Доц. д-р Момчил Антов, директор на НСБС: Време е електронният обмен на документи да стане задължителен

Въведените ограничителни мерки поставят редица изпитания пред транспортния, логистичния и спедиторския сектори, оказвайки пряк негативен ефект върху осигуряването на свободно движение на хора и стоки. В същото време днес тези сектори имат основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото и социалното благосъстояние на населението и нарушаването на техния ритъм или тяхното спиране би имало значителни негативни последици за икономиката и за обществото като цяло. Как държавните институции да направят бързи промени, за да работят по-ефективно компаниите от транспорта, логистиката и спедицията? Позицията на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) изразява неговият директор д-р Момчил Антов.

ер;

– софтуерният доставчик трябва да поддържа база данни, списък с всички издадени от него Е-товарителници и да ги предоставя на компетентните органи при необходимост;

– страните по транспортната операция да приемат Е-товарителницата като валидна алтернатива на хартиената, при положение че тя отговаря на изискванията на чл. 1-6 от Протокола.

За нуждите на контрола са предвидени следните мерки:

* Е-товарителницата е достъпна на борда на автомобила с техническа възможност да се свали или да се изпрати електронно копие за контрол;

* Е-товарителницата се съхранява във фирмата поне 5 години;

* доставчикът поддържа и изпраща списъка с потребителите на Е-товарителници, изготвени с неговия софтуер;

* в случай на съмнение проверяващото лице може да поиска допълнителна информация.

Предимства на електронната пред хартиената товарителница:

– пестене на време и средства, по-бързо администриране;

– по-добра отчетност, по-добра база за статистика и анализ;

– по-добър контрол от страна на митническа и данъчна администрация;

– по-добра събираемост на държавни вземания и изсветляване на сделки от сивия сектор;

– екологичен ефект;

– подобрение в междуфирмената задлъжнялост.

Въвеждането на електронните товарителници в Р България би имало и ефект по отношение ограничаването на хартиения документооборот, разглеждан като потенциален преносител на вируса COVID-19 между всички участници в подготовката, изпълнението, приключването и контролирането на дадена транспортна операция.

2. Преминаване към електронен обмен на документи

С оглед на развиващите се повсеместно процеси по автоматизиране на редица дейности, в т.ч. в транспорта, логистиката и спедицията, и отчитайки опасността от пренасяне на вируса COVID-19 посредством обмена на хартиени документи между заетите в тези сектори лица и съответните контролни органи, то считаме за крайно необходимо, там където е възможно, налагането на електронния обмен на документи в страната като задължителен. В същото време това означава, че е необходимо да се направят и съответните постъпки от страна на държавната администрация по приемането и признаването на подобни електронни документи, в т.ч. и на електронни копия на хартиени такива. Широко афишираните мерки за ограничаване на физическия контакт между отделните лица биха имали значително по-добър ефект ако се възприеме подхода за електронен обмен на документи и тяхното съхранение в електронен вариант.

3. За времето на кризата с COVID-19 логистичните бази да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната

Отчитайки значението на логистичните бази за поддържането стабилността на международните и национални вериги на доставки, считаме за уместно тяхното включване към обектите от т.нар. „критична инфраструктура“. Съгласно Допълнителните разпоредби на Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях (Обн. ДВ. бр. 81 от 23 Октомври 2012 г.) под „критична инфраструктура“ се разбира система или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции. „Обект на критична инфраструктура“ е организационно и/или икономически обособена част от критичната инфраструктура, която е ключова за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта й. Доброто функциониране на логистичния сектор в условия на въведени мерки, ограничаващи в една или друга степен свободното движение на стоки, е съществена предпоставка за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението. Отчитайки ролята и значението на определените на ниво ЕС и в рамките на нашата страна „зелени коридори“ за придвижване на стоки, считаме за уместно продължаването на тази философия за намаляване на времето за доставки на стоки до крайните им получател и чрез предоставянето на възможност за тяхната бърза и безпроблемна обработка на територията на страната.

4. Съгласуване на всички въвеждани мерки със съответните браншови организации и засегнати лица

С оглед разработването и въвеждането на ефективни мерки за преминаване през настоящата кризисна ситуация апелираме за задължителното им предварително съгласуване на експертен принцип със съответните браншови организации или други представители на засегнатите от тях лица. Този подход би довел до далеч по-добри резултати от прилагания в момента, а именно въвеждането на мерки със заповеди на ресорните министри, които поради спорната си ефективност или възможности за приложение биват впоследствие многократно допълвани, изменяни или дори отменяни. Уверяваме Ви, че всички ние и като бизнес и като граждани сме заинтересовани държавата да съумее да се справи по възможно най-добрия начин с предизвикателството COVID-19, но сме убедени, че това е възможно само ако работим заедно.”

Източник: logistika.bg

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…