НСИ: 2,8% увеличение на оборота в сектор “Транспорт” за второто тримесечие

о предварителни данни през второто тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор “Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 2.8% спрямо първото тримесечие на 2018 година.

Индексите на оборота в услугите през второто тримесечие на 2018 за дейностите, включени в секторите “Транспорт, складиране и пощи“, “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” и “Други бизнес услуги“, бяха публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

Снимка 374741

Източник: НСИ

Ръст се наблюдава при почти всички дейности в сектора, като най-висок е при “Въздушен транспорт” – с 10.0%. Спад е регистриран само при “Воден транспорт” (14.8%), уточниха от НСИ.

Общият индекс на оборота за сектор “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” нараства с 2.9% спрямо първото тримесечие на 2018 година.

Снимка 374742

Източник: НСИ

Най-голямо увеличение е отчетено при “Информационни услуги” (4.1%), “Далекосъобщения” (3.8%) и “Радио- и телевизионна дейност” (3.7%). Намаление е регистрирано единствено при “Издателска дейност” – с 10.8%.

Снимка 374743

Източник: НСИ

При други бизнес услуги има увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности. То е най-голямо при “Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи” – с 9.1%. Най-съществен спад е регистриран при “Дейности по почистване” – с 18.7%.

През второто тримесечие на 2018 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор “Транспорт, складиране и пощи” нараства с 12.8% в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. Увеличение има при всички дейности, като най-значително е при “Въздушен транспорт” и “Пощенски и куриерски услуги”, съответно с 23.5 и 18.3%.

Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” е с 15.3% по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2017 година.

Нарастване на индекса на оборота има при почти всички дейности, като най-голям е ръстът при “Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика” – с 24.6%, “Дейности в областта на информационните технологии” – с 24.5%, и “Информационни услуги” – с 20.3%. Намаление се наблюдава само при “Издателска дейност” (7.3%).

Увеличение спрямо второто тримесечие на 2017 г. е регистрирано при повечето бизнес дейности. Най-съществен е ръстът на “Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност” – със 17.4%.

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” – с 15.6%. Най-голямо намаление е регистрирано при “Дейности по наемане и предоставяне на работна сила” – с 6.6%, допълват от НСИ.

 

news.bg