пловдив, е от голяма важност за НК "ЖП инфраструктура", с Решение на МС от 8 юли 2011 г. е обявен за обект с национално значение. Това е първият интермодален терминал в България, който ще бъде изграден с европейско финансиране, чрез ОП "Транспорт" 2007 – 2013 г.
Избраната площадка е ситуирана от северната страна на жп гара Тодор Каблешков, която е част от железопътен възел Пловдив, по трасето на магистралната жп линия София – Пловдив.
Проектът предвижда върху площ от 71 450 кв.м да бъдат изградени: терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно; площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, зона за обслужване на мобилната техника на терминала, паркинги за товарни и леки автомобили и контролно-пропускателен пункт.
Ще бъде изграден железен път с три приемно-отправни коловоза. Терминалът ще е съоръжен с необходимите съобщителни връзки, видеонаблюдение, ново електрозахранване и осветление и ВиК мрежа.
За осигуряване на транспортното обслужване на терминала ще се извърши реконструкция на съществуващия четвъртокласен път PDV – 1251 с цел възстановяване на носимоспособността на съществуващата настилка (L 752.52 м). Предвидена е и нова пътна връзка за интермодалния терминал с дължина 238.40 м и 10 м габарит -2 x 3.5 (активни ленти) + 2 x 1.5 (тротоари).
Изпълнител по договора за проектиране и строителство е "Трейс Груп Холд" АД, а оценката на съответствието и строителният надзор ще се осъществят от Обединение "Рубикон-Тест". Общата стойност на проекта възлиза на 10 366 989 лева без ДДС и включва разходите по цялостната подготовка и строителство на терминала.
След реализацията на проекта ще бъдат привлечени товари за превоз от автомобилния към железопътния транспорт, ще бъде намалено времето за транспорт на контейнери, ще бъде постигната по-висока сигурност и безопасност на превозите, както и намаляване на трафика по пътищата на България с товарни автомобили. Очаква се подобряване на екологичната обстановка в страната. Развитието в транспортния и логистичен сектор, което се очаква вследствие включването в експлоатация на интермодален терминал – Пловдив, ще даде сериозен тласък за общото икономическо развитие на регионално и национално ниво.
Очаква се обектът да бъде въведен в експлоатация в началото на 2016 г. Предвижда се едновременно със строителството на терминала да се работи и по дейностите, свързани с избора на оператор за неговата експлоатация, който ще достави необходимото оборудване, което значително ще ускори влизането му в експлоатация.

Иван Тотев, кмет на Пловдив:
Не случайно регионът е избран за първия интермодален терминал, тъй като Пловдив е с най-голяма концентрация на транспортни и спедиторски компании. Със сигурност съоръжението ще бъде използвано не само от местния бизнес, но и от международни компании. Това е прекрасно допълващо звено в цялата интегрираност на региона в неговите логистични дадености- местоположение, летище, транспортни коридори, високоскоростна жп линия.
Мария Чакърова – директор на дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в НКЖИ:
Изграждането на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в Пловдив е проект, който има голямо стратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общоевропейски аспект. Неговото средищно местоположение е от първостепенна важност за цялостната транспортно-комуникационна система на страната и за нейното ефективно включване в картата на Транс-европейската транспортна мрежа (ТЕN-T).
Успоредно с изграждане на ИМТ, е в ход процедурата за предоставяне на концесионни права на частен оператор е на фаза изготвяне на анализи "разходи-ползи", с които ще се определи концесионното възнаграждение. Възложител/концедент е МТИТС и се очаква процедурата да бъде финализирана с избор на изпълнител малко преди приключване на строителството в началото на 2016 г.
Основната цел е до 2020 г. да се създаде мрежа от интермодални терминали на територията на страната ни, като първите ще бъдат Пловдив, Русе, София и Варна.

Инж. Васил Шилов, ръководител на проекта, "Трейс Груп Холд":
Като график строителните работи е предвидено да се извършат в срок от 12 месеца. На строежа ще бъдат ангажирани близо 100 души. Първоначално имаме голям обем изкопни работи. Настилката на терминалната площадка е с бетонови блокчета върху основа от несортиран трошен камък и пясъчна възглавница. Ще бъдат изградени три обслужващи жп коловоза, както и нова пътна връзка с усилена настилка, свързваща паркинга на ИМТ с довеждащия общински път, както и всички инженерни мрежи. Осветлението ще е на 25-метрови пилони, със специални сваляеми тераси с прожектори. От общия обем СМР – 80% са инфраструктурни дейности, а 20% е сградно строителство.

Инж. Лъчезар Игнатов, управител клон София "Рубикон Инженеринг":
Строителството на терминала се забави с една година заради дългите и тромави отчуждителни процедури. За съжаление по искане на омбудсмана, с решение на КС бяха отменени текстовете в ЗУТ, които допускаха инфраструктурен обект от национално значение да стартира, без да са добити актове за собственост върху терените, а само със заплащане на обезщетението на собствениците. Освен това за около 5 от имотите имаше оспорване от собствениците пред ВАС. В момента главният изпълнител прави своите разчети, за да може към края на 2015 г. да е изпълнил по-големия обем СМР, за да не се загуби европейското финансиране. Стартираме с изграждане на железния път.
Специфична особеност на обекта е, че теренът се намира в близост с р. Марица, и основата от наносни почви не е особено здрава, а има високи изисквания по отношение на носимоспособността на терминална площадка, тъй като контейнерите са с по-голямо натоварване, отколкото един товарен камион