ДОКЛАД относно железопътната безопасност и сигнализация – Европейски парламент – Комисия по транспорт и туризъм

ДОКЛАД
относно железопътната безопасност и сигнализация: оценка на актуалното състояние във връзка с внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) (2019/2191(INI))
Комисия по транспорт и туризъм

Акценти:
№2 посочва, че в Европейския зелен пакт се призовава за преминаване в значителна степен към железопътен транспорт и че новата Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност определя основните етапи за удвояване на високоскоростния железопътен транспорт до 2030 г. и на железопътния товарен превоз до 2050 г., за което се изисква увеличаване на капацитета на железопътния транспорт, което не може да бъде постигнато без широкомащабно ускоряване на внедряването на ERTMS в целия ЕС;

№17 счита, че е неотложна необходимостта да се увеличи десетократно темпът на внедряване на ERTMS, за да се осъществи цифровият преход и да се подобри сигурността на европейската железопътна система и на пътниците и работниците в железопътния транспорт; счита, че ERTMS трябва да бъде въведена в основната мрежа до 2030 г., а в широкообхватната мрежа – до 2040 г.; припомня необходимостта при инсталирането и активирането на ERTMS да се избягват закъснения, което би могло да застраши безопасността; във връзка с това призовава Комисията да запази и засили обвързващия характер на целите при преразглежданията на насоките на TEN-T, ERTMS и техническите спецификации за оперативна съвместимост и за контрол, управление и сигнализация;

№21 счита, че ефективното и бързо внедряване на ERTMS може да бъде постигнато единствено чрез определяне на обвързващи цели, подкрепени от санкции за управителите на инфраструктура, в случай че има предоставен адекватен бюджет и ресурси, но крайният срок за внедряване не бъде спазен;

№26 изразява съжаление, че в продължение на петте години до средата на 2019 г. почти 80% от новите превозни средства, въведени в употреба в Европа, или са били обект на дерогация, или са били освободени от изискването да монтират ERTMS; счита, че предвид внедряването на ERTMS в широкообхватната мрежа, за новия подвижен състав не следва да се предоставят никакви дерогации или изключения от изискването за монтиране на ERTMS; във връзка с това настоятелно призовава Комисията да предприеме конкретни инициативи за справяне с този проблем, като въведе подходяща регулаторна рамка и гарантира наличието на набор от икономически стимули за насърчаване на инвестициите на железопътните предприятия в бордовите устройства на ERTMS;

№40 подчертава, че инвестициите, необходими за внедряването на ERTMS в основната мрежа, се оценяват на 12 милиарда евро за системите по железопътната линя и 5 милиарда евро за бордовите системи;

№47 призовава Комисията и държавите членки да гарантират, стимулират и улесняват полезните взаимодействия между всички финансови инструменти на ЕС, като МСЕ и неговия механизъм за смесено финансиране, Кохезионния фонд и InvestEU, както и достъпа до Next Generation EU, и призовава Комисията да насърчи държавите членки да превърнат ERTMS в един от основните си приоритети в своите национални планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ);

№50 призовава държавите членки да намалят със 75% за 10 години таксите за достъп до релсов път за тези железопътни предприятия, които успешно са оборудвали 100 % от своите локомотиви с ERTMS базова линия 3;

Линк към пълния доклад :

Автор: д-р Людмил Иванов

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…