БДЖ с катастрофални резултати за 9-месечието и с 40 млн. лева по-малко от бюджета догодина.

 

Финансовият резултат на Холдинг БДЖ ЕАД Група за деветте месеца на 2014г. спрямо същия период на миналата година се влошава с 8 818 хил. лева, като отчетената загуба за 9- те месеца на 2014 г. е в размер на 27 401 хил. лв, при отчетена загуба за съответния период на 2013 г. от 18 583 хил. лева. Влошеният финансов резултат за анализирания период се дължи основно на увеличения размер на разходите и намален размер на приходи от превоз на пътници, намаления размер на компенсации по договор за ЗОУ, намаление на приходите от продажба на активи. Финансовият резултат на дружеството за същия период на 2014 г по бизнес план е загуба в размер на 23 605 хил. лева.

Задлъжнялост (дългосрочни заеми + краткосрочни задължения) през 9-те месеца на 2014 г. е в размер на 576 597 хил. лева, докато за 9-те месеца на 2013 г. е била 689 234 хил. лева, т.е. задлъжнялостта намалява със 112 637 хил. лева, дължащо се основно на погасени задължения към финансови институции в размер на 85 340 хил. лева и погасени просрочени задължения към ДП „НК ЖИ” по схемата „дълг срещу собственост” – 22 963 хил. лева.

Обемни показатели при пътнически превози

През деветте месеца на 2014г. са превозени 18 722,05 хил. пътници, с 5,18% или с    1 023,29 хил. пътника по-малко в сравнение със същия период на 2013г. и с 0,64% по-малко от бизнес плана. Намалението на обема превозени пътници се дължи на влошеното качество на услугата вследствие прекъсвания на движението на влаковете за ремонтни дейности по железния път, които Национална компания Железопътна инфраструктура извършва дълго време в седем железопътни участъка.

Обемни показатели при товарни превози

През 9-те месеца на 2014 г. са превозени 6 580,2 хил. тона товари, с 330,6 хил. тона товари повече в сравнение със същия период на миналата година….а спрямо бизнес плана не се изпълняват със 79,4 хил. тона или с 1,2%. Една от основните причини за неизпълнение на плана отново са прекъсванията за ремонт на железопътната инфраструктура.

Във вътрешно съобщение през 9-те месеца на 2014 г. с железопътен транспорт са превозени 4 825,7 хил. тона товари, което представлява 73,3% от общото количество товари. В международно съобщение са превозени 1 754,5 хил. тона товари, което представлява 26,7% от общото количество товари. В сравнение със същия период на м.г. количествата товари са намалени със 158,5 хил. тона, а спрямо бизнес плана с 110,2 хил. тона. При износа и вноса се наблюдава увеличение съответно от 21,3% и 3,8% на превозените товари, но то не може да компенсира значителния спад от 46% при транзитните превози.

Свърши вече хубавото време! Този музикален рефрен от времената когато чалгата все още не бе размазала тотално естрадата, е съвсем актуален и днес в БДЖ. Новият стар шеф на жп компанията Владимир Владимиров каза пред синдикални лидери в жп компанията: Отидох на боксов мач с една отрязана ръка!

Недоволството на Владимиров е по повод на орязаната субсидия от бюджета за пътническите превози. Вместо обичайните 180 млн. лева догодина от  бюджета за 2015г са планирани само 140 млн. лева на БДЖ за превоз на пътници.

Заради продължаващия хаос и некотролируем разпад в железниците в момента синдикатите в националния превозвач БДЖ и Национална компания "Железопътна инфраструктура" планират национална стачка. Те не са съгласни с назначенията на ГЕРБ на нови шефове в жп фирмите илипсите на ясни политики и програми за бъдещето на железниците.

Източник: http://clubz.bg, 29.11.2014г.