Започна строителството на интермодалния терминал край Пловдив

На 19 юни започнаха строителните дейности по обект "Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив". На церемонията по символичната първа копка присъстваха кметът на Пловдив инж. Иван Тотев, областният управител Розалин Петков, Мария Чакърова – директор на дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в НКЖИ, инж. Ивайло Дженев – ръководител на екипа за управление на проекти, и представители на изпълнителите.
Изграждането на интермодален терминал – Пловдив, е от голяма важност за НК "ЖП инфраструктура", с Решение на МС от 8 юли 2011 г. е обявен за обект с национално значение. Това е първият интермодален терминал в България, който ще бъде изграден с европейско финансиране, чрез ОП "Транспорт" 2007 – 2013 г.
Избраната площадка е ситуирана от северната страна на жп гара Тодор Каблешков, която е част от железопътен възел Пловдив, по трасето на магистралната жп линия София – Пловдив.
Проектът предвижда върху площ от 71 450 кв.м да бъдат изградени: терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно; площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, зона за обслужване на мобилната техника на терминала, паркинги за товарни и леки автомобили и контролно-пропускателен пункт.
Ще бъде изграден железен път с три приемно-отправни коловоза. Терминалът ще е съоръжен с необходимите съобщителни връзки, видеонаблюдение, ново електрозахранване и осветление и ВиК мрежа.
За осигуряване на транспортното обслужване на терминала ще се извърши реконструкция на съществуващия четвъртокласен път PDV – 1251 с цел възстановяване на носимоспособността на съществуващата настилка (L 752.52 м). Предвидена е и нова пътна връзка за интермодалния терминал с дължина 238.40 м и 10 м габарит -2 x 3.5 (активни ленти) + 2 x 1.5 (тротоари).
Изпълнител по договора за проектиране и строителство е "Трейс Груп Холд" АД, а оценката на съответствието и строителният надзор ще се осъществят от Обединение "Рубикон-Тест". Общата стойност на проекта възлиза на 10 366 989 лева без ДДС и включва разходите по цялостната подготовка и строителство на терминала.
След реализацията на проекта ще бъдат привлечени товари за превоз от автомобилния към железопътния транспорт, ще бъде намалено времето за транспорт на контейнери, ще бъде постигната по-висока сигурност и безопасност на превозите, както и намаляване на трафика по пътищата на България с товарни автомобили. Очаква се подобряване на екологичната обстановка в страната. Развитието в транспортния и логистичен сектор, което се очаква вследствие включването в експлоатация на интермодален терминал – Пловдив, ще даде сериозен тласък за общото икономическо развитие на регионално и национално ниво.
Очаква се обектът да бъде въведен в експлоатация в началото на 2016 г. Предвижда се едновременно със строителството на терминала да се работи и по дейностите, свързани с избора на оператор за неговата експлоатация, който ще достави необходимото оборудване, което значително ще ускори влизането му в експлоатация.

Иван Тотев, кмет на Пловдив:
Не случайно регионът е избран за първия интермодален терминал, тъй като Пловдив е с най-голяма концентрация на транспортни и спедиторски компании. Със сигурност съоръжението ще бъде използвано не само от местния бизнес, но и от международни компании. Това е прекрасно допълващо звено в цялата интегрираност на региона в неговите логистични дадености- местоположение, летище, транспортни коридори, високоскоростна жп линия.
Мария Чакърова – директор на дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в НКЖИ:
Изграждането на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в Пловдив е проект, който има голямо стратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общоевропейски аспект. Неговото средищно местоположение е от първостепенна важност за цялостната транспортно-комуникационна система на страната и за нейното ефективно включване в картата на Транс-европейската транспортна мрежа (ТЕN-T).
Успоредно с изграждане на ИМТ, е в ход процедурата за предоставяне на концесионни права на частен оператор е на фаза изготвяне на анализи "разходи-ползи", с които ще се определи концесионното възнаграждение. Възложител/концедент е МТИТС и се очаква процедурата да бъде финализирана с избор на изпълнител малко преди приключване на строителството в началото на 2016 г.
Основната цел е до 2020 г. да се създаде мрежа от интермодални терминали на територията на страната ни, като първите ще бъдат Пловдив, Русе, София и Варна.

Инж. Васил Шилов, ръководител на проекта, "Трейс Груп Холд":
Като график строителните работи е предвидено да се извършат в срок от 12 месеца. На строежа ще бъдат ангажирани близо 100 души. Първоначално имаме голям обем изкопни работи. Настилката на терминалната площадка е с бетонови блокчета върху основа от несортиран трошен камък и пясъчна възглавница. Ще бъдат изградени три обслужващи жп коловоза, както и нова пътна връзка с усилена настилка, свързваща паркинга на ИМТ с довеждащия общински път, както и всички инженерни мрежи. Осветлението ще е на 25-метрови пилони, със специални сваляеми тераси с прожектори. От общия обем СМР – 80% са инфраструктурни дейности, а 20% е сградно строителство.

Инж. Лъчезар Игнатов, управител клон София "Рубикон Инженеринг":
Строителството на терминала се забави с една година заради дългите и тромави отчуждителни процедури. За съжаление по искане на омбудсмана, с решение на КС бяха отменени текстовете в ЗУТ, които допускаха инфраструктурен обект от национално значение да стартира, без да са добити актове за собственост върху терените, а само със заплащане на обезщетението на собствениците. Освен това за около 5 от имотите имаше оспорване от собствениците пред ВАС. В момента главният изпълнител прави своите разчети, за да може към края на 2015 г. да е изпълнил по-големия обем СМР, за да не се загуби европейското финансиране. Стартираме с изграждане на железния път.
Специфична особеност на обекта е, че теренът се намира в близост с р. Марица, и основата от наносни почви не е особено здрава, а има високи изисквания по отношение на носимоспособността на терминална площадка, тъй като контейнерите са с по-голямо натоварване, отколкото един товарен камион

Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]