Разширяват услугите в подкрепа на малките и средни предприятия

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия приключи успешно изпълнението на Проект „Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

С изпълнението на проекта ИАНМСП разшири услугите, които предлага в подкрепа развитието на малкия и средния бизнес в България:

  • Електронно кандидатстване за участие в обучения, международни панаири, търговски мисии, бизнес делегации, форуми, конференции, сесии на Националния иновационен фонд и други инициативи, организирани от агенцията;
  • електронни информационни услуги по конкретни запитвания на малки и средни предприятия.

Другите резултати, постигнати в изпълнението на проекта, са:

  • Електронен регистър на малките и средните предприятия в България
  • Разработена информационно-комуникационна система за вътрешно администриране и управление на процесите и предоставяне на административни услуги за бизнеса.
  • Обучения за служителите на ИАНМСП за работа с регистъра и информационно-комуникационната система.

Ползването на електронните административни услуги е напълно безплатно, необходимо е само да се направи регистрация на съответното предприятие.Платформата е достъпна през институционалния сайт на агенцията – www.sme.government.bg, рубрика „Е-услуги” и на адрес www.e-sme.government.bg.

Резултатите от проекта бяха представени от г-н Никола Стоянов – заместник изпълнителен директор на ИАНМСП, д-р Тони Димов – ръководител на проекта и експерти от Агенцията на пресконференция в БТА на 27 октомври 2015.

 

 • Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите.