НКСИП избира консултант за оценка за съответствие на идейните проекти на лот 3.1, лот 3.1 Тунел „Железница“ и лот 3.3 на АМ „Струма“

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ обяви обществена поръчка с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на лот 3.1, лот 3.1 Тунел „Железница“ и лот 3.3 на АМ „Струма“. Целта на процедурата е да бъде избран изпълнител – консултант, който да извърши предварителна оценка за съответствие на идейните инвестиционни проекти за трите участъка. Анализът ще обхване проверка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и взаимната съгласуваност между отделните части на проекта. Оценката за съответствие ще се извърши като Комплексен доклад (3 броя), поотделно за всеки участък. Обектите са първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Инвестиционните проекти са изработени във фаза „Идеен проект“, по всички проектни части, с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. Идейните инвестиционни проекти ще послужат като основание за издаване на разрешения за строеж. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 30 000 лв. без включен ДДС. Прогнозната стойност е и максимална стойност за обществената поръчка, като предложената от участниците обща цена не може да надвишава 30 000 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 63 дни. Поръчката се финансира със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Оферти за участие могат да се подават до 17:00 ч. на 01.02.2016 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 – „Деловодство“. Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 02.02.2016 г. в заседателната зала на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето. Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“ във версията на български език, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-44.

Източник: www.vestnikstroitel.bg