Нова пътна връзка за софийското летище

Нова пътна връзка за софийското летище в размер на 13.4 млн. лв.
 
Министерството на транспорта обяви поръчка за проектиране и строеж на нова пътна връзка за летище София с обхват от  бул. "Брюксел" (от о.т. 201 – о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до ул. "Мими Балканска" (от о.т. 214 до о.т. 215). Отсечката е 1100 м и включва мостово съоръжение с дължина 349 м и ширина 11 м.
Поръчката включва изработване на работен проект, част "Препроектиране на връхна конструкция на мостово съоръжение", работни проекти по части "Шумозащитна стена", "Предпазни огради и парапети", "План за управление на строителните отпадъци" и "Пожарна безопасност";  проверка и актуализиране на одобрени инвестиционни проекти по части "Пътна", "ВОД", "Хоризонтална маркировка и сигнализация" и "План за безопасност и здраве"; строителство на новата пътна връзка, категория градска магистрала ІІ клас.
 
Срокът за изпълнение е 870 дни. Участниците трябва да докажат наличието на финансов ресурс или достъп до такъв, необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки в размер не по-малък от 3.5 млн. лева.
 
В процедурата могат да участват лица, които самостоятелно или в обединение имат опит в изпълнението на проектиране и строителство, еднакви или сходни с предмета на поръчката съответно за последните три и пет години. Поръчката се финансира от държавния бюджет. Оферти се приемат до 24 септември.
Източник: Капитал