Мерки, които ДП НКЖИ предприема във връзка с епидемиологичната обстановка

ДП НКЖИ като най-голямото държавно предприятие с над 10 000 служители, стопанисващо над 450 жп гари и спирки, следи внимателно развитието на епидемиологичната обстановка в страната и опасността от разпространение на COVID-19 в България.

На 29 февруари е изпратена телеграма-инструкция до целия персонал за стриктно спазване на правилата за лична хигиена, публикувани на страницата на Министерство на здравеопазването.

От 2 март се извършва профилактична дезинфекция на граничните и крайни гари, както и на гари с по – голям пътникопоток, по три пъти на ден. Останалите гарови помещения се дезинфекцират по два пъти на денонощие. Процесът е в изпълнение на насоките за почистване на обекти, различни от лечебни заведения, също публикуван на сайта на Министерство на здравеопазването. Извършваната профилактична дезинфекция е с препарат с вирусоциден спектър на действие. На поделенията, извършващи дезинфекцията са раздадени средства за лична защита.

От 9 март е създадена Централна работна група със заповед на генералния директор, в състав:  главен ревизор по безопасността;  ръководител отдел „Управление на човешките ресурси“; ръководител отдел „Здраве и безопасност при работа“;  ръководител отдел „Връзки с обществеността и протокол“. Подобни работни звена са създадени по регионалните поделение на компанията, за да се подпомогне организацията и информираността по цялостното състояние на стопанисваните обекти и персонала. На Централната работна група е възложено и обезпечаване на  необходимите количества от лични предпазни средства за по-голям период от време, включително и дезинфекционни препарати, както и тяхното разпределение.

От 13 март се извършва дезинфекция на всички големи гари и такива с по-голям пътникопоток, по четири пъти на ден.

Извършва се и профилактична дезинфекция на подовете и контактните повърхности на общите помещения на административни сгради. На места, където е необходимо са осигурени диспенсери с дезинфекциращи препарати за ръце.

Определени са служители които контролират изпълнението на разпоредените мерки за дезинфекция на гаровите площи и работни места и при нарушения докладват на Централната работна група.

Осигурени са дезинфектанти за ползване от персонала и за почистване на работните помещения.

Осигурени са лични защитни средства на персонала от т.нар. първа линия /служители, които контактуват пряко с граждани/.

Отпечатани са и са разпространени информационните брошури, изготвени от Министерство на здравеопазването, които са предназначени както за служителите на компанията, така и за преминаващите пътници през всичките жп гари в страната.  

Постоянно се следи информационния поток по темата и своевременно се разпространяват решенията и препоръките от Националния оперативен щаб, Оперативния щаб в МТИТС, както и всички държавни институции.

Изпълнени са препоръките за ограничаване на пътуванията и отлагането на масовите мероприятия.

Измерва се температурата на всички външни лица, влизащи в административните сгради на ДП НКЖИ в София. Подадена е заявка за доставяне на безконтактни термометри за измерване на телесната температура в цялата страна.

Работници и служители, явили се на работа и проявяващи симптоми, като висока температура и кашлица  не се допускат на работа и същите  се насочват за връзка с личния лекар. При проява на признаци на заболяване по време на работа служителят се насочва към личния лекар и се отстранява от работа. При установяване на служител с признаци на остро вирусно заболяване се извършва извънредна дезинфекция на всички контактни повърхности, до които служителят е имал достъп.

Ежедневно е организирано набирането на информация  за отсъствие от работа на работници и служители  поради заболяване. Извършва се ежедневна сутрешна проверка на целия личен състав за явяванията на работа. В случаите на неявяване на служител се изясняват на причините за отсъствие. Болничен лист не се носи преди изтичане на болничния отпуск или карантината.

Ежедневно се събира и докладва информация за издадени болнични листове поради карантина на контактни лица.

Информацията  се обобщава и предава на Централната работна група  до 09.00 ч.  и до 14.00 ч. на съответния ден.

За недопускане прекъсване движението на влаковете и маневрената дейност в гарите е ограничен достъпът до всички работни помещения на дежурен ръководител и влаковите диспечери в цялата страна, както и на централно диспечерско ръководство за всички външни лица. За вътрешни лица – да се спазва не по-малко от 1,5 м разстояние между служителите и да се спазват препоръките от телеграма №1 от 29.02.2020 г. на Генералния директор. Предприети са мерки за ограничаване на достъпа на външни лица на ДП НКЖИ с експлоатационния персонал, ръководещ влаковото и маневрено движение.

Във всички структури е направен преглед на работните места, които позволяват работа от разстояние / в дома по условията на трудовото законодателство, без да се нарушава нормалния процес на работа, с цел в работно помещение да остават един до двама служителя. Осигурен е отдалечен достъп на работни места, които позволяват работа от вкъщи или отдалечени служебни помещения (по местоживеене на служителя).

Приоритетно се разрешава използването на стара отпуска за минали години от служителите.

Забранени са всички планови командировки и пътувания в страната и чужбина.

Отложена е работата на комисии и срещи на работни групи до промяна на епидемиологичната обстановка.

Отложени са курсове, изпити и обучения в цялата компания.

Съвместно с БДЖ – Пътнически превози са предприети мерки по разделяне на пътникопотока в големите гари, на пристигащи и заминаващи пътници.

Преустановена е продажба на билети от служители на ДП НКЖИ.

Всички служители се инструктират всеки ден за строго спазване на правилата за лична хигиена и редовно проветряване на работните помещения. Служителите са запознати с препоръките на Централния оперативен щаб за ограничаване на социалните контакти и отговорно поведение, особено спрямо по-възрастните членове на семейството.

Ежедневно изпълнение и засилен контрол на вече взетите мерки, които се прилагат в цялата компания.

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…