ДППИ търси хора с „капитанско право“, плаща им 2 милиона

о 2 174 920 лева е готово да разходи Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за „комплексно обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт, българския участък на р. Дунав и района на действие на Националния авариен план за борба с нефтени разливи на море (НАПБНРМ), част от Националния план за защита при бедствия (НПЗБ)“. Това става ясно от обявена от ДППИ обществена поръчка, видя Maritime.bg.

Сумата ще бъде разпределена по договор с изпълнител за 36 месеца.

Припомняме, че ДП „Пристанищна инфраструктура“ изпълни проект за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение. Той бе финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и по него бяха доставени 5 броя специализирани плавателни съдове, вкл. допълнително оборудване за борба със замърсяване в пристанищата на Черно море и р. Дунав.

Услугата по комплексното обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ следва да се съобразява и извършва по реда, определен в Националния план за защита при бедствия, включено в обхвата на поръчката, при спазване на всички изисквания и условия на действащата международна, европейска и българска нормативната уредба, относима към предмета на поръчката (включително специфичните изисквания към СПРЕАЗ и техния обслужващ персонал), четем в техническата спецификация по поръчката.

От нея става ясно, че участниците следва да осигурят минимум с 10 души персонал, за всяка обособена позиция – едната е за пристанищата на Черно море, а другата – за Дунав.

Или с други думи по трима души с „капитанско право за управление на корабите“, както е записано в документация и „седем души обслужващ персона с минимум средно образование“.

Изисква се поддържане на разположение и в готовност за участие в операции по отстраняване на аварийни замърсявания съгласно НПЗБ на минимум 2 екипажа от по 3 правоспособни лица – капитан на кораба и двама обучени специалисти за работа с оборудването и неговото поддържане (общо 6 души персонал), за всяка от позициите на поръчката. Изпълнителят трябва да осигури правоспособни лица за управление на корабите, съгласно изискванията на българското законодателство. Екипажите на корабите трябва да са преминали първоначално обучение за работа с предоставеното оборудване, осигурено от Възложителя и периодично да участват в тренировките, съгласно изискванията на Възложителя.  Други лица, ангажирани при необходимост за мобилизация на оборудването, при настъпване на аварийно събитие и отстраняване на последствията от аварията се осигуряват от Изпълнителя за конкретната операция и не са предмет на настоящата поръчка. става ясно от документацията.

maritime.bg